รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2566

ลำดับที่รหัสวิชา-ระดับชั้นอาคารห้องสอบ-ห้องที่เลขที่นั่งสอบชื่อ นามสกุลชั้นโรงเรียน
1thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171001 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.5มารีวิทยาศรีสะเกษ
2thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171002 เด็กหญิงพรไพลิน คำลอย ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
3thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171003 เด็กชายกิตติ์ธเนศ วิเชียรนิธิโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
4thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171004 เด็กชายกิตติ์ดนัย วิเชียรนิธิโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
5thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171005 เด็กหญิงมณิกา ทานะ ป.4มารีวิทยา
6thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171006 เด็กหญิงนฤภร จันครา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
7thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171007 เด็กหญิงชนัญวิดา ศาลา ป.6บ้านโกทา
8thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171008 เด็กหญิงภูมิใจ มัทวานุกูล ป.6มารีวิทยา
9thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171009 เด็กชายนะโม สองเมืองสุข ป.6มารีวิทยา
10thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171010 เด็กหญิงณัฐชญา หุยวัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
11thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171011 เด็กหญิงนภษร ปุ๋ยสูงเนิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
12thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171012 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญเสริม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
13thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171013 เด็กหญิงชัญญานุช พรหมดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
14thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171014 เด็กชายธนดล พานิช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
15thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171015 เด็กหญิงศิรประภา หลาวทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
16thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171016 เด็กหญิงจินณ์จุฑา ภูคำศักดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
17thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171017 เด็กหญิงนิชาภา รัศมี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
18thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171018 เด็กชายศักรินทร์ จุไล่ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
19thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171019 เด็กชายภพนิพิฐ แผ่นศิลา ป.5อนุบาลน้ำเพชร
20thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171020 เด็กหญิงพิชญธิดา หนองโศรก ป.6อนุบาลน้ำเพชร
21thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171021 เด็กชายหลักแก้ว เคารพ ป.6เทศบาล 1 วัดเจียงอี
22thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171022 เด็กหญิงณัชชา ภารไสว ป.5เคียวนำ
23thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171023 เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
24thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171024 เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
25thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171025 เด็กชายปิยวัฒน์ แจ้งสนาม ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
26thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171026 เด็กหญิงปพิชญา ทองสังข์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
27thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171027 เด็กหญิงพิมพ์ณลิณ วรัทชนินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
28thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171028 เด็กหญิงกนกขวัญ คำเหมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
29thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171029 เด็กหญิงพัทรพร ต๋องเรียน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
30thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171030 เด็กหญิงวิภาพร บุตรวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
31thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171031 เด็กชายสารีบุตต์ อุตตะโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
32thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171032 เด็กหญิงภัทริยา สวัสดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
33thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171033 เด็กหญิงอจลญา เหล่าแค ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
34thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171034 เด็กชายณัฎฐวรรธน์ มาตยารักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
35thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171035 เด็กชายศิรชัช โพธิ์ชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
36thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171036 เด็กหญิงปัณณ์จรีย์ ศุภวัชระสาร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
37thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171037 เด็กหญิงสิริอาภา วงค์ละคร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
38thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171038 เด็กหญิงสิรภัทร สุวรรณ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
39thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171039 เด็กหญิงไปรยา คำหล้า ป.6มารีวิทยา
40thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 171040 เด็กหญิงณัฐนันท์ ผลบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
41thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271041 เด็กหญิงชัญญานุช รองสุพรรณ ป.6มารีวิทยา
42thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271042 เด็กหญิงพิชญานินทร์ สุคนธจินดา ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
43thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271043 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พัฒนราช ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
44thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271044 เด็กหญิงฐิติชญา ลักษมีพิเชษฐ์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์
45thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271045 เด็กหญิงยุวดี สุพิศ ป.6บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
46thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271046 เด็กหญิงศุภิสรา สนิท ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
47thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271047 เด็กชายกิตติกวิน ศิริจันทร์ ป.6มารีวิทยา
48thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271048 เด็กชายกิตติกวิน ศิริจันทร์ ป.6มารีวิทยา
49thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271049 เด็กหญิงเทวิกา. ประทุมวงค์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
50thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271050 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ ดอกไม้ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
51thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271051 เด็กชายธนกร สายสิน ป.6บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
52thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271052 เด็กชายธนพล พืมพ์สมาน ป.6มารีวิทยา
53thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271053 เด็กชายสิรภพ พรหมประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
54thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271054 เด็กหญิงปัณณพร กันทอง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
55thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271055 เด็กหญิงพิมพ์พลอย จันทร์หอม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
56thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271056 เด็กหญิงช่อลดา สุโพณะ ป.6บ้านเพียนาม
57thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271057 เด็กหญิงเจนสุดา ขันทอง ป.6บ้านเพียนาม
58thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271058 เด็กหญิงตรีทิตยพิภา ทรงงาม ป.6บ้านเพียนาม
59thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271059 เด็กหญิงณธิดา สุทธภักดี ป.6บ้านเพียนาม
60thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271060 เด็กหญิงสุภาวดี เขียนทอง ป.6บ้านเพียนาม
61thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271061 เด็กหญิงจิรภิญญา ทองสุด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
62thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271062 เด็กหญิงภัคภิญญา โมทะจิตต์ ป.6มารีวิทยา
63thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271063 เด็กหญิงกัญญาพัชร เขียวพันธ์ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
64thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271064 เด็กหญิงบัณฑิตา จำลอง ป.6บ้านหนองแล้ง
65thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271065 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญภูมิ ป.5บ้านหนองแล้ง
66thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271066 เด็กหญิงพิชญาภัส คำหาญ ป.5บ้านหนองแล้ง
67thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271067 เด็กหญิงนันทิกานต์ อนุลีจันทร์ ป.5บ้านหนองแล้ง
68thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271068 เด็กหญิงพัชราภา สิมาจารย์ ป.5บ้านหนองแล้ง
69thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271069 เด็กหญิงสุชานันท์ ดุจพันดี ป.5บ้านหนองแล้ง
70thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271070 เด็กชายพฤทธิ์ โภคเศรษฐ์ ป.5บ้านหนองแล้ง
71thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271071 เด็กหญิงจิณห์นิภา หมื่นศรี ป.6บ้านเพียนาม
72thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271072 เด็กหญิงปวันพัสตร์ นันวงษ์ ป.4บ้านเพียนาม
73thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271073 เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญเติม ป.4บ้านเพียนาม
74thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271074 เด็กชายวรวีร์ วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
75thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271075 เด็กชายวีรกานต์ วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
76thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271076 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิยาสิงห์ ป.6บ้านหนองคูสะแบะ
77thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271077 เด็กชายนิธิกร แก่นโคตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
78thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271078 เด็กชายพิชชานันท์ พุดดำ ป.6อนุบาลวัดพระโต
79thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271079 เด็กหญิงปุญชญา สำรวมใจ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
80thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 271080 เด็กหญิงวริศรา ศรีนาม ป.4อนุบาลน้ำเพชร
81thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371081 เด็กหญิงนิชาภัทร วะรงค์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
82thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371082 เด็กชายภูวเดช สุขเสนา ป.4อนุบาลน้ำเพชร
83thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371083 เด็กหญิงกัลกมลลักษณ์ สังขพันธ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
84thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371084 เด็กหญิงหนึ่งธิดา เกิดแก้ว ป.4อนุบาลน้ำเพชร
85thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371085 เด็กหญิงเบญญาภา มีสิลป์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
86thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371086 เด็กหญิงกุลธิดา อินทร์ทอง ป.4อนุบาลน้ำเพชร
87thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371087 เด็กหญิงณัฐชา บุญถวิล ป.4อนุบาลน้ำเพชร
88thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371088 เด็กชายจิรภัทร ปินใจ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
89thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371089 เด็กชายปัณณวิชญ์ พาหา ป.4อนุบาลน้ำเพชร
90thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371090 เด็กชายภานุพิศุทธิ์ เครื่องจำปา ป.5อนุบาลน้ำเพชร
91thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371091 เด็กชายชัยภัทร แก้วบุญเป็ง ป.4อนุบาลน้ำเพชร
92thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371092 เด็กชายภูมิพัฒน์ เครื่องจำปา ป.5อนุบาลน้ำเพชร
93thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371093 เด็กหญิงธนพร วราพุฒ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
94thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371094 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แก้วคำ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
95thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371095 เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเลิศ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
96thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371096 เด็กชายภัคพงศ์ กุลชาติ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
97thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371097 เด็กหญิงกิตติวรรณ สีหะวงษ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
98thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371098 เด็กหญิงสุณัฎฐา ทองด้วง ป.5อนุบาลน้ำเพชร
99thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371099 เด็กหญิงรัชวิน ลีทหาร ป.4อนุบาลน้ำเพชร
100thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371100 เด็กหญิงอรอุมา ขุนทอง ป.5อนุบาลน้ำเพชร
101thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371101 เด็กหญิงธนาพร หอมหวล ป.5อนุบาลน้ำเพชร
102thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371102 เด็กหญิงจิราภา เสาศิริ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
103thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371103 เด็กหญิงจรรยาพร ชาติมนตรี ป.5อนุบาลน้ำเพชร
104thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371104 เด็กหญิงภัทรวดี บุญจันทร์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
105thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371105 เด็กหญิงวศินี มณีวงษ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
106thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371106 เด็กหญิงพิมชญา บุตรเสมียน ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
107thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371107 เด็กหญิงฐิติวรดา สมทิพย์ ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
108thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371108 เด็กชายโชคชัย สารคูณ ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
109thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371109 เด็กหญิงณัฐกานต์ ประครองใจ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
110thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371110 เด็กหญิงน้ำทิพย์ มุ่งเกี่ยวกลาง ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
111thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371111 เด็กหญิงพิชญาภา จันทรานนท์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
112thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371112 เด็กหญิงนาตยา บุญรา ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
113thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371113 เด็กหญิงวนิดา สิงจานุสงค์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
114thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371114 เด็กหญิงสุธีธิดา พวงพลอย ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
115thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371115 เด็กหญิงอริชยา ปานแก้ว ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
116thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371116 เด็กหญิงพรสุดา อโนพันธ์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
117thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371117 เด็กหญิงอรัญญา ชูกำแพง ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
118thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371118 เด็กหญิงวิชญาพร โนนสูง ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
119thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371119 เด็กหญิงฐิติวรดา พวงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
120thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 371120 เด็กชายกนกพล บุญรินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
121thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471121 เด็กหญิงพิมพ์นิภา วงษ์วิลา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
122thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471122 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทีมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
123thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471123 เด็กชายคชาพันธ์ ทวีฤทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
124thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471124 เด็กหญิงปทิตตา สมบัติพิทักษ์สุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
125thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471125 เด็กชายคิรินทร์ ศรีมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
126thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471126 เด็กหญิงปัณชญา ชิณวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
127thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471127 เด็กหญิงธนพร จันทร์แสน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
128thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471128 เด็กชายกฤษกรณ์ โสพัฒน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
129thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471129 เด็กชายจิรายุส ทาพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
130thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471130 เด็กหญิงนิภาพร หลอมทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
131thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471131 เด็กหญิงณัฐดารินทร์ สว่างพรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
132thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471132 เด็กหญิงกชพรรณ พันธ์คำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
133thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471133 เด็กชายเตชินท์ วรรณดอนแดง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
134thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471134 เด็กหญิงแพรวา พรหมทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
135thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471135 เด็กหญิงพัทธนันท์ เครือพรพัตร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
136thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471136 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา พันธ์เจริญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
137thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471137 เด็กชายธีรดนย์ สุวรรณศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
138thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471138 เด็กหญิงพัชรีญา ยอดแก้ว ป.6อนุบาลวัดพระโต
139thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471139 เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่เลี้ยง ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
140thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471140 เด็กหญิงณภัทร ลาสิงหาญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
141thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471141 เด็กหญิงอรอนงค์ วิปุละ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
142thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471142 เด็กหญิงจิรัสยา นาคำมูล ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
143thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471143 เด็กชายภูริวรรธ ครองยุทธ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
144thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471144 เด็กชายอรรถพล สารพันธ์ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
145thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471145 เด็กหญิงปานรวีย์ หลีอินทร์ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
146thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471146 เด็กหญิงทักษพร จันทวี ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
147thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471147 เด็กชายวชิรวิชญ์ สิงหรา ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
148thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471148 เด็กหญิงปริยฉัตร แข็งฤทธิ์ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
149thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471149 เด็กหญิงกัลยารัตน์ ขันวิเศษ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
150thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471150 เด็กชายนาวิน สะโสดา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
151thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471151 เด็กชายจตุพงษ์ วงศ์ดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
152thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471152 เด็กหญิงชณินญา พวงบรรเทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
153thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471153 เด็กชายอนันตโชค จันทร์สว่าง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
154thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471154 เด็กหญิงปุณณภา เลขาตระกูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
155thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471155 เด็กหญิงพัณณ์ณภัค ทองคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
156thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471156 เด็กชายณฐภัทร จันทงค์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
157thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471157 เด็กชายปิยชัย เชื้อกลาง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
158thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471158 เด็กหญิงณัฐธิดา สุนทรชื่น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
159thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471159 เด็กหญิงอักษราภัค อารยแสง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
160thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 471160 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชาเกาะ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
161thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571161 เด็กหญิงพัทธวรรณ ขันคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
162thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571162 เด็กชายธีระวัฒน์ อินทร์จันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
163thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571163 เด็กหญิงจิราพัชร พันวงศา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
164thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571164 เด็กชายจิรายุ แย้มใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
165thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571165 เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เทียม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
166thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571166 เด็กหญิงอริสรา มักสมาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
167thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571167 เด็กหญิงภูริชญา องคำต้น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
168thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571168 เด็กหญิงฐิตาพร พรมจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
169thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571169 เด็กหญิงทัตชญา ไวทยะเสวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
170thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571170 เด็กหญิงณัฐนรี พลแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
171thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571171 เด็กหญิงอริสรา บุษบา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
172thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571172 เด็กหญิงไปรยา เพิ่มการ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
173thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571173 เด็กหญิงพรนภัส กิ่งสอน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
174thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571174 เด็กหญิงสวิตตา ปุญญา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
175thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571175 เด็กหญิงสุทธินันท์ สุทธิสน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
176thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571176 เด็กหญิงกัญญณัช บำรุงธนรัชต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
177thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571177 เด็กหญิงศิรประภา พวงยอด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
178thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571178 เด็กหญิงจินดารัตน์ จึงสมาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
179thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571179 เด็กหญิงสวิชญา ภูมิสิงห์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
180thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571180 เด็กหญิงประภัสสร สายแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
181thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571181 เด็กหญิงเบญจมาศ วิเศษสังข์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
182thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571182 เด็กชายธนกฤต นวลใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
183thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571183 เด็กหญิงภคพร บุญเย็น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
184thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571184 เด็กหญิงกชนิภา พุทธรักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
185thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571185 เด็กหญิงนารีรัตน์ แย้มศรีสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
186thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571186 เด็กหญิงพลอยลดา ฐิติวงศาโรจน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
187thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571187 เด็กชายขจรศักดิ์ มัฆวิมาลย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
188thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571188 เด็กชายอชิรวิชญ์ ว่องพยาบาล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
189thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571189 เด็กชายพีรยุทธ โพธิ์อุดม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
190thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571190 เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเฮ้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
191thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571191 เด็กหญิงขวัญเรือน บุญรอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
192thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571192 เด็กชายภูมิภัทรพงษ์ ดวงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
193thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571193 เด็กหญิงธนัญญา บุญธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
194thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571194 เด็กหญิงเบญญาภา จำปา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
195thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571195 เด็กหญิงวัฒนวดี ทองสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
196thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571196 เด็กหญิงพิไลวรรณ นาคนาคา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
197thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571197 เด็กหญิงลลิน นะโนนชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
198thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571198 เด็กหญิงณัฐริณีย์ โชคศิริโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
199thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571199 เด็กหญิงณัฐฐิญา คำผง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
200thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 571200 เด็กชายณัฐวัฒน์ สาระพลเรืองกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
201thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671201 เด็กหญิงธันยกาญจน์ สมนา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
202thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671202 เด็กหญิงปารณีย์ หน่อพยัคฆ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
203thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671203 เด็กชายเอื้ออังกุร โสรส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
204thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671204 เด็กหญิงพัชรดา สมานสิทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
205thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671205 เด็กชายกฤษฏิพงศ์ พงศ์พีระ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
206thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671206 เด็กหญิงชาลิสา จารุจิตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
207thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671207 เด็กหญิงชญาภา พรรณนาภพ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
208thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671208 เด็กหญิงภูริชญา จันนะรา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
209thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671209 เด็กหญิงปิยวรา สุดเต้ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
210thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671210 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์ ศรีพล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
211thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671211 เด็กหญิงฐิตารีย์ เกื้อกูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
212thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671212 เด็กชายวิชญนนท์ ทองแม้น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
213thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671213 เด็กหญิงธนัญญา อมรวิทยาการ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
214thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671214 เด็กหญิงวราภรณ์ สวนหมาก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
215thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671215 เด็กชายณัฐธกรณ์ บุญธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
216thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671216 เด็กชายธัชพล โสนาง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
217thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671217 เด็กชายภูริวัจน์ คันศร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
218thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671218 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา พรมศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
219thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671219 เด็กชายธนานัณ เจริญสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
220thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671220 เด็กหญิงภิญญ์ณัฏฐ์ฎา ดวงแก้วกัณหา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
221thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671221 เด็กหญิงนิชาภา รัศมี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
222thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671222 เด็กชายศุภกร บุญยืน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
223thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671223 เด็กหญิงวรรณภา อุทาธรณ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
224thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671224 เด็กหญิงกนกรัตน์ จันเทพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
225thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671225 เด็กหญิงดุษฎี บุญเลิศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
226thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671226 เด็กหญิงมีนา บุตรวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
227thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671227 เด็กหญิงจิรภิญญา พรพงศ์รุ่งเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
228thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671228 เด็กชายเกรียงไกร สุพล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
229thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671229 เด็กหญิงปราณปรียา ศรีโพนทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
230thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671230 เด็กชายชยพล เวียงนนท์ ป.4บ้านหอยสะเดาพัฒนา
231thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671231 เด็กชายอัครวินท์ ปิ่นประวัติ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
232thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671232 เด็กชายกฤติพงศ์ ไชยพิมพ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
233thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671233 เด็กหญิงสิริญา สาระพล ป.6มารีวิทยา
234thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671234 เด็กหญิงวีระยา ศรีไสย์ ป.6มารีวิทยา
235thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671235 เด็กหญิงนภัสวรรณ ดีธงทอง ป.6มารีวิทยา
236thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671236 เด็กหญิงเพ็ญศิริ พรมประดิษฐ์ ป.6บ้านหนองนาโพธิ์
237thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671237 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประมวล ป.6มารีวิทยา
238thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671238 เด็กหญิงศิริดาพร บุญหนัก ป.5บ้านโนนงาม
239thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671239 เด็กหญิงณัฐศิริ อ่อนศรี ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
240thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 671240 เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ ป.5อนุบาลวัดพระโต
241thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771241 เด็กหญิงเกวลิน พวงมี ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
242thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771242 เด็กชายสันติราษฎร์ บัวระพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
243thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771243 เด็กชายพัฒนชาติ ชัยเรียบ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
244thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771244 เด็กหญิงปุณณดา ไชยะนา ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
245thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771245 เด็กหญิงณัฐนิชา จันทะเสน ป.6บ้านโพนยาง
246thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771246 เด็กหญิงปวริศา พะวงษ์แสง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
247thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771247 เด็กหญิงชนิดาภา รินทะ ป.5มารีวิทยา
248thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771248 เด็กหญิงมนัญชยา อำไพ ป.5บ้านโพนดวน
249thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771249 เด็กชายวชิรวิชญ์ ยอดไม้ ป.6มารีวิทยา
250thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771250 เด็กหญิงสุชัญญา เทพวงษ์ ป.5มารีวิทยา
251thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771251 เด็กชายวรรณชัย บุญทูล ป.5บ้านหนองแล้ง
252thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771252 เด็กชายธนกรณ์ วิวาสุข ป.5บ้านหนองแล้ง
253thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771253 เด็กชายกีรติ สีแก้ว ป.5บ้านหนองแล้ง
254thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771254 เด็กชายภาณุศิษฏ์ หมื่นพล ป.5บ้านหนองแล้ง
255thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771255 เด็กชายกันตภณ คำตัน ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
256thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771256 เด็กหญิงเมวิกรณ์ ประทุมเทศ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
257thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771257 เด็กชายพสิษฐ์ จิตรดิษฐสกุล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
258thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771258 เด็กหญิงฐิตาภัทร์ คำหล้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
259thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771259 เด็กหญิงณัฐชา วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
260thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771260 เด็กหญิงสุชานันท์ ภูติโส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
261thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771261 เด็กหญิงปุณณา เกียรติศักดากุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
262thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771262 เด็กชายรณกร นครไชย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
263thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771263 เด็กชายภูวฤทธิ์ พลคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
264thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771264 เด็กชายชวัลวิทย์ สิทธิโชคสกุลชัย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
265thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771265 เด็กหญิงสุพัชญา แจ่มใสย ป.4อนุบาลน้ำเพชร
266thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771266 เด็กหญิงปพิชญ์ชญาพร บุญพบ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
267thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771267 เด็กหญิงภิญญมาศ พวงศรี ป.5อนุบาลน้ำเพชร
268thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771268 เด็กหญิงเอมิกา ชาลี ป.5อนุบาลน้ำเพชร
269thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771269 เด็กหญิงลลิตา แต้มงาม ป.5อนุบาลน้ำเพชร
270thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771270 เด็กหญิงสุกัลยา ชาลี ป.5อนุบาลน้ำเพชร
271thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771271 เด็กชายสิทธินันท์ วรงค์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
272thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771272 เด็กชายธนภัทร สิทธิโท ป.5อนุบาลน้ำเพชร
273thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771273 เด็กหญิงปาณิสรา ธรรมวงศ์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
274thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771274 เด็กชายรติบดี ศรีนาม ป.5อนุบาลน้ำเพชร
275thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771275 เด็กหญิงกนกนาถ เสาเวียง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
276thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771276 เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยมหา ป.6อนุบาลน้ำเพชร
277thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771277 เด็กชายธนภัทร ภู่เรือน ป.6อนุบาลน้ำเพชร
278thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771278 เด็กชายวิชัย พิมโคตร ป.6อนุบาลน้ำเพชร
279thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771279 เด็กหญิงธีรนาฎ แก้วภักดี ป.6อนุบาลน้ำเพชร
280thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 771280 เด็กหญิงอัญยาษา ทองมณี ป.6อนุบาลน้ำเพชร
281thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871281 เด็กชายภูตะวัน โสมทอง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
282thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871282 เด็กชายวิธยา แสนกรุง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
283thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871283 เด็กชายณัฐปคัลป์ ชัยชาญ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
284thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871284 เด็กหญิงกนกภัณฑ์ แสนโภชน์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
285thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871285 เด็กหญิงณัฐณิชา อันโน ป.6อนุบาลน้ำเพชร
286thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871286 เด็กหญิงวรกาญจน์ จันเติบ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
287thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871287 เด็กหญิงนันทนัช อานาม ป.6อนุบาลน้ำเพชร
288thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871288 เด็กชายสุรศักดิ์ เนื้อทอง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
289thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871289 เด็กชายเทียนชัย บรรณารักษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
290thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871290 เด็กชายพีรณัฐ อ่อนทรัพย์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
291thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871291 เด็กชายกฤษฎา อยู่เย็น ป.6อนุบาลน้ำเพชร
292thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871292 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ลาภประสพ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
293thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871293 เด็กหญิงพิชญธิดา มาตวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
294thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871294 เด็กหญิงศศิชา บุญเพ็ง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
295thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871295 เด็กชายธนากร ชาติมนตรี ป.6อนุบาลน้ำเพชร
296thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871296 เด็กหญิงบุญญพัฒน์ ทุมวงศ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
297thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871297 เด็กหญิงกมลรัตน์ เย็นไทย ป.6อนุบาลน้ำเพชร
298thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871298 เด็กชายโปรดเกล้า แก้วคำ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
299thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871299 เด็กชายพีรณัฏฐ์ คันธิยงค์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
300thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871300 เด็กชายณภัทร ศรวิชัย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
301thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871301 เด็กหญิงจิราภัทร นามวงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
302thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871302 เด็กหญิงจรัญพร พรไชยา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
303thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871303 เด็กหญิงอธิชา ทองอินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
304thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871304 เด็กชายธนเดช มาตยารักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
305thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871305 เด็กชายพสิษฐ์ สายพานิจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
306thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871306 เด็กหญิงปุณยาพร ตามบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
307thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871307 เด็กหญิงชาอัญชัน ทองหล่อ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
308thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871308 เด็กหญิงณัฏทิชา แสวานี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
309thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871309 เด็กหญิงพิชณี ดีลาศ ป.6อนุบาลกันทรารมย์
310thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871310 เด็กหญิงจิณห์นิภา เข็มเพชร ป.3อนุบาลอุบลราชธานี
311thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871311 เด็กหญิงชนิดาภา ธรรมวัตร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
312thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871312 เด็กหญิงบุญญาพร บุญเหลือ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
313thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871313 เด็กชายนันทภัค อุดมทวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
314thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871314 เด็กหญิงญานิดา แสวงสาย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
315thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871315 เด็กชาย กลธร จันทร์คำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
316thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871316 เด็กหญิงโรสรินทร์ วิลาศคำภีร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
317thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871317 เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา สังข์เกิด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
318thai01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 871318 เด็กหญิงภัคธีมา จันทสาร ป.5มารีวิทยา
319thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038132 เด็กชายเกริกฤทธิ์ พันวิไล ม.1สตรีสิริเกศ
320thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036619 เด็กชายนภทีป์ ยกพล ม.3สตรีสิริเกศ
321thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037527 เด็กชายธีรเมธ โลมาศ ม.2สตรีสิริเกศ
322thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037513 เด็กหญิงศศิธร พานิช ม.2สตรีสิริเกศ
323thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037517 เด็กหญิงสุธาสินี ทัพกระจ่าง ม.2สตรีสิริเกศ
324thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037515 เด็กหญิงสุชาดา หัทยา ม.2สตรีสิริเกศ
325thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037516 เด็กหญิงสุชานันท์ สีเหลือง ม.2สตรีสิริเกศ
326thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036519 นางสาวอารดา รักไทยแสนทวี ม.2สตรีสิริเกศ
327thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037506 เด็กหญิงบุณยานุช บุญเจริญ ม.2สตรีสิริเกศ
328thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037505 เด็กหญิงนลินธร พันธ์คำ ม.2สตรีสิริเกศ
329thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037483 เด็กชายธนโชติ พรหมมาศ ม.2สตรีสิริเกศ
330thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038026 เด็กชายวชิรวิทย์ บุตรเวส ม.1สตรีสิริเกศ
331thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038170 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ส่งเสริม ม.1สตรีสิริเกศ
332thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038203 เด็กชายภูมิพัฒน์ บัวสิริพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
333thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038174 เด็กหญิงจินต์จุฑา นวลมณี ม.1สตรีสิริเกศ
334thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037612 เด็กหญิงนิศารัตน์ ทาทอง ม.2สตรีสิริเกศ
335thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038178 เด็กหญิงณิชากร ยมศรีเคน ม.1สตรีสิริเกศ
336thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036516 นางสาวศุภกานต์ หลักฐาน ม.3สตรีสิริเกศ
337thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038267 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีสวย ม.1สตรีสิริเกศ
338thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038209 เด็กหญิงทิพกัญญา ไฮกัญญา ม.1สตรีสิริเกศ
339thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038179 เด็กหญิงธนพร เจนสำโรง ม.1สตรีสิริเกศ
340thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038175 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา ม.1สตรีสิริเกศ
341thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037925 เด็กหญิงมนัสนันท์ ณนาวีสำเภาทอง ม.1สตรีสิริเกศ
342thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036653 นางสาวหทัยชนก อุทัย ม.3สตรีสิริเกศ
343thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037877 เด็กหญิงกัญญาพัชร นามขันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ
344thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036689 นางสาวพิชญธิดา ทับบุญ ม.3สตรีสิริเกศ
345thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036664 นายมาวิน ศรีชาลี ม.3สตรีสิริเกศ
346thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036674 นางสาวกัลยกร ศิริสุทโท ม.3สตรีสิริเกศ
347thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037496 เด็กหญิงกิริดาวรรณ นันนอง ม.2สตรีสิริเกศ
348thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1037347 เด็กหญิงเมธิตา สาระมู ม.2สตรีสิริเกศ
349thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036634 เด็กหญิงจิดาภา ศุภเลิศ ม.3สตรีสิริเกศ
350thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036651 เด็กหญิงสิริยุพา อำนวย ม.3สตรีสิริเกศ
351thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038283 เด็กหญิงณัฎฐฎาพร ยงกุล ม.1สตรีสิริเกศ
352thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038214 เด็กหญิงปวริศา อาวศรี ม.1สตรีสิริเกศ
353thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038206 เด็กหญิงชญานันทน์ สีหบุตร ม.1สตรีสิริเกศ
354thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1036697 เด็กหญิงสิรินทรา คำมะลุน ม.3สตรีสิริเกศ
355thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038105 เด็กชายณัฐเณศร์ ธนันท์จิระกุล ม.1สตรีสิริเกศ
356thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 723 - 1038204 เด็กชายสิทธิพงษ์ แผลงฤทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ
357thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136677 เด็กหญิงณัฏณิชา สุริโย ม.3สตรีสิริเกศ
358thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136698 เด็กหญิงอัญชิสา โยธี ม.3สตรีสิริเกศ
359thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138502 นางสาวฑิติมาพร ศรีนวล ม.3สตรีสิริเกศ
360thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137611 เด็กหญิงธิชาวดี จำปากุล ม.2สตรีสิริเกศ
361thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136687 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กาศสนุก ม.3สตรีสิริเกศ
362thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136665 นายรพีภัทร จันทรังษี ม.3สตรีสิริเกศ
363thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136655 นายฺเจตมงคล ดุจดา ม.3สตรีสิริเกศ
364thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138202 เด็กชายธาวิน สมบัติวงค์ ม.1สตรีสิริเกศ
365thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137929 เด็กหญิงวราภรณ์ พงษ์พยุหะ ม.1สตรีสิริเกศ
366thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136684 นางสาวบุญญาพร หนองคู ม.3สตรีสิริเกศ
367thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138213 เด็กหญิงปรีชญา กองวัสสกุลณี ม.1สตรีสิริเกศ
368thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138145 เด็กหญิงจิตกมน แก้วปัตโชติ ม.1สตรีสิริเกศ
369thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136694 นางสาวยลรดา พันธ์ดี ม.3สตรีสิริเกศ
370thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136679 นางสาวธัญพร จักษุคำ ม.3สตรีสิริเกศ
371thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137884 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พงษาปาน ม.1สตรีสิริเกศ
372thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136693 นางสาวมารุจี นามพรหม ม.3สตรีสิริเกศ
373thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138188 เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง ม.1สตรีสิริเกศ
374thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138207 เด็กหญิงณัชชา หล้าเเหล่ง ม.1สตรีสิริเกศ
375thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138215 เด็กหญิงพรหมพร วิโรจน์กูลทอง ม.1สตรีสิริเกศ
376thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138218 เด็กหญิงวรกานต์ บุญบรรลุ ม.1สตรีสิริเกศ
377thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136688 นางสาวพัทธมน แก้วจินดา ม.3สตรีสิริเกศ
378thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138221 เด็กหญิงอนัญญา ชนานุวัฒน์ ม.1สตรีสิริเกศ
379thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137510 เด็กหญิงรมิตา สมพงษ์ ม.2สตรีสิริเกศ
380thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138277 เด็กหญิงจริยาภรณ์ สนธิพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
381thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136691 เด็กหญิงพิมลพรรณ ปกป้อง ม.3สตรีสิริเกศ
382thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137560 เด็กหญิงสุชาดา ก้อนทอง ม.2สตรีสิริเกศ
383thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1137335 เด็กหญิงธยาณี คำโต ม.2สตรีสิริเกศ
384thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136681 นางสาวธิดารัตน์ จำปากุล ม.3สตรีสิริเกศ
385thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136661 นายพงศพัศ ใสกระจ่าง ม.3สตรีสิริเกศ
386thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136675 นางสาวชาลิสา สารมาตย์ ม.3สตรีสิริเกศ
387thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136672 นายสุรยุทธ เเก่นเเก้ว ม.3สตรีสิริเกศ
388thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136685 นางสาวปัณณพร พิมพกัน ม.3สตรีสิริเกศ
389thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136692 นางสาวภัสนากร สีบุญเรือง ม.3สตรีสิริเกศ
390thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136663 นายภัทราวุธ ขันคำ ม.3สตรีสิริเกศ
391thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136666 นายวรยศ บุสดี ม.3สตรีสิริเกศ
392thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136670 นายสุชาพงศ์ สุระเกษ ม.3สตรีสิริเกศ
393thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136682 นางสาวนรีกานต์ นนท์ตา ม.3สตรีสิริเกศ
394thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1136683 นางสาวนันท์นภัส ไชยบรรณ์ ม.3สตรีสิริเกศ
395thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 724 - 1138293 เด็กหญิงภัทรนันท์ ในทอง ม.1สตรีสิริเกศ
396thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238009 เด็กหญิงวรรณิดา พาลี ม.1สตรีสิริเกศ
397thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238006 เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยณรงค์ ม.1สตรีสิริเกศ
398thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236515 นางสาวลลิตา หาญสุทธิชัย ม.3สตรีสิริเกศ
399thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237842 เด็กหญิงพรนิชา ไวกสิกรรม ม.1สตรีสิริเกศ
400thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237850 เด็กหญิงวรรณกร ธรรมวงศ์ ม.1สตรีสิริเกศ
401thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236512 เด็กหญิงเมวิตา สังขะทา ม.3สตรีสิริเกศ
402thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237846 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อำไพ ม.1สตรีสิริเกศ
403thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237843 เด็กหญิงพรปวีณ์ วงศ์สายตา ม.1สตรีสิริเกศ
404thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237845 เด็กหญิงภาสินี ผงเสน่ห์ ม.1สตรีสิริเกศ
405thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236503 เด็กหญิงฐิตารีย์ สุรศักดิ์พิพัฒน์ ม.3สตรีสิริเกศ
406thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236671 นายสุรเชษฐ์ สวนหมาก ม.3สตรีสิริเกศ
407thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238171 เด็กหญิงกำไร สีดาทอง ม.1สตรีสิริเกศ
408thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238169 เด็กหญิงกัญญ์วรรธ อิฐรัตน์ ม.1สตรีสิริเกศ
409thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238190 เด็กหญิงอรุณรัศม์ รถทอง ม.1สตรีสิริเกศ
410thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238173 เด็กหญิงจิดาภา รัตนะโสภา ม.1สตรีสิริเกศ
411thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238168 เด็กหญิงอนันดา เรืองทา ม.1สตรีสิริเกศ
412thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237995 เด็กหญิงกัญญาภัทร พานิช ม.1สตรีสิริเกศ
413thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237285 เด็กชายสุรจักษ์ สำโรง ม.2สตรีสิริเกศ
414thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237281 เด็กชายภาคภูมิ รัตนิจันทร์ ม.2สตรีสิริเกศ
415thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238177 เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม ม.1สตรีสิริเกศ
416thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237999 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สวนหมาก ม.1สตรีสิริเกศ
417thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238011 เด็กหญิงสุภัคฐิตา ผลรักษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
418thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236604 เด็กหญิงวิสสุตา สาระทา ม.3สตรีสิริเกศ
419thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238008 เด็กหญิงวรรณลดา ปัดสาโท ม.1สตรีสิริเกศ
420thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237890 เด็กหญิงเมธาวี ทองคำ ม.1สตรีสิริเกศ
421thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237349 เด็กหญิงวรกานต์ ไชยสิทธิ์ ม.2สตรีสิริเกศ
422thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237314 เด็กชายจิรายุทธ กันตนะ ม.2สตรีสิริเกศ
423thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1237334 เด็กหญิงธนัญชนก ดีเสมอ ม.2สตรีสิริเกศ
424thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236929 เด็กชายภูริณัฐ บุญค่ำ ม.2สตรีสิริเกศ
425thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236936 นายอภินันท์ ตามบุญ ม.2สตรีสิริเกศ
426thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236938 เด็กหญิงกรชนก จันทร์หอม ม.2สตรีสิริเกศ
427thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236939 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายแสง ม.2สตรีสิริเกศ
428thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238282 เด็กหญิงฌารีณา นามวิชา ม.1สตรีสิริเกศ
429thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238289 เด็กหญิงปุณยนุช ไสว ม.1สตรีสิริเกศ
430thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236660 เด็กชายปัณณธร กุคำจัด ม.3สตรีสิริเกศ
431thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236669 นายสิทธิภาคย์ ผาคำ ม.3สตรีสิริเกศ
432thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236658 เด็กชายธรรมนูญ โพธิ์ชัย ม.3สตรีสิริเกศ
433thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1236662 เด็กชายพชรพล ท้าวอ่ำ ม.3สตรีสิริเกศ
434thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238278 เด็กหญิงชนาภา ทวีลาภ ม.1สตรีสิริเกศ
435thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 725 - 1238297 เด็กหญิงวราพร นระสิงห์ ม.1สตรีสิริเกศ
436thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726 - 1338247 เด็กหญิงนวพร ทองอาบ ม.1สตรีสิริเกศ
437thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726 - 1338252 เด็กหญิงปิยธิดา คำลอย ม.1สตรีสิริเกศ
438thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726 - 1336846 นายวโรดม หมีนอน ม.3สตรีสิริเกศ
439thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726 - 1338187 เด็กหญิงพรทิวา เหลือล้น ม.1สตรีสิริเกศ
440thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726 - 1338189 เด็กหญิงรดาศา ทองสังข์ ม.1สตรีสิริเกศ
441thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726 - 1337836 เด็กหญิงชุดาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ
442thai02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3อาคาร 7 726 - 1338184 เด็กหญิงปภาดา ไนยะกูล ม.1สตรีสิริเกศ
443thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1435997 นางสาวกิตติยาวดี พวงพลอย ม.4สตรีสิริเกศ
444thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1435857 นายธีรภัทร์ กะตุดเงิน ม.4สตรีสิริเกศ
445thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438486 นางสาวชนกนันท์ มีบุญ ม.4สตรีสิริเกศ
446thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438426 นางสาวปัญญารัตน์ นนทะการ ม.4สตรีสิริเกศ
447thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436011 นางสาวเบญญาภา พลเหมือน ม.4สตรีสิริเกศ
448thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438425 นางสาวธารา มลิวรรณ ม.4สตรีสิริเกศ
449thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438427 นางสาวพรทิวา ศรีบุญ ม.4สตรีสิริเกศ
450thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438432 นางสาวสุวิภา โสดาธาตุ ม.4สตรีสิริเกศ
451thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438317 นางสาวอิศริญา จริยพงศ์ ม.4สตรีสิริเกศ
452thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1435093 นายกิตติศักดิ์ จำปาเรือง ม.5สตรีสิริเกศ
453thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1435108 นางสาวกฤติมา เถกิงสุข ม.5สตรีสิริเกศ
454thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1435126 นางสาวพัฒน์นรี กันแม้น ม.5สตรีสิริเกศ
455thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1434334 นางสาวบุษกร วงค์ละคร ม.6สตรีสิริเกศ
456thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436049 นางสาวภัทราวดี พงษ์จันโอ ม.4สตรีสิริเกศ
457thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436213 นางสาวเพชรรัตน์ดา ทองอินทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
458thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438316 นางสาวศิริญทิพย์ มหาภาส ม.4สตรีสิริเกศ
459thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436278 นางสาวกานต์ธีรา ประจักจิต ม.4สตรีสิริเกศ
460thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1435520 นางสาวอชิรญา นาสารีย์ ม.5สตรีสิริเกศ
461thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436164 นางสาวดวงกมล ดวงเนตร ม.4สตรีสิริเกศ
462thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436085 นางสาวณัฐชา ศรีบุญ ม.4สตรีสิริเกศ
463thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438433 นางสาวหนึ่งฤ ดอนผดุง ม.4สตรีสิริเกศ
464thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436026 นายณัฐปรัชญ์ บัลลัง ม.4สตรีสิริเกศ
465thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436206 นางสาวนภัสรพี ปานชื่น ม.4สตรีสิริเกศ
466thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436237 นางสาวกนกพร ทองย่อย ม.4สตรีสิริเกศ
467thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436240 นางสาวจิรภิญญา ชาครียรัตน์ ม.4สตรีสิริเกศ
468thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436170 นางสาวปุณยาพร ศรีจันทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
469thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1435837 นางสาวปวริศา ภาวิเศษ ม.4สตรีสิริเกศ
470thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436225 นายณรงค์ชัย บุญอินทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
471thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436083 นางสาวฐิติกาญจน์ ศรีโพนดวน ม.4สตรีสิริเกศ
472thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1435871 นางสาวณัชชาพัชร์ ศิริธาราสินธุ์ ม.4สตรีสิริเกศ
473thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438314 นางสาวภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ ม.4สตรีสิริเกศ
474thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438305 นายยุทธภูมิ ไชยวงค์ ม.4สตรีสิริเกศ
475thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438308 นางสาวกัญญาวีร์ อินทโร ม.4สตรีสิริเกศ
476thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436222 นางสาวอิสเบลลา เมย์ กิบบินส์ ม.4สตรีสิริเกศ
477thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436209 นางสาวปริชญา ศิลารักษ์ ม.4สตรีสิริเกศ
478thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436171 นางสาวปุณยาพัช ศรีจันทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
479thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436082 นางสาวชนาพร ภูสีดิน ม.4สตรีสิริเกศ
480thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1436084 นางสาวฐิติมา มาลีรัตน์ ม.4สตรีสิริเกศ
481thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 727 - 1438309 นางสาวเจนจิรา วรบุตร ม.4สตรีสิริเกศ
482thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1535462 นางสาวกัญญภัทร บุญธรรม ม.5สตรีสิริเกศ
483thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536138 นางสาวขวัญฤทัย ศรีภา ม.4สตรีสิริเกศ
484thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536133 นางสาวจอมขวัญ มณีวงษ์ ม.4สตรีสิริเกศ
485thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1538352 นางสาวธิดาพร ชัยมาตร์ ม.4สตรีสิริเกศ
486thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536019 นางสาวสุภา ธรรมบุตร ม.4สตรีสิริเกศ
487thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1535840 นางสาวพรธีรา พรหมศรี ม.4สตรีสิริเกศ
488thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1535986 นายณกรณ์ หนูน้อย ม.4สตรีสิริเกศ
489thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536094 นางสาวปุณยาพร ดวงสมร ม.4สตรีสิริเกศ
490thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536130 นางสาวเพ็ญนภา พวงสุวรรณ์ ม.4สตรีสิริเกศ
491thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536102 นางสาวอรอนงค์ แก้วลอย ม.4สตรีสิริเกศ
492thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536127 นางสาวญาณภัทร ประชาราษฎร์ ม.4สตรีสิริเกศ
493thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536293 นางสาววะริตา คำโสภา ม.4สตรีสิริเกศ
494thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536160 นางสาวจุฑารัตน์ หล้าสงค์ ม.4สตรีสิริเกศ
495thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536050 นางสาวมลทิรา ติณทอง ม.4สตรีสิริเกศ
496thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536077 นางสาวกมลพร สวนนา ม.4สตรีสิริเกศ
497thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536194 นายสุรชัย ผลดี ม.4สตรีสิริเกศ
498thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536245 นางสาวดวงใจ เกาะสั ม.4สตรีสิริเกศ
499thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536200 นางสาวจรรยมณฑน์ มาดี ม.4สตรีสิริเกศ
500thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536196 นายอริยอัชฌา โพธิ์งาม ม.4สตรีสิริเกศ
501thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536270 นายบารมีอนันต์ ศรีหวาด ม.4สตรีสิริเกศ
502thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536185 นายเกรียงศักดิ์ ทานะ ม.4สตรีสิริเกศ
503thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536255 นางสาวภารดี เดิมพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ
504thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536126 นางสาววรรณพร บุญโสม ม.4สตรีสิริเกศ
505thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1538310 นางสาวณัฐพร ก้านเพ็ชา ม.4สตรีสิริเกศ
506thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536219 นางสาวอนัญญา ศรีปัญญา ม.4สตรีสิริเกศ
507thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536259 นางสาวสุภัชชา สุธารส ม.4สตรีสิริเกศ
508thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536276 นายศรัณยพงษ์ เกตษา ม.4สตรีสิริเกศ
509thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536035 นายศุภสัณห์ พรมชาติ ม.4สตรีสิริเกศ
510thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1538320 นางสาวฐิติวรรณ บัวต้น ม.4สตรีสิริเกศ
511thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536296 นางสาวศิริลักษณ์ สาเเก้ว ม.4สตรีสิริเกศ
512thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536159 นางสาวจิรัชยา ขุนธิวงศ์ ม.4สตรีสิริเกศ
513thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1538324 นางสาวดารารัตน์ ไชยรักษา ม.4สตรีสิริเกศ
514thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536963 นางสาวปุณญชา สุรสิงห์ ม.4สตรีสิริเกศ
515thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1538336 นางสาวอมรกานต์ ค่ำคูณ ม.4สตรีสิริเกศ
516thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536000 นางสาวชญานันท์ จันดากร ม.4สตรีสิริเกศ
517thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536178 นางสาวสุภาวดี แทบสี ม.4สตรีสิริเกศ
518thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 728 - 1536256 นางสาวภิรัญญา หนองคู ม.4สตรีสิริเกศ
519thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636289 นางสาวปานทองดี ขมประเสริฐ ม.4สตรีสิริเกศ
520thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635966 นางสาวปรียาภรณ์ มณีวงษ์ ม.4สตรีสิริเกศ
521thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635957 นางสาวกัญญาพัชร สุตะพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ
522thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635076 นางสาวดาวพระศุกร์ แสกระโทก ม.5สตรีสิริเกศ
523thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635312 นางสาววิรัญชนา เข็มพรมมา ม.5สตรีสิริเกศ
524thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636286 นางสาวธัญชนก สวายน้อย ม.4สตรีสิริเกศ
525thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635473 นางสาวธนพร เสวะนา ม.5สตรีสิริเกศ
526thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1638311 นางสาวนภัทรธิดา บุญโส ม.4สตรีสิริเกศ
527thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1638334 นางสาวสิรินทรา ผาใต้ ม.4สตรีสิริเกศ
528thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635468 นางสาวณธร ภัทรทิวานนท์ ม.5สตรีสิริเกศ
529thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635441 นางสาวพิชญธิดา ทองแพง ม.5สตรีสิริเกศ
530thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635442 นางสาวพิมพ์รตา แก้วมา ม.5สตรีสิริเกศ
531thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1638323 นางสาวณิรันญภัสร์ วงศ์บุตตะ ม.4สตรีสิริเกศ
532thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635490 นายกิตติโรจน์ อักษรณรงค์ ม.5สตรีสิริเกศ
533thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635438 นางสาวธิษณามดี บุญข่าย ม.5สตรีสิริเกศ
534thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635445 นางสาววาณิชยา สาระษี ม.5สตรีสิริเกศ
535thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635231 นายคุณาสิน บุญจิตร ม.5สตรีสิริเกศ
536thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635123 นางสาวปัทมพร ยะโส ม.5สตรีสิริเกศ
537thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1637732 นางสาวต้องใจ วันศรี ม.5สตรีสิริเกศ
538thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636284 นางสาวทิพย์เกสร หมวดจันทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
539thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635113 นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมสิงห์ ม.5สตรีสิริเกศ
540thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635206 นางสาวชนัญชิดา สมพงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ
541thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635475 นางสาวนิพาดา สันธนาคร ม.5สตรีสิริเกศ
542thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635094 นายเกียรติศักดิ์ ทองแพรว ม.5สตรีสิริเกศ
543thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635484 นางสาววรางคณา ศุภกรพาณิชย์ ม.5สตรีสิริเกศ
544thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635471 นางสาวดวงกมล ทิพย์สมบัติ ม.5สตรีสิริเกศ
545thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635512 นางสาวพีรดา ธุระพันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ
546thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636976 นางสาวณัฐธิชา มิ่งมิตรวัน ม.6สตรีสิริเกศ
547thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1634456 นางสาวจันทิมา แสงอรุณ ม.6สตรีสิริเกศ
548thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1634645 นางสาวสุนิสา จิตโชติ ม.6สตรีสิริเกศ
549thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1635443 นางสาวรติยา แสงสกุล ม.5สตรีสิริเกศ
550thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636046 นางสาวปพิชญา ระยับศรี ม.4สตรีสิริเกศ
551thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636053 นางสาวเยาวเรศ พงษ์สุระ ม.4สตรีสิริเกศ
552thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1638333 นางสาวสันศณีย์ ไกรจันทร์ ม.4สตรีสิริเกศ
553thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636186 นายณัฏฐชัย ดวนใหญ่ ม.4สตรีสิริเกศ
554thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636158 นางสาวขวัญฤทัย งามสวย ม.4สตรีสิริเกศ
555thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636055 นางสาววริศา ศรีนาม ม.4สตรีสิริเกศ
556thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636039 นางสาวจิรชยา ลือขจร ม.4สตรีสิริเกศ
557thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636052 นางสาวมิ่งขวัญ สีหะวงษ์ ม.4สตรีสิริเกศ
558thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 732 - 1636062 นางสาวอาริษา สระ ม.4สตรีสิริเกศ
559thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1738335 นางสาวอติญาพร เงาเพชร ม.4สตรีสิริเกศ
560thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735960 นางสาวณิชา จวบกระโทก ม.4สตรีสิริเกศ
561thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735310 นางสาวลักษิกา ตังสกุล ม.5สตรีสิริเกศ
562thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735105 นายศิริราช พลยางนอก ม.5สตรีสิริเกศ
563thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1737738 นางสาววิสุทธาวดี เสนา ม.5สตรีสิริเกศ
564thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734576 นายรัชพล คะตะวงค์ ม.6สตรีสิริเกศ
565thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1737740 นางสาวสิริยากร นิเรียงรัมย์ ม.5สตรีสิริเกศ
566thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735269 นางสาวสุภาวดี จันทรพราว ม.5สตรีสิริเกศ
567thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735267 นางสาวสิริวิมล ทองพันชั่ง ม.5สตรีสิริเกศ
568thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1737236 นางสาวจันทรธิพรรณ แสงนิล ม.5สตรีสิริเกศ
569thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735270 นางสาวอธิชา มณีวงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ
570thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735262 นางสาวภูมิใจ นามวงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ
571thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735361 นางสาวออมบุญ จวงพันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ
572thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735401 นางสาวมณฑิตา แสงสกุล ม.5สตรีสิริเกศ
573thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735303 นางสาวเปรมยุดา วงษ์มณี ม.5สตรีสิริเกศ
574thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1737239 นางสาวมัทนา เรืองศรี ม.5สตรีสิริเกศ
575thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735358 นางสาวศิริรัตน์ วิไลย ม.5สตรีสิริเกศ
576thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735344 นางสาวเฉลิมรัตน์ โกมณเฑียร ม.5สตรีสิริเกศ
577thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734321 นายรชต เงินจันทร์ ม.6สตรีสิริเกศ
578thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734404 นายภานุพงค์ บุญรักษา ม.6สตรีสิริเกศ
579thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734607 นายกิตติพงศ์ สุพลวงศ์ ม.6สตรีสิริเกศ
580thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1737807 นายชุติไชย อินทฤทธิ์ ม.6สตรีสิริเกศ
581thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1737081 นางสาวโชติกา ศรีเมือง ม.6สตรีสิริเกศ
582thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1737082 นางสาวฐานิดา สนิท ม.6สตรีสิริเกศ
583thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1737083 นางสาวณัฏฐณิชา จินดานิล ม.6สตรีสิริเกศ
584thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1737086 นางสาวธวัลรัตน์ พันธ์ผา ม.6สตรีสิริเกศ
585thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734327 นางสาวเขมจิรา ดวนใหญ่ ม.6สตรีสิริเกศ
586thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734328 นางสาวจิรัชญา สายจันทร์ ม.6สตรีสิริเกศ
587thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734336 นางสาวเบญญาภา ทองสุทธิ์ ม.6สตรีสิริเกศ
588thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735211 นางสาวชยิสรา สุรสิงห์ ม.5สตรีสิริเกศ
589thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734314 นางสาวภัคจิรา ทองคำ ม.6สตรีสิริเกศ
590thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734421 นางสาวปาริฉัตร จิวสูงเนิน ม.6สตรีสิริเกศ
591thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1734593 นางสาวธัญวรัตน์ ทรัพย์นิมิตร ม.6สตรีสิริเกศ
592thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735343 นางสาวจิดาภา โพธิ์ขาว ม.5สตรีสิริเกศ
593thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1736030 นายพัชรพล เขียนวงศ์ ม.4สตรีสิริเกศ
594thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1738338 นายปิยวัฒน์ เสมอ ม.4สตรีสิริเกศ
595thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1736117 นางสาวณัตชากีรติป์ แก้ววิลัย ม.4สตรีสิริเกศ
596thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1736202 นางสาวณัฏฐณิชา ไชยจันดา ม.4สตรีสิริเกศ
597thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 733 - 1735959 นางสาวญาณิศา ลันดา ม.4สตรีสิริเกศ
598thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1838383 นางสาวนันธิชา เสนา ม.4สตรีสิริเกศ
599thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1838384 นางสาวรุ่งทิพย์ บัวลา ม.4สตรีสิริเกศ
600thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1835106 นายสิรวิชญา สำเภา ม.5สตรีสิริเกศ
601thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1835150 นายภูมิรพี กลัดเจ ม.5สตรีสิริเกศ
602thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1835360 นางสาวอรไพลิน แสงอรุณ ม.5สตรีสิริเกศ
603thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1837730 นางสาวชนาพร แก้วภักดี ม.5สตรีสิริเกศ
604thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1837735 นางสาวปาลิตา สีทน ม.5สตรีสิริเกศ
605thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1837162 นายนนทิยุต สมใจ ม.5สตรีสิริเกศ
606thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1837688 นางสาววริศรา นันทะสาร ม.5สตรีสิริเกศ
607thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1837684 นางสาวพัชรี จุลละ ม.5สตรีสิริเกศ
608thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1837691 นางสาวอรวรรณ แหยมใส ม.5สตรีสิริเกศ
609thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1835179 นางสาววริศราพร ดวนสูง ม.5สตรีสิริเกศ
610thai03 : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6อาคาร 7 734 - 1835412 นายชนินทร พิมพ์ทอง ม.5สตรีสิริเกศ
611sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140101 เด็กหญิงพรไพลิน คำลอย ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
612sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140102 เด็กชายภูมิธเนศ พันธ์ขาว ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
613sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140103 เด็กชายพงศกร เมธเมาลี ป.6อนุบาลขุนหาญ (สิ)
614sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140104 เด็กหญิงภวิตรา เมธเมาลี ป.4อนุบาลขุนหาญ (สิ)
615sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140105 เด็กชายกันตินันท์ พบลาภ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
616sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140106 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.5มารีวิทยาศรีสะเกษ
617sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140107 เด็กหญิงเปมิกา นาคผ่อง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
618sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140108 เด็กหญิงชนัญวิดา ศาลา ป.6บ้านโกทา
619sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140109 เด็กหญิงรวินทร์วรกานต์ บัวแก้ว ป.6อนุบาลกันทรารมย์
620sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140110 เด็กชายภาคิน สมัญญา ป.6อนุบาลขุนหาญ(สิ)
621sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140111 เด็กชายศรัณย์ภัทร พระสว่าง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
622sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140112 เด็กชายชนาภัทร พระสว่าง ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
623sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140113 เด็กหญิงพิมพ์ชญามาศ พันธ์ขาว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
624sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140114 เด็กชายพชรพล จันทร์แสน ป.4มารีวิทยาศรีสะเกษ
625sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140115 เด็กชายภัทรพงศ์ มนทอง ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
626sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140116 เด็กหญิงพิมพิชญา มนทอง ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
627sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140117 เด็กชายณฐกฤต ขุมเงิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
628sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140118 เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เทียม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
629sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140119 เด็กชายธิติพัทธ์ วอนอก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
630sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140120 เด็กหญิงอริสรา มักสมาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
631sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140121 เด็กหญิงฐิตาพร พรมจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
632sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140122 เด็กหญิงทัตชญา ไวทยะเสวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
633sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140123 เด็กชายณัฐธกรณ์ ทิบำรุง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
634sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140124 เด็กหญิงอัยรดา เสาเวียง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
635sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140125 เด็กหญิงพิชามญชุ์ แสงใสแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
636sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140126 เด็กหญิงสวิตตา ปุญญา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
637sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140127 เด็กชายณกรณ์ กตะศิลา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
638sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140128 เด็กหญิงกัญญณัช บำรุงธนรัชต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
639sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140129 เด็กชายพิชาญเมธ นิลโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
640sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140130 เด็กชายศุภกฤต สระโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
641sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140131 เด็กชายอาณาจักร จันทะเสน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
642sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140132 เด็กชายศุภสิทธิ์ สมหวัง ป.6บ้านแต้ ประชาบำรุง
643sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140133 เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน ป.6บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
644sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140134 เด็กชายณธกร อุ้มอุราน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
645sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140135 เด็กหญิงณัฐชญา หุยวัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
646sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140136 เด็กชายปัณณ์ ศรีเมือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
647sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140137 เด็กชายมาฆบุรณมี ศรีนามะ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
648sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140138 เด็กชายจักรภัทร นาคกระโทก ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
649sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140139 เด็กหญิงนภษร ปุ๋ยสูงเนิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
650sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 711 - 140140 เด็กชายกนกพล บุญรินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
651sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240201 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญเสริม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
652sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240202 เด็กหญิงกนกอร คำภิรมย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
653sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240203 เด็กชายอชิตพล โสพัฒน์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
654sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240204 เด็กชายวชิรากรณ์ ราชบัญดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
655sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240205 เด็กชายชวิน สมานชาติ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
656sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240206 เด็กชายพิภพ แก้วปุ่ม ป.4เทศบาลท่าตูม
657sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240207 เด็กชายธนดล พานิช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
658sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240208 เด็กชายอชิระ ขานภูเขียว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
659sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240209 เด็กหญิงปพิชญา ทองสังข์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
660sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240210 เด็กหญิงปทิตตา ยนจอหอ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
661sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240211 เด็กหญิงปัญญาณิศา นามวงค์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
662sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240212 เด็กหญิงวริชญาภรณ์ จันปุ่ม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
663sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240213 เด็กหญิงพิมพ์ณลิณ วรัทชนินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
664sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240214 เด็กหญิงกนกขวัญ คำเหมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
665sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240215 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฉายแม้น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
666sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240216 เด็กชายศลาฆนันท์ เมธีพิสิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
667sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240217 เด็กหญิงชญาดา ฟองลม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
668sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240218 เด็กหญิงสุชาวลัญช์ เรืองฐิติรักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
669sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240219 เด็กหญิงณัฐณดา เจตนา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
670sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240220 เด็กหญิงพัทรพร ต๋องเรียน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
671sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240221 เด็กหญิงวิภาพร บุตรวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
672sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240222 เด็กหญิงชนกนันท์ สุตนนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
673sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240223 เด็กชายสารีบุตต์ อุตตะโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
674sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240224 เด็กชายปภังกร พุทธรักษา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
675sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240225 เด็กหญิงปุณณดา ลำภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
676sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240226 เด็กหญิงภัทริยา สวัสดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
677sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240227 เด็กหญิงกมลชนก วิรัตร์โยธิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
678sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240228 เด็กชายศิรชัช โพธิ์ชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
679sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240229 เด็กหญิงนววรรณ บำรุงสานต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
680sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240230 เด็กหญิงศิรประภา หลาวทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
681sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240231 เด็กชายภูริคุณ ไชยโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
682sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240232 เด็กหญิงเขมจิรา สอนอำคา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
683sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240233 เด็กชายณัฎฐวรรธน์ มาตยารักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
684sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240234 เด็กหญิงกมลลักษณ์ บูราณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
685sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240235 เด็กชายพันธคุปต์ ไพรสารฤทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
686sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240236 เด็กชายสิรวิชญ์ ชาญชิตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
687sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240237 เด็กหญิงไปรยา เพิ่มการ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
688sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240238 เด็กชายเกียรติภูมิ บัวไขย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
689sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240239 เด็กหญิงประภัสสร สายแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
690sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 712 - 240240 เด็กหญิงปุณณิกา ท้องธาร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
691sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340301 เด็กหญิงมัณฑิตา โคศรีสุทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
692sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340302 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พวงมะลิ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
693sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340303 เด็กชายชนะศึก แพทย์กระโทก ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
694sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340304 เด็กชายเกรียงไกร สุพล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
695sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340305 เด็กหญิงจินณ์จุฑา ภูคำศักดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
696sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340306 เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
697sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340307 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันพานิช ป.6มารีย์อุปถัมภ์ กันทรลักษ์
698sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340308 เด็กชายฤทธิพร โนนใหญ่ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
699sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340309 เด็กชายเขมชาติ ศักดิ์ซุ่ย ป.6อนุบาลวัดพระโต
700sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340310 เด็กชายกฤตภัค ยอดใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
701sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340311 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ ยอดใส ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
702sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340312 เด็กชายณัชธฤต ทองไชย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
703sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340313 เด็กหญิงขวัญข้าว พิมสิงห์ ป.6เทศบาลท่าตูม
704sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340314 เด็กหญิงศุภกัญญา สุนันท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
705sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340315 เด็กหญิงปัณณพร กันทอง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
706sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340316 เด็กชายวิภูวัฒน์ เวชยันตรัตน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
707sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340317 เด็กชายเอกอนันต์ อัครดนัยพัชร์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
708sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340318 เด็กหญิงปัณณ์จรีย์ ศุภวัชระสาร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
709sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340319 เด็กชายณัฐธีร์ กองไพบูลย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
710sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340320 เด็กหญิงสิริอาภา วงค์ละคร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
711sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340321 เด็กหญิงสิริภัทร สุวรรณ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
712sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340322 เด็กชายณัฐนนท์ เบิกบานดี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
713sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340323 เด็กหญิงสิริกร ไชยวัฒนนันทน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
714sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340324 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา ปุญญา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
715sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340325 เด็กหญิงอริญรดา โพธิ์นิล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
716sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340326 เด็กหญิงศักดิ์นันท์ แสงเทพ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
717sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340327 เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
718sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340328 เด็กหญิงณัฐชา คำแพง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
719sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340329 เด็กหญิงพรปวีณ์ สีดา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
720sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340330 เด็กชายหลักแก้ว เคารพ ป.6เทศบาล 1 วัดเจียงอี
721sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340331 เด็กชายกิตติพิชญ์ ทรงวาจา ป.6อนุบาลกันทรารมย์
722sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340332 เด็กชายปุณย์นพัฒ ทิพย์สมบัติ ป.5มารีวิทยา
723sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340333 เด็กชายรชต ด่านสมบูรณ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
724sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340334 เด็กหญิงพบพรพักตร์ ภาษิต ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
725sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340335 เด็กชายธัญกร จิตรจารุวงศ์ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
726sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340336 เด็กหญิงปัณณ์จรีย์ ศุภวัชระสาร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
727sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340337 เด็กชายณัฐธีร์ กองไพบูลย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
728sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340338 เด็กหญิงสิริอาภา วงค์ละคร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
729sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340339 เด็กหญิงสิริภัทร สุวรรณ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
730sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 713 - 340340 เด็กชายณัฐนนท์ เบิกบานดี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
731sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440401 เด็กหญิงสิริกร ไชยวัฒนนันทน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
732sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440402 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา ปุญญา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
733sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440403 เด็กหญิงอริญรดา โพธิ์นิล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
734sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440404 เด็กหญิงศักดิ์นันท์ แสงเทพ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
735sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440405 เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
736sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440406 เด็กหญิงณัฐชา คำแพง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
737sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440407 เด็กชายปราบดา สมภาค ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
738sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440408 เด็กชายวิทุรัช วงค์ละคร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
739sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440409 เด็กชายธนานัณ เจริญสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
740sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440410 เด็กชายยรรยง หอมทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
741sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440411 เด็กหญิงกนกทิพย์ อ่อนศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
742sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440412 เด็กหญิงภิญญ์ณัฏฐ์ฎา ดวงแก้วกัณหา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
743sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440413 เด็กชายศุภกร บุญยืน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
744sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440414 เด็กหญิงมินทร์ตรา ดึงกระโทก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
745sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440415 เด็กหญิงกันยากร ปินะถา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
746sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440416 เด็กหญิงวรรณภา อุทาธรณ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
747sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440417 เด็กหญิงเมริษาวลี ทวีพรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
748sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440418 เด็กหญิงจิรภิญญา พรพงศ์รุ่งเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
749sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440419 เด็กหญิงพัชรินทร์ เพียรพานิช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
750sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440420 เด็กชายกฤตยชญ์ สุชัยราช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
751sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440421 เด็กหญิงปราณปรียา ศรีโพนทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
752sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440422 เด็กหญิงพุฒิตา ขันติวงษ์ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
753sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440423 เด็กหญิงกมลพรรณ สุขอ้วน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
754sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440424 เด็กหญิงกมลภรณ์ สุขอ้วน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
755sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440425 เด็กหญิงมีนา บุตรวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
756sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440426 เด็กชายปพนธีฑ์ สุขศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
757sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440427 เด็กชายพัสกร สุขกล้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
758sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440428 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีสุธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
759sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440429 เด็กชายภูผา ลาเต ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
760sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440430 เด็กชายปัญญวัต เทียบสิทธิคุณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
761sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440431 เด็กชายทนุธรรม ขันตี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
762sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440432 เด็กหญิงปัณณพร ทัดเทียม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
763sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440433 เด็กหญิงวรกานต์ หลาวทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
764sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440434 เด็กหญิงณัฎฐธิดา พิมลนอก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
765sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440435 เด็กหญิงพุทธิวรรณ บำรุง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
766sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440436 เด็กหญิงวารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
767sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440437 เด็กหญิงกนกลดา สมพงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
768sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440438 เด็กชายจิราวัฒน์ ปิยะรุ่งบัณฑิต ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
769sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440439 เด็กชายฐิติพงศ์ คำหงษา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
770sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 714 - 440440 เด็กชายภูรวิชช์ วันทรวง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
771sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540501 เด็กชายธนภัทร จงวัฒนากุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
772sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540502 เด็กชายวรธน บุญตนัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
773sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540503 เด็กหญิงชนากานต์ พวงคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
774sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540504 เด็กหญิงนภชนก อรรคบุตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
775sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540505 เด็กชายภูดิส อสิพงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
776sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540506 เด็กชายณชพล วงษ์สามารถ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
777sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540507 เด็กหญิงชญานิศ สุ่มมาตย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
778sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540508 เด็กหญิงปุญญาภัส ภูฆัง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
779sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540509 เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วพวง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
780sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540510 เด็กหญิงพัชรมณฑน์ สาระพงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
781sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540511 เด็กชายชวัลวิทย์ ลำดวน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
782sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540512 เด็กชายคชานนท์ ภัทรพงศพฤทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
783sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540513 เด็กชายภัทริวดี พาที ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
784sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540514 เด็กชายปภพพน นามวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
785sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540515 เด็กหญิงกนกรดา จำปาเมือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
786sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540516 เด็กชายภูภูมิ ทวีชัย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
787sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540517 เด็กชายเอกบุรินทร์ สีหะวงษ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
788sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540518 เด็กชายพงษ์พิชญ์ ศรีโพนดวน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
789sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540519 เด็กชายนาวิน สะโสดา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
790sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540520 เด็กชายจตุพงษ์ วงศ์ดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
791sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540521 เด็กหญิงชณินญา พวงบรรเทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
792sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540522 เด็กชายกรินทร์ ประเสริฐสังข์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
793sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540523 เด็กชายอนันตโชค จันทร์สว่าง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
794sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540524 เด็กหญิงปุณณภา เลขาตระกูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
795sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540525 เด็กหญิงพัณณ์ณภัค ทองคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
796sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540526 เด็กชายณฐภัทร จันทงค์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
797sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540527 เด็กชายพลลภัตม์ ประสาร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
798sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540528 เด็กชายปิยชัย เชื้อกลาง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
799sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540529 เด็กหญิงณัฐธิดา สุนทรชื่น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
800sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540530 เด็กหญิงอักษราภัค อารยแสง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
801sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540531 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชาเกาะ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
802sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540532 เด็กหญิงพัทธวรรณ ขันคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
803sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540533 เด็กชายเนติวุฒ ลัทธิมนต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
804sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540534 เด็กชายธีระวัฒน์ อินทร์จันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
805sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540535 เด็กหญิงฐิติวรดา พวงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
806sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540536 เด็กชายจิรายุ แย้มใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
807sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540537 เด็กชายภควัต สมาคม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
808sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540538 เด็กหญิงศรุดา นามวงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
809sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540539 เด็กชายปัณณวิชญ์ เบ็ญจศาสตร์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
810sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 715 - 540540 เด็กชายสันติราษฏร์ บัวระพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
811sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640601 เด็กหญิงไปรยา คำหล้า ป.6มารีวิทยา
812sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640602 เด็กหญิงฐิตาภา เตียวพานิชย์กิจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
813sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640603 เด็กชายธนกฤต แก้วพูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
814sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640604 เด็กชายอิทธิพัทธ์ สีหะวงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
815sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640605 เด็กหญิงณัฐนันท์ ผลบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
816sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640606 เด็กชายชัยกฤต อินทนนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
817sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640607 เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีเลิศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
818sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640608 เด็กชายณัฐธกรณ์ บุญธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
819sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640609 เด็กชายธัชพล โสนาง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
820sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640610 เด็กหญิงนิภาสิริ ทองยวง ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
821sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640611 เด็กหญิงธนาวรรณ ตันทวุทธ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
822sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640612 เด็กชายสรวิชญ์ ดงทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
823sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640613 เด็กหญิงปารานีย์ หน่อพยัคฆ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
824sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640614 เด็กชายนราธิป บุญเชิด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
825sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640615 เด็กชายเอื้ออังกูร โสรส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
826sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640616 เด็กหญิงขวัญเรือน บุญรอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
827sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640617 เด็กชายภูมิภัทรพงษ์ ดวงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
828sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640618 เด็กหญิงเบญญาภา จำปา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
829sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640619 เด็กหญิงวัฒนวดี ทองสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
830sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640620 เด็กหญิงพิไลวรรณ นาคนาคา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
831sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640621 เด็กหญิงลลิล นะโนนชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
832sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640622 เด็กหญิงณัฐรินีย์ โชคสิริโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
833sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640623 เด็กชายอภินัทธ์ ใสเนตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
834sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640624 เด็กหญิงพิชญานินทร์ สุคนธจินดา ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
835sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640625 เด็กหญิงณัฎฐณิชา วิศิษฎ์รักษากุล ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
836sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640626 เด็กหญิงวรรณกาญจน์ วิลาวัลย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
837sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640627 เด็กชายนณัฐ ไตรสนธิ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
838sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640628 เด็กหญิงณัฐธิดา หาญคำจันทร์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
839sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640629 เด็กหญิงรชาดา ธนกิตติยานุกูล ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
840sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640630 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ดุจดา ป.6มารีวิทยา
841sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640631 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พัฒนราช ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
842sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640632 เด็กหญิงฐิติชญา ลักษมีพิเชษฐ์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์
843sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640633 เด็กหญิงจิราพัชร พันวงศา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
844sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640634 เด็กหญิงภัทรลดา มะลิ ป.6มารีวิทยา
845sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640635 เด็กชายกรภัทร ลาภูตะมะ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
846sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640636 เด็กชายกิตติกวิน ดวงแก้ว ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
847sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640637 เด็กหญิงสุพิชชา บุตรวงษ์ ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
848sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640638 เด็กหญิงยุวดี สุพิศ ป.6บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
849sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640639 เด็กหญิงศุภิสรา สนิท ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
850sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 716 - 640640 เด็กหญิงภูมิใจ มัทวานุกูล ป.6มารีวิทยา
851sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740701 เด็กชายนะโม สองเมืองสุข ป.6มารีวิทยา
852sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740702 เด็กชายณฐ พลศักดิ์ ป.5มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
853sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740703 เด็กชายกิตติกวิน ศิริจันทร์ ป.6มารีวิทยา ศรีสะเกษ
854sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740704 เด็กชายพลภัทร บุตรวงค์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
855sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740705 เด็กหญิงจิรวดี พรหมโลก ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
856sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740706 เด็กชายอภิชัย ขันธะชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
857sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740707 เด็กหญิงเพ็ญศิริ พรมประดิษฐ์ ป.6บ้านหนองนาโพธิ์
858sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740708 เด็กชายบัญชาการ ดอกพอง ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
859sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740709 เด็กชายธนกร สายสิน ป.6บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
860sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740710 เด็กชายชนม์ชนก จันทร์ดาประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
861sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740711 เด็กชายธนพล พิมพ์สมาน ป.6มารีวิทยา
862sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740712 เด็กชายสิรภพ พรหมประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
863sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740713 เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน ป.6บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
864sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740714 เด็กหญิงสู่ขวัญ ศรีเสริม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
865sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740715 เด็กชายติณณภพ เรืองใจ ป.4อนุบาลขุนหาญ(สิ)
866sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740716 เด็กชายอิธิกร เรืองใจ ป.4อนุบาลขุนหาญ(สิ)
867sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740717 เด็กหญิงมัลลิกา หอมวัน ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
868sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740718 เด็กหญิงมุทิตา จำนงประโคน ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
869sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740719 เด็กชายปลื้มปรีดีร์ เอื้อกฤดาธิการ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
870sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740720 เด็กชายคณพศ ศรเพ็ชร ป.6ดูนสิม
871sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740721 เด็กหญิงเพชรรัตน์ สมบัติ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี
872sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740722 เด็กหญิงพัชรพรรณ สมบัติ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี
873sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740723 เด็กชายธนพัต พัดสุวรรณ ป.6บ้านปะหละ
874sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740724 เด็กหญิงวรินทร์ยาทิพย์ โพธิ์โสภา ป.6มารีวิทยา
875sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740725 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ คงวัฒนศักดิ์ ป.4บ้านสิริขุนหาญ
876sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740726 เด็กหญิงชาลิสา วันคำ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
877sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740727 เด็กหญิงจามิกร อ่อนผิว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
878sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740728 เด็กหญิงชัญญานุช พรหมดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
879sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740729 เด็กหญิงจิรภิญญา ทองสุด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
880sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740730 เด็กชายวิรัชโชตินันท์ โพธิ์โสภา ป.4มารีวิทยา
881sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740731 เด็กชายธนภัทร วงศ์จิโรชสิริ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
882sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740732 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรวาปี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
883sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740733 เด็กหญิงพิชญธิดา ชีวะสุทธิรัตน์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
884sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740734 เด็กหญิงสุกิตติยาพร พันธุ์มาลัย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
885sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740735 เด็กชายวุฒิภัทร เตารัตน์ ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
886sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740736 เด็กชายกิตติ์ดนัย วิเชียรนิธิโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
887sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740737 เด็กชายกิตติ์ธเนศ วิเชียรนิธิโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
888sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740738 เด็กหญิงฐิตาพรรษ์ เสนาสุ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
889sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740739 เด็กหญิงอลิน อุ่นใจ ป.6อนุบาลอุบลราชธานี
890sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 717 - 740740 เด็กชายกวิน อุ่นใจ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี
891sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840801 เด็กหญิงนฤภร จันครา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
892sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840802 เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
893sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840803 เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
894sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840804 เด็กชายปิยวัฒน์ แจ้งสนาม ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
895sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840805 เด็กชายศักรินทร์ จุไล่ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
896sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840806 เด็กชายนภัสกร ถาโงกโป๊ ป.6วัดเขียน
897sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840807 เด็กชายศุพัศวิฬ โพธิ์งาม ป.6วัดเขียน
898sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840808 เด็กหญิงสุชัญญา ดีผาย ป.6วัดเขียน
899sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840809 เด็กชายจิรภัทร กระดานพล ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
900sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840810 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิยาสิงห์ ป.6บ้านหนองคูสะแบะ
901sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840811 เด็กหญิงสกุนตลา มณีวงษ์ ป.5สตรีสิริเกศ
902sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840812 เด็กชายนิธิกร แก่นโคตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
903sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840813 เด็กหญิงกัญญาภัทร ธนาอภินันทน์ ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
904sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840814 เด็กชายภวัต จันทพฤกษ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
905sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840815 เด็กชายวชิรวิทย์ ภาษี ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
906sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840816 เด็กชายกฤตยชญ์ สุชัยราช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
907sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840817 เด็กชายกวินณภัทร จันทร์สุข ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
908sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840818 เด็กชายภัทรพงษ์ โคตรพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
909sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840819 เด็กหญิงฐิติชญา ยืนยงชาติ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
910sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840820 เด็กชายกฤติกร อ่อนผิว ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
911sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840821 เด็กชายนพเก้า วิเศษหวาน ป.6มารีวิทยา
912sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840822 เด็กหญิงอักษรสิริ พลศักดิ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
913sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840823 เด็กหญิงอรณิชชา เนตรน้อย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
914sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840824 เด็กชายณดล อนุชลธาร ป.4บ้านสิริขุนหาญ
915sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840825 เด็กหญิงโชติกา ทวีสุข ป.5อนุบาลกันทรารมย์
916sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840826 เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีวงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
917sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840827 เด็กหญิงกานต์พิชชา ไชยสินทร์ ป.6บ้านบอนใหญ่
918sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840828 เด็กหญิงกมลชนก มณีรัตน์ ป.6บ้านบอนใหญ่
919sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840829 เด็กหญิงเจริญรัตน์ โนนกอง ป.6บ้านบอนใหญ่
920sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840830 เด็กหญิงขวัญแก้ว ทรัพย์เจริญ ป.6บ้านบอนใหญ่
921sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840831 เด็กหญิงพัชรมัย ปัญญาสาร ป.6บ้านบอนใหญ่
922sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840832 เด็กหญิงกชกานต์ กุลชาติ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
923sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840833 เด็กชายกฤติพงศ์ ไชยพิมพ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
924sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840834 เด็กชายปัณณรุจน์ เมธีพิสิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
925sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840835 เด็กหญิงญาณาธิป นนท์ศิริ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
926sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840836 เด็กหญิงจิณห์วรา โรจน์ธีรวนิช ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
927sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840837 เด็กหญิงพิชญธิดา วิไลย ป.6บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
928sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840838 เด็กชายจิรภัทร เดิมทำรัมย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
929sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840839 เด็กชายอดุลยวัจณ์ เหมาะดี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
930sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 718 - 840840 เด็กหญิงปัณณพร คำดำ ป.6จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)
931sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940901 เด็กหญิงผกายวรรณ ทาจันทร์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
932sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940902 เด็กหญิงไอรดา อะทะ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
933sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940903 เด็กชายวชิราวุธ ฝ่ายเทศ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
934sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940904 เด็กหญิงณัฐศิริ อ่อนศรี ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
935sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940905 เด็กหญิงภคพร โกสะโยทิน ป.6อนุบาลวัดพระโต
936sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940906 เด็กชายภคพงษ์ โกสะโยทิน ป.5อนุบาลวัดพระโต
937sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940907 เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วจุลศรี ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
938sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940908 เด็กหญิงเพ็ญนภา เกษฉัตร ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
939sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940909 เด็กชายเตชสิทธิ์ ลาลุน ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
940sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940910 เด็กหญิงกชพรรณ ชาตรูปไพศาล ป.5อนุบาลวัดพระโต
941sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940911 เด็กหญิงกชนิภา ชาตรูปไพศาล ป.6อนุบาลวัดพระโต
942sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940912 เด็กชายวิชญ์คุณ อินธิเดช ป.6บ้านศาลา
943sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940913 เด็กชายสงกรานต์ แก้วจอหอ ป.5บ้านศาลา
944sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940914 เด็กหญิงปวริศา พะวงษ์แสง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
945sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940915 เด็กชายคฑาเทพ บุดดีวงษ์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
946sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940916 เด็กหญิงณัฐกฤตา บุดดีวงษ์ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
947sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940917 เด็กชายชิตพล ประมวล ป.5บ้านนาวา
948sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940918 เด็กหญิงญาณิศา ธงชัย ป.5อนุบาลกันทรารมย์
949sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940919 เด็กหญิงเทวิกา ประทุมวงค์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
950sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940920 เด็กชายเปรมภิสิทธิ์ เรืองรัมย์ ป.6อนุบาลขุนหาญ(สิ)
951sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940921 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เลากิจวิรุฬห์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
952sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940922 เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ ป.5อนุบาลวัดพระโต
953sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940923 เด็กชายภูกวิน ศรีสารคาม ป.6มารีย์อุปถัมภ์
954sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940924 เด็กหญิงพชิรา ถาวรยุติการต์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
955sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940925 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทีมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
956sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940926 เด็กชายคชาพันธ์ ทวีฤทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
957sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940927 เด็กหญิงปทิตตา สมบัติพิทักษ์สุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
958sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940928 เด็กชายคิรินทร์ ศรีมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
959sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940929 เด็กหญิงปัณชญา ชิณวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
960sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940930 เด็กหญิงธนพร จันทร์แสน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
961sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940931 เด็กชายจิรายุส ทาพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
962sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940932 เด็กหญิงนิภาพร หลอมทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
963sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940933 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์ สว่างพรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
964sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940934 เด็กหญิงกชพรรณ พันธ์คำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
965sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940935 เด็กชายเตชินทร์ วรรณดอนแดง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
966sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940936 เด็กหญิงแพรวา พรหมทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
967sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940937 เด็กหญิงบุณยอร กองทรัพย์ ป.3อนุบาลศรีประชานุกูล
968sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940938 เด็กชายพสธร กองทรัพย์ ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
969sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940939 เด็กหญิงธัญพร กุลธีร์วัฒน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
970sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 722 - 940940 เด็กชายภธรเดช ปัญจกนกกุล ป.3อนุบาลอุบลราชธานี
971sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041001 เด็กชายชัชพงศ์ ปัญจกนกกุล ป.5อนุบาลอุบลราชธานี
972sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041002 เด็กหญิงชญาภา เมธเมาลี ป.3สิริขุนหาญ
973sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041003 เด็กหญิงธาริดา คงวัฒนศักดิ์ ป.3สิริขุนหาญ
974sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041004 เด็กหญิงสุทธิดา ลิ้มสุธาสี ป.5มารีวิทยา
975sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041005 เด็กหญิงวชิรญาญ์วา อิชยาพงษ์ศิริ ป.5มารีวิทยา
976sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041006 เด็กหญิงปัญญาทิพย์ นวลศิริ ป.5มารีวิทยา
977sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041007 เด็กชายนภัสกร ศรีด้วง ป.5มารีวิทยา
978sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041008 เด็กหญิงณิชาภัทร รัตนวงค์ ป.5มารีวิทยา
979sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041009 เด็กชายชิติพัทธ์ ทองหลอม ป.5มารีวิทยา
980sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041010 เด็กชายภาวิน เสนคราม ป.5มารีวิทยา
981sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041011 เด็กชายพิพิฐพร วงศ์วชิรนุกูล ป.5มารีวิทยา
982sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041012 เด็กชายนดน ครุธอินทร์ ป.5มารีวิทยา
983sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041013 เด็กหญิงนาราชา คำแสนหมื่น ป.5มารีวิทยา
984sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041014 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำเคน ป.5มารีวิทยา
985sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041015 เด็กหญิงคริษฐา แก้วภักดี ป.5มารีวิทยา
986sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041016 เด็กหญิงกัญพัชญ์ รสน้อย ป.5มารีวิทยา
987sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041017 เด็กหญิงจิตประภัสสร อัมพร ป.5มารีวิทยา
988sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041018 เด็กชายธนภัทร ชาลี ป.5มารีวิทยา
989sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041019 เด็กหญิงธนัญชนก ภาคแสงศรี ป.5มารีวิทยา
990sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041020 เด็กหญิงธัญทิพย์ มีกอบสิน ป.5มารีวิทยา
991sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041021 เด็กหญิงฐปนรรฆ์ นพพิบูลย์ ป.5มารีวิทยา
992sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041022 เด็กหญิงยลพัชร์ ไชยชนะ ป.5มารีวิทยา
993sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041023 เด็กหญิงรัฐษา เสนาะนำ ป.5มารีวิทยา
994sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041024 เด็กหญิงวรประภา จรัสฤทัยพงศ์ ป.5มารีวิทยา
995sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041025 เด็กหญิงนภา ภูงามนิล ป.5มารีวิทยา
996sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041026 เด็กหญิงปุณยนุช แก้วพวง ป.5มารีวิทยา
997sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041027 เด็กชายภัทรภูมิ จันเทพา ป.5มารีวิทยา
998sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041028 เด็กหญิงกุลชญา ศรีเสมอ ป.5มารีวิทยา
999sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041029 เด็กหญิงพรธีดี ดลธา ป.5มารีวิทยา
1000sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041030 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลี่ยมอุไร ป.5มารีวิทยา
1001sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041031 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิลาโชติ ป.5มารีวิทยา
1002sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041032 เด็กหญิงสิริวิมล สมศรี ป.5มารีวิทยา
1003sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041033 เด็กหญิงพนัชกร ระยับศรี ป.5มารีวิทยา
1004sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041034 เด็กชายธันยากร จันทร์ศรี ป.5มารีวิทยา
1005sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041035 เด็กหญิงชญาฏา วงศ์วรรณา ป.5มารีวิทยา
1006sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041036 เด็กหญิงสิดาพร สิงห์สุข ป.5มารีวิทยา
1007sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041037 เด็กหญิงกมลชนก พึ่งโพธิ์ ป.5มารีวิทยา
1008sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041038 เด็กชายกวี เพี้ยบุญมาก ป.6มารีวิทยา
1009sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041039 เด็กชายจารุวัฒน์ ทองใบ ป.6มารีวิทยา
1010sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 723 - 1041040 เด็กหญิงณิชาภัทร คูณประไพสิทธิ์ ป.6มารีวิทยา
1011sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141101 เด็กหญิงรินธดา คำผุย ป.6มารีวิทยา
1012sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141102 เด็กหญิงจิรัญญา ตันนะยาภรณ์ ป.6มารีวิทยา
1013sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141103 เด็กหญิงกวินตรา รัตนสุข ป.6มารีวิทยา
1014sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141104 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ผสมวงศ์ ป.6มารีวิทยา
1015sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141105 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชนิดพันธ์ ป.6มารีวิทยา
1016sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141106 เด็กหญิงสิริกมล มูลคำ ป.6มารีวิทยา
1017sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141107 เด็กหญิงเทพธิดาพร พร้อมญาติ ป.6มารีวิทยา
1018sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141108 เด็กหญิงภูณิตา จิระธัมมางกูร ป.6มารีวิทยา
1019sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141109 เด็กหญิงโรจชญา สกุลศิริเลอมาน ป.6มารีวิทยา
1020sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141110 เด็กหญิงโชติกา หนุนวงศ์ ป.6มารีวิทยา
1021sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141111 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประมวล ป.6มารีวิทยา
1022sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141112 เด็กชายชนัดพล อุทัยศรี ป.6มารีวิทยา
1023sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141113 เด็กหญิงศศิธร วรจิตร ป.6มารีวิทยา
1024sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141114 เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีนนท์ ป.6มารีวิทยา
1025sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141115 เด็กหญิงมาริสา เบ็ญมาศ ป.6มารีวิทยา
1026sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141116 เด็กหญิงพิชชาภา สิทธิกุล ป.6มารีวิทยา
1027sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141117 เด็กหญิงภัคภิญญา โมทะจิตต์ ป.6มารีวิทยา
1028sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141118 เด็กหญิงศิริวีระยา ศรีไสย์ ป.6มารีวิทยา
1029sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141119 เด็กหญิงสวิชญา สมุนไพร ป.6มารีวิทยา
1030sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141120 เด็กหญิงสิริญา สาระพล ป.6มารีวิทยา
1031sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141121 เด็กหญิงนภัสวรรณ ดีธงทอง ป.6มารีวิทยา
1032sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141122 เด็กชายอติวิชช์ อุดมกิจอารีย์ ป.6มารีวิทยา
1033sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141123 เด็กชายชวโรจน์ ทองนรินทร์ ป.6มารีวิทยา
1034sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141124 เด็กหญิงอันดา สถาปนะนันท์ ป.6มารีวิทยา
1035sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141125 เด็กหญิงกชพร ทองสัมฤทธิ์ ป.6มารีวิทยา
1036sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141126 เด็กหญิงบัณฑิตา คาลา ป.6มารีวิทยา
1037sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141127 เด็กหญิงอัญมณี จันทะชัย ป.6มารีวิทยา
1038sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141128 เด็กหญิงนันทลักษณ์ กาแดง ป.6มารีวิทยา
1039sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141129 เด็กหญิงวินดีย์ อุ่นใจ กิบสัน ป.6มารีวิทยา
1040sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141130 เด็กชายภัทรนาท ตันเรือง ป.6มารีวิทยา
1041sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141131 เด็กชายวิชญะ จันทร ป.6มารีวิทยา
1042sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141132 เด็กชายธนพนธ์ ชารีผาบ ป.6มารีวิทยา
1043sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141133 เด็กหญิงปุณยาพร วงษ์สุพรรณ ป.6มารีวิทยา
1044sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141134 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีโสดา ป.6มารีวิทยา
1045sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141135 เด็กหญิงอารียา ทุมวัน ป.6มารีวิทยา
1046sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141136 เด็กหญิงภคพร ลำเปือย ป.6มารีวิทยา
1047sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141137 เด็กชายชิษณุพงศ์ ศิลาวงศ์ ป.6มารีวิทยา
1048sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141138 เด็กหญิงสิรภัทร สิงห์สุข ป.6มารีวิทยา
1049sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141139 เด็กหญิงอัญญารินทร์ แก้วภักดี ป.6มารีวิทยา
1050sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 724 - 1141140 เด็กหญิงสุภัทชญา อ่อนอก ป.6มารีวิทยา
1051sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241201 เด็กหญิงพิมพ์มาดา สิงห์แก้ว ป.6มารีวิทยา
1052sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241202 เด็กหญิงชนัญชิดา เสาเปรีย ป.6มารีวิทยา
1053sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241203 เด็กหญิงนันท์นิชา มาลี ป.6มารีวิทยา
1054sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241204 เด็กหญิงขวัญชนก กองแก้ว ป.6มารีวิทยา
1055sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241205 เด็กหญิงรัชนีกร ใจบาน ป.6มารีวิทยา
1056sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241206 เด็กหญิงรินรดา อุทรัง ป.6มารีวิทยา
1057sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241207 เด็กหญิงกฤตยากร พวงอก ป.6มารีวิทยา
1058sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241208 เด็กหญิงพรพัชรนันท์ ไชยโยธา ป.6มารีวิทยา
1059sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241209 เด็กหญิงวรรณภัตร์ อินทรศร ป.6มารีวิทยา
1060sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241210 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์ สีทา ป.6มารีวิทยา
1061sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241211 เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วคำ ป.6มารีวิทยา
1062sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241212 เด็กหญิงภูริตา แพเมืองศรี ป.6มารีวิทยา
1063sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241213 เด็กหญิงพิชญา ไชยปัญญา ป.6มารีวิทยา
1064sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241214 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สิงห์แก้ว ป.6มารีวิทยา
1065sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241215 เด็กชายณเดช จันทะแสง ป.6มารีวิทยา
1066sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241216 เด็กหญิงธัญชนก ยุติธรรม ป.6มารีวิทยา
1067sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241217 เด็กหญิงธมน สมธนกิจ ป.6มารีวิทยา
1068sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241218 เด็กหญิงณกมล พิกุลทอง ป.6มารีวิทยา
1069sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241219 เด็กหญิงชลญภัทหทัยกรณ์ สุดประเสริฐ ป.6มารีวิทยา
1070sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241220 เด็กหญิงพัทธมน ศาลางาม ป.6มารีวิทยา
1071sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241221 เด็กหญิงปุนยาพร บุญทัน ป.6มารีวิทยา
1072sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241222 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กล้ากสิกิจ ป.6มารีวิทยา
1073sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241223 เด็กหญิงนุชรดา เลขาวิวัชกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1074sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241224 เด็กชายธนกร ชาลี ป.5มูลนิธิ วัดศรีอุบลรัตนาราม
1075sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241225 เด็กหญิงทักษอร คอร์ทนี่ย์ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1076sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241226 เด็กชายณฐ พลศักดิ์ ป.5มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
1077sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241227 เด็กหญิงพิชญธิดา หัสดี ป.6บ้านหนองหวาย
1078sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241228 เด็กหญิงปณิตา เพิ่มทรัพย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1079sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241229 เด็กหญิงสุชัญญา เทพวงษ์ ป.5มารีวิทยา
1080sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241230 เด็กชายกนกพล น้อยมิ่ง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1081sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241231 เด็กหญิงณัฐศิกุล ไชยดะรุณ ป.6อนุบาลวัดพระโต
1082sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241232 เด็กหญิงกรวรรณ ชิณวงค์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1083sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241233 เด็กหญิงสุพิชญา สองบุญ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1084sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241234 เด็กหญิงเกษมศรี ประมวล ป.5บ้านดอนหลี่
1085sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241235 เด็กหญิงภัคธีมา จันทสาร ป.5มารีวิทยา
1086sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241236 เด็กชายกันตภณ คำตัน ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1087sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241237 เด็กหญิงเมวิกรณ์ ประทุมเทศ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1088sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241238 เด็กชายธีรรัตน์ พรหมอุ่น ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1089sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241239 เด็กชายพสิษฐ์ จิตรดิษฐ์สกุล ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1090sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 725 - 1241240 เด็กหญิงณัฐชา วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1091sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341301 เด็กหญิงสุชานันท์ ภูติโส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1092sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341302 เด็กชายรณกร นครไชย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1093sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341303 เด็กหญิงภัคณัฏฐ์ พันธีรโรจน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1094sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341304 เด็กชายภูวฤทธิ์ พลคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1095sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341305 เด็กหญิงฐิตาภัทร์ คำหล้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1096sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341306 เด็กชายชวัลวิทย์ สิทธิโชคสกุลชัย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1097sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341307 เด็กชายพีรณัฏฐ์ คันธิยงค์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1098sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341308 เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1099sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341309 เด็กชายเอกวัสส์ จีรุพันธ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1100sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341310 เด็กหญิงพิมพ์พลอย จันทร์หอม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1101sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341311 เด็กหญิงธีรตา ศิริเงินยวง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1102sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341312 เด็กหญิงชัญญาภา ยินดี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1103sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341313 เด็กชายณภัทร ศรวิชัย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1104sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341314 เด็กชายสรรวริศ ศรีอุฬารวัฒน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1105sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341315 เด็กหญิงณัฏทิชา แสวานี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1106sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341316 เด็กชายอภินพ ป้องสอน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1107sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341317 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ โสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1108sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341318 เด็กหญิงปราญชลี คำผง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1109sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341319 เด็กหญิงพิชชา ดีสมศักดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1110sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341320 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตันติศิรินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1111sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341321 เด็กชายพสิษฐ์ สายพานิจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1112sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341322 เด็กหญิงปุณยาพร ตามบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1113sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341323 เด็กชายนันทภัค อุดมทวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1114sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341324 เด็กหญิงอิงฟ้า รัตนปหาด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1115sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341325 เด็กชายณัฐชนน ศรีสุธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1116sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341326 เด็กชายอชิตะ สุระไชย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1117sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341327 เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา สังข์เกิด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1118sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341328 เด็กหญิงญาณิดา แสวงสาย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1119sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341329 เด็กหญิงบุญญาพร บุญเหลือ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1120sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341330 เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1121sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341331 เด็กชายรชต จำปาเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1122sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341332 เด็กหญิงบุญญาภา ศรีสวัสดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1123sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341333 เด็กหญิงสุกาญน์ชญา อร่ามเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1124sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341334 เด็กชายพีรเดช ยาศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1125sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341335 เด็กชายกุลธร จันทร์คำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1126sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341336 เด็กหญิงสิริรัตน์ ตุลาดิลก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1127sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341337 เด็กหญิงชญาดา เติมวินิจกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1128sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341338 เด็กหญิงภัทรวดี เกิดสิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1129sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341339 เด็กหญิงโรสรินทร์ วิลาสคัมภีร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1130sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 726 - 1341340 เด็กหญิงนุชรดา เลขาวิวัชกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1131sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441401 เด็กหญิงสุชานันท์ เหล่าพิพัฒน์กุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1132sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441402 เด็กชายณัฐภัทร ไชยมณี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1133sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441403 เด็กหญิงภัทรา ศรีราตรี ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1134sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441404 เด็กหญิงประภาสิริ เกตษา ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1135sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441405 เด็กหญิงปัณฑา อุ่มคำ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1136sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441406 เด็กหญิงชัญญานุช รองสุพรรณ ป.6มารีวิทยา
1137sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441407 เด็กหญิงปทิตตา ยนจอหอ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1138sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441408 เด็กชายกฤชณัท โสตถิกพันธุ์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1139sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441409 เด็กหญิงกานต์พิชชา ใสยเวช ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1140sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441410 เด็กหญิงกรองทอง สุวรรณ ป.6ชุมชนหนองสังข์
1141sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441411 เด็กชายภีมพัฒน์ ปราสัย ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1142sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441412 เด็กหญิงชนาภา ภิรมย์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์
1143sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441413 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ โพธิราช ป.6ชุมชนหนองสังข์
1144sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441414 เด็กหญิงคีรณัญญาภัส โปร่งจิตร ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1145sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441415 เด็กหญิงพัชรนันท์ อาจสามารถ ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
1146sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441416 เด็กหญิงยิ่งรัก ชัยรัญจวนสกุล ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1147sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441417 เด็กหญิงรริน เนตรจันทร์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1148sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441418 เด็กชายธนภัทธ กุลดี ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1149sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441419 เด็กชายธนเดช สุปัตติ ป.6บ้านกุดเมืองฮาม
1150sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441420 เด็กชายพิชชานันท์ พุดดำ ป.6อนุบาลวัดพระโต
1151sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441421 เด็กหญิงวิลาสินี หนองกก ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1152sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441422 เด็กหญิงสุกัญญา โยโพธิ์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1153sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441423 เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ โสภา ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1154sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441424 เด็กหญิงกัญญณัช บำรุงธนรัชต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1155sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441425 เด็กชายนธีพัฒน์ ประสารศิวะมัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1156sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441426 เด็กหญิงมาริสา เบ็ญมาศ ป.6มารีวิทยา
1157sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441427 เด็กชายณัฏฐพล บำรุงตา ป.6อนุบาลวัดพระโต
1158sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441428 เด็กชายไชยกร ชาญสิทธวุฒิ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1159sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441429 เด็กชายพีรณัฐ บุตรโคษา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1160sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441430 เด็กหญิงกัญชริญา เสาเวียง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1161sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441431 เด็กหญิงภิพัชร์อร ผางภูเขียว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1162sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441432 เด็กชายวีรภัทร ศรีสะอาด ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1163sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441433 เด็กหญิงณัธมาธา ไชยสลี ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1164sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441434 เด็กหญิงจิระการณ์ สิทธิคำ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1165sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441435 เด็กหญิงกีรติกานต์ สุคนธ์คันธชาติ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1166sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441436 เด็กหญิงณัชชา บุระพา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1167sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441437 เด็กหญิงทิพย์ศรินทร์ สินศิริ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1168sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441438 เด็กหญิงข้าวทองแพง แพงพงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1169sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441439 เด็กชายอัครวัฒน์ อังคสกุลเกียรติ ป.5สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1170sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 727 - 1441440 เด็กหญิงชญานิน แสงทอง ป.6สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1171sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541501 เด็กชายจตุรภัทร ยิ่งใหญ่ ป.6สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1172sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541502 เด็กชายกวินภพ แข่งขัน ป.6สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1173sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541503 เด็กชายภาสกร ชนานุวัฒน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1174sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541504 เด็กชายศุภากร พัฒนศุภวานิช ป.5อนุบาลสุรินทร์
1175sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541505 เด็กหญิงจิดาภา พิมพันธ์ ป.6หนองระเยียว
1176sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541506 เด็กหญิงกฤชอร พัฒนศุภวานิช ป.5อนุบาลสุรินทร์
1177sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541507 เด็กชายชัยกฤต อินทนนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1178sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541508 เด็กชายชิติภัทร์ รัตนวัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1179sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541509 เด็กหญิงชญานี เงินดี ป.6มารีวิทยา
1180sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541510 เด็กหญิงพิลดา แสงแก้ว ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
1181sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541511 เด็กชายจิรภัทร ภูมิชัย ป.6บ้านท่าคอยนาง
1182sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541512 เด็กชายเมธพนธ์ โนนกลาง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1183sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541513 เด็กหญิงอรณิชชา เดชธนภูรภูวดล ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1184sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541514 เด็กหญิงธัญพิชชา คงชำนาญ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1185sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541515 เด็กหญิงบุณรดา ธนะศรี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1186sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541516 เด็กหญิงกันยาพร พันภูวงษ์ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
1187sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541517 เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่เลี้ยง ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
1188sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541518 เด็กชายณฐดล ศรีมงคล ป.6อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1189sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541519 เด็กหญิงกัญญาพัชร เขียวพันธ์ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
1190sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541520 เด็กชายนิธิดล ศรีมงคล ป.5อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1191sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541521 เด็กหญิงฐิติกานต์ แพงบุญ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1192sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541522 เด็กชายอัครพนธ์ พันธ์ขาว ป.6มารีวิทยา
1193sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541523 เด็กหญิงอนันตญา พันธ์ขาว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1194sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541524 เด็กหญิงจิณห์จุฑา พัวพิทยาเลิศ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1195sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541525 เด็กชายอัครวินท์ ปิ่นประวัติ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1196sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541526 เด็กชายณิชพน สารสังข์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1197sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541527 เด็กหญิงจรรยาพร ชาติมนตรี ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1198sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541528 เด็กหญิงปริชญา พวงแก้ว ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1199sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541529 เด็กหญิงกัลยกร กาแก้ว ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1200sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541530 เด็กหญิงภิญญามาศ พวงศรี ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1201sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541531 เด็กชายสิทธินันท์ วรงค์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1202sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541532 เด็กชายกฤษนัย อำไพ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1203sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541533 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สีหะวงษ์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1204sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541534 เด็กหญิงศุกัลยา ชาลี ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1205sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541535 เด็กหญิงญานิศา อรรคบุตร ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1206sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541536 เด็กหญิงวิธิตา มณีวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1207sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541537 เด็กหญิงญาณิศา จิตรมั่น ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1208sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541538 เด็กหญิงภัทรดา วรงค์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1209sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541539 เด็กหญิงทยาภัสสร์ พื้นผา ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1210sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 732 - 1541540 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ชัยชาญ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1211sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641601 เด็กชายกฤษฎา อยู่เย็น ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1212sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641602 เด็กหญิงรมยกร สีหะวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1213sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641603 เด็กหญิงชนม์นิภา บุษบงก์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1214sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641604 เด็กชายพีรณัฐ อ่อนทรัพย์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1215sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641605 เด็กชายธนากร ชาติมนตรี ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1216sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641606 เด็กชายภูตะวัน โสมทอง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1217sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641607 เด็กชายสุรศักดิ์ เนื้อทอง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1218sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641608 เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยมหา ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1219sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641609 เด็กหญิงอัญยาษา ทองมณี ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1220sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641610 เด็กชายธนภัทร ภู่เรือน ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1221sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641611 เด็กหญิงพิชญธิดา มาตวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1222sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641612 เด็กหญิงกนกภัณฑ์ แสนโภชน์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1223sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641613 เด็กหญิงนันทนัช อานาม ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1224sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641614 เด็กชายโปรดเกล้า แก้วคำ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1225sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641615 เด็กหญิงณัฐณิชา อันโน ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1226sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641616 เด็กชายวิธยา แสนกรุง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1227sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641617 เด็กหญิงบุญญพัฒน์ ทุมวงศ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1228sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641618 เด็กหญิงพิชญธิดา หนองโศรก ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1229sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641619 เด็กชายเวทิศ คำพินิจ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1230sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641620 เด็กชายสรวิชญ์ โคกกลาง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1231sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641621 เด็กชายปุณญพัฒน์ ต่อพิทักษ์พงศ์ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1232sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641622 เด็กชายวชิรวิชญ์ วงศ์ไทย ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1233sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641623 เด็กชายณฐนนท ใจหวัง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1234sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641624 เด็กหญิงนันท์นภัส นาถาบำรุง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1235sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641625 เด็กหญิงอรุณลักษณ์ พูลทอง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1236sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641626 เด็กหญิงทรรศยา บุญสม ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1237sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641627 เด็กหญิงโสธิตา ขำคม ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1238sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641628 เด็กหญิงประภาศิริ จันทร์เปรียง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1239sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641629 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรรัตน์ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1240sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641630 เด็กหญิงปริญา จารุกุลธนดล ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1241sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641631 เด็กหญิงธิธาดา มั่นดี ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1242sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641632 เด็กหญิงปภาวรินท์ นามบุญตรี ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1243sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641633 เด็กหญิงจรรจุฬา ชูวา ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1244sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641634 เด็กชายอัครวัฒน์ ศรบุญทอง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1245sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641635 เด็กชายภีมพัฒน์ ปราสัย ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1246sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641636 เด็กชายณพล งามพรหม ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1247sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคาร 7 733 - 1641637 เด็กหญิงฌัญธศรณ์ จันทะสนธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1248sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741701 เด็กหญิงณัฐรินีย์ จรรยาสุทธิวงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1249sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741702 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีหะจันทร์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1250sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741703 เด็กหญิงสุพิชชา อังคสกุลเกียรติ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1251sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741704 เด็กหญิงธนารีย์ ศิริเงินยวง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1252sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741705 เด็กหญิงศิริดา ดวงจันทร์ ป.6บ้านแต้ประชาบำรุง
1253sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741706 เด็กหญิงชัญญา รัตนะโสภา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1254sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741707 เด็กชายธนกฤต นวลใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1255sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741708 เด็กชายนพัฐกรณ์ สมานมิตร ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1256sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741709 เด็กหญิงกนกนาถ เสาเวียง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1257sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741710 เด็กหญิงธีรนาฏ แก้วภักดี ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1258sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741711 เด็กชายเทียบชัย บรรณารักษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1259sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741712 เด็กหญิงเอมิกา ชาลี ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1260sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741713 เด็กหญิงลลิตา แต้มงาน ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1261sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741714 เด็กหญิงศรัณย์พร จันทะศิลา ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1262sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741715 เด็กหญิงภูริชญา ไชยโชติ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1263sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741716 เด็กหญิงชาคริยา บัตรมาตย์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1264sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741717 เด็กหญิงอริสรา สุดเทวา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1265sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธชาด - 1741718 เด็กหญิงวรัญญา พูทธกูล ป.6มารีวิทยา
1266sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145101 เด็กชายวรินทร พบลาภ ม.2สตรีสิริเกศ
1267sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145102 เด็กชายฐานวัฒน์ โชติการัตน์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1268sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145103 เด็กหญิงฉันทพิชญ์ วัฒนกุญชร ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1269sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145104 เด็กหญิงรุ่งจิรภิญญา เหลาเพียร ม.3สตรีสิริเกศ
1270sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145105 เด็กหญิงจินต์จุฑา นวลมณี ม.1สตรีสิริเกศ
1271sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145106 เด็กชายศุภเดช เลขาวิวัชกุล ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1272sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145107 เด็กหญิงพิชชญา ยอดแก้ว ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1273sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145108 เด็กหญิงพิชามญชุ์ นิลโชติ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1274sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145109 เด็กชายชวิน ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์ ม.1สตรีสิริเกศ
1275sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145110 เด็กหญิงจิรภิญญา นาคกระโทก ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1276sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145111 เด็กชายธนนรินทร์ นามยุดา ม.1สตรีสิริเกศ
1277sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145112 เด็กชายฑีธายุ คำภิรมย์ ม.2สตรีสิริเกศ
1278sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145113 เด็กหญิงณิชาพร จรัสดำรงค์วัฒน์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1279sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145114 เด็กหญิงธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1280sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145115 เด็กหญิงยลลดา ทีฆา ม.1ราษีไศล
1281sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145116 เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1282sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145117 เด็กชายวรัญญ ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1283sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145118 เด็กชายพีระพงษ์ ก้านเหลือง ม.3เฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ
1284sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145119 เด็กชายปิยะวัฒน์ พบลาภ ม.2สตรีสิริเกศ
1285sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145120 นางสาวพนิตพร พลขันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1286sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145121 เด็กหญิงกานต์ธิดา สมคะเณย์ ม.3สตรีสิริเกศ
1287sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145122 เด็กหญิงกชกร เหลืองทอง ม.3สตรีสิริเกศ
1288sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145123 เด็กหญิงพิชชานันท์ อัครเกศสกุล ม.1สตรีสิริเกศ
1289sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145124 เด็กหญิงวิศัลยา ทองปัญญา ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1290sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145125 เด็กหญิงนวพร วุฒิยาสาร ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1291sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145126 เด็กชายณฐภัทร ทองตันวรภัทร ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1292sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145127 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายเเสง ม.3สตรีสิริเกศ
1293sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145128 เด็กหญิงกรชนก จันทร์หอม ม.3สตรีสิริเกศ
1294sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145129 เด็กหญิงชมพูนุท แช่มชื่น ม.3สตรีสิริเกศ
1295sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145130 เด็กหญิงรัตนพร บุญรักษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1296sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145131 เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1297sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145132 นางสาวฑิติมาพร ศรีนวล ม.3สตรีสิริเกศ
1298sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145133 เด็กชายธนกร ฉัตรอมรวุฒิ ม.1สตรีสิริเกศ
1299sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145134 เด็กชายกฤติน พุทธรักษา ม.1สตรีสิริเกศ
1300sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145135 เด็กหญิงประภาพร จันมนตรี ม.3สตรีสิริเกศ
1301sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145136 นางสาวชญานิน แผ่นศิลา ม.3สตรีสิริเกศ
1302sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145137 นางสาวหทัยรัตน์ เดื่อดิน ม.3สตรีสิริเกศ
1303sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145138 นายวันชัยณรงค์ ศิริจันทร์ ม.3สตรีสิริเกศ
1304sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145139 เด็กหญิงณัชชา หล้าเเหล่ง ม.1สตรีสิริเกศ
1305sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 711 - 145140 เด็กหญิงธัชญากร เทพที ม.3สตรีสิริเกศ
1306sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245201 เด็กหญิงสุรัชญากร ก้อนศิลา ม.3สตรีสิริเกศ
1307sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245202 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ส่งเสริม ม.1สตรีสิริเกศ
1308sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245203 เด็กหญิงปาณิศรา แก้วแดง ม.1สตรีสิริเกศ
1309sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245204 นางสาวจิรสุดา ศรีจันทร์ ม.3สตรีสิริเกศ
1310sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245205 เด็กชายณภัทร อุ่นเรือน ม.3สตรีสิริเกศ
1311sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245206 นางสาวกมลเนตร บุษบงก์ ม.3สตรีสิริเกศ
1312sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245207 เด็กหญิงวรัชญา ทองเบ้า ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1313sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245208 เด็กหญิงณัฐชานันท์ พวงจันทร์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1314sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245209 นางสาวชนิกานต์ จันทร์แสน ม.3ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
1315sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245210 เด็กหญิงมุนินทร์ ทาระลัย ม.2สตรีสิริเกศ
1316sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245211 เด็กหญิงปัณณภัทร บุญตระการ ม.2สตรีสิริเกศ
1317sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245212 เด็กหญิงโสภิดา บัวภา ม.2สตรีสิริเกศ
1318sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245213 เด็กชายภานุเดช จันธิมา ม.3สตรีสิริเกศ
1319sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245214 เด็กชายศุภธศิษฏ์ สิงห์ชะฎา ม.3สตรีสิริเกศ
1320sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245215 นายปฏิพล มิ่งขวัญ ม.3สตรีสิริเกศ
1321sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245216 นางสาวธัญสิริ คำเครื่อง ม.3สตรีสิริเกศ
1322sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245217 เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทรวงษ์โชติ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1323sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245218 นางสาวกัญพัชญ์ โพนปลัด ม.3สตรีสิริเกศ
1324sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245219 เด็กหญิงภคพร เพ็งเภา ม.2สตรีสิริเกศ
1325sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245220 เด็กหญิงอนัญญา บุญร่วม ม.3สตรีสิริเกศ
1326sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245221 เด็กชายพุธฐิกานต์ เจียมพงษ์ ม.3ปรางค์กู่
1327sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245222 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจียมพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1328sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245223 นางสาวอารดา รักไทยแสนทวี ม.3สตรีสิริเกศ
1329sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245224 นางสาวนันทวดี สาระชาติ ม.3สตรีสิริเกศ
1330sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245225 นางสาวยลรดา พันธ์ดี ม.3สตรีสิริเกศ
1331sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245226 เด็กชายรัตนศักดิ์ กาทอง ม.3สตรีสิริเกศ
1332sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245227 นายกวีวัฒน์ รัตนสุพรหมกุล ม.3สตรีสิริเกศ
1333sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245228 เด็กหญิงปพิชญา อินสุวรรณ ม.3สตรีสิริเกศ
1334sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245229 นางสาวณิชานันท์ อินตะนัย ม.3สตรีสิริเกศ
1335sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245230 เด็กหญิงพิชญาพร ศรีราตรี ม.3สตรีสิริเกศ
1336sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245231 เด็กหญิงขวัญชนก เป้งทอง ม.3สตรีสิริเกศ
1337sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245232 นางสาวพิชญธิดา ทับบุญ ม.3สตรีสิริเกศ
1338sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245233 นางสาวชาลิสา สารมาตย์ ม.3สตรีสิริเกศ
1339sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245234 เด็กหญิงปาณชญา สุรสิงห์ ม.3สตรีสิริเกศ
1340sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245235 นางสาวรัตนาวลี หงษ์อินทร์ ม.3สตรีสิริเกศ
1341sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245236 นางสาววรรณธนธร ธรรมดา ม.3เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
1342sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245237 นางสาวตรีทิพยนิภา มุ่งหมาย ม.3เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
1343sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245238 นางสาวธิติกานต์ ขันขาว ม.3เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
1344sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245239 เด็กหญิงประกายดาว ด้วงสูงเนิน ม.3เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
1345sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 712 - 245240 นางสาวเชาวลีย์ โรจน์พุฒิไชย ม.3เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
1346sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345301 นางสาวพอเพียง บุตรไชย ม.3เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
1347sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345302 เด็กหญิงภัทรียาพร นวลสาย ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1348sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345303 นางสาวจารุวรรณ อินทร์คำ ม.3สตรีสิริเกศ
1349sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345304 เด็กชายรชต สัมพันธ์ประเสริฐ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1350sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345305 เด็กชายธนากร สุดพิบูลย์ ม.3มารีวิทยา
1351sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345306 เด็กหญิงเมวิตา สังขะทา ม.3สตรีสิริเกศ
1352sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345307 นางสาวลลิตา หาญสุทธิชัย ม.3สตรีสิริเกศ
1353sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345308 นางสาวศุภกานต์ หลักฐาน ม.3สตรีสิริเกศ
1354sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345309 เด็กหญิงศิริอาภา ธรรมสา ม.3สตรีสิริเกศ
1355sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345310 เด็กหญิงเนตรนภา ธรรมสา ม.3สตรีสิริเกศ
1356sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345311 เด็กชายวชิรวิชญ์ เลิศธนเปี่ยมสุข ม.2สตรีสิริเกศ
1357sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345312 เด็กชายธนกฤต หนองหว้า ม.2สตรีสิริเกศ
1358sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345313 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นนท์ตา ม.2สตรีสิริเกศ
1359sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345314 เด็กหญิงนิศารัตน์ ทาทอง ม.2สตรีสิริเกศ
1360sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345315 เด็กหญิงขวัญพร วงษ์ขันธ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1361sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345316 เด็กหญิงปพิชญา วันสวน ม.2สตรีสิริเกศ
1362sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345317 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ วงศ์เจริญ ม.2สตรีสิริเกศ
1363sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345318 เด็กชายศรีภูมิลักษณ์ ศรีหวาด ม.1ปรางค์กู่
1364sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345319 นายเริงชัย ทาลุมพุก ม.3สตรีสิริเกศ
1365sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345320 นายณัฎฐชัย ดีเลิศ ม.3สตรีสิริเกศ
1366sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345321 นายภูริณัฐ บุญค่ำ ม.3สตรีสิริเกศ
1367sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345322 นายอภินันท์ ตามบุญ ม.3สตรีสิริเกศ
1368sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345323 เด็กหญิงณภัสวัลย์ จันทร์หอม ม.3เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
1369sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345324 นางสาวฌาพร จันทร์งาม ม.3เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
1370sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345325 เด็กหญิงพรฤดี สุพิศ ม.3บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
1371sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345326 เด็กชายเตชัส บุญสม ม.3สตรีสิริเกศ
1372sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345327 เด็กหญิงกฤติมา สุขโกวิท ม.1ขุขันธ์
1373sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345328 เด็กชายกรณ์ดนัย ภูสมหมาย ม.3สตรีสิริเกศ
1374sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345329 เด็กชายณัฐปกรณ์ ภูสมหมาย ม.1สตรีสิริเกศ
1375sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345330 เด็กหญิงปวริศา อาวศรี ม.1สตรีสิริเกศ
1376sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345331 เด็กหญิงปรีชญา กองวัสสกุลณี ม.1สตรีสิริเกศ
1377sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345332 เด็กชายภูมิพัฒน์ บัวสิริพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1378sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345333 เด็กหญิงชญานันทน์ สีหบุตร ม.1สตรีสิริเกศ
1379sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345334 เด็กหญิงธนพร อินทร์วัน ม.1สตรีสิริเกศ
1380sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345335 เด็กหญิงทิพกัญญา ไฮกัญญา ม.1สตรีสิริเกศ
1381sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345336 เด็กหญิงอนัญญา ชนานุวัฒน์ ม.1สตรีสิริเกศ
1382sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345337 เด็กหญิงพัทธหทัย เท่าสิงห์ ม.1สตรีสิริเกศ
1383sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345338 เด็กหญิงณัชชา หล้าเเหล่ง ม.1สตรีสิริเกศ
1384sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345339 เด็กชายชุติพนธ์ สมาน ม.1สตรีสิริเกศ
1385sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 713 - 345340 เด็กหญิงสิริรัตน์ ตุลาดิลก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1386sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445401 เด็กหญิงจีรชญา แก้วคำ ม.1ขุขันธ์
1387sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445402 เด็กหญิงณิชากร ยมศรีเคน ม.1สตรีสิริเกศ
1388sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445403 เด็กหญิงเบญญาภา ประสงค์สุข ม.1สตรีสิริเกศ
1389sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445404 เด็กหญิงข้าวขวัญ ศรีเสริม ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1390sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445405 เด็กหญิงแอนเจลีน่า มาริสา มูลเลอร์ ม.1สตรีสิริเกศ
1391sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445406 เด็กหญิงขวัญนภา โพธิ์งาม ม.1ราษีไศล
1392sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445407 เด็กหญิงนฤชา ลุนคำ ม.2ราษีไศล
1393sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445408 เด็กหญิงรัญชิดา หารไชย ม.1ราษีไศล
1394sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445409 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อุตรวิเศษ ม.2ราษีไศล
1395sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445410 เด็กหญิงวรกานต์ สายมาลี ม.1ราษีไศล
1396sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445411 เด็กหญิงแพรวพิชชา ลุนคำ ม.2ราษีไศล
1397sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445412 เด็กหญิงศุภัชญา แหวนหล่อ ม.1ราษีไศล
1398sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445413 เด็กหญิงเมฌยา ทุมมี ม.2ราษีไศล
1399sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445414 เด็กหญิงสุวรรณาลัย วงค์พิมล ม.1ราษีไศล
1400sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445415 เด็กหญิงวรรณพร ไชยปัญญา ม.2ราษีไศล
1401sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445416 เด็กหญิงไอรดา คนชาญ ม.1ราษีไศล
1402sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445417 เด็กหญิงอินทุอร คำจันทร์ ม.2ราษีไศล
1403sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445418 เด็กชายประพัฒน์ กตะศิลา ม.2ราษีไศล
1404sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445419 เด็กหญิงอรุณรัตน์ มณีวัฒน์ ม.2ราษีไศล
1405sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445420 เด็กชายประเสริฐศักดิ์ พรรษา ม.2ราษีไศล
1406sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445421 เด็กชายภูมิภัทร เกตุละคร ม.2ราษีไศล
1407sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445422 เด็กหญิงณัฎฐญานันท์ คุณวาที ม.2ราษีไศล
1408sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445423 เด็กหญิงธีราพร ไชยพิมพ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1409sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445424 เด็กหญิงธนพร เจนสำโรง ม.1สตรีสิริเกศ
1410sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445425 เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม ม.1สตรีสิริเกศ
1411sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445426 เด็กหญิงกุลจรินทร์ บุตรมิมุสา ม.1สตรีสิริเกศ
1412sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445427 เด็กหญิงจิดาภา แนบเนียม ม.2ศรีรัตนวิทยา
1413sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445428 เด็กหญิงภัทรภร แนบเนียม ม.1ศรีรัตนวิทยา
1414sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445429 นางสาวปวีณ์ธิดา ศรีงามฉ่ำ ม.3ขุขันธ์
1415sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445430 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา ม.1สตรีสิริเกศ
1416sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445431 เด็กชายสุพุทธรักษ์ พันธุ์มาลัย ม.1สตรีสิริเกศ
1417sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445432 เด็กหญิงญาณิศา ลิมปิโชติพงษ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1418sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445433 เด็กชายชินกฤต วันสุดล ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1419sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445434 เด็กหญิงปสุตา เหมาะสมาน ม.3สตรีสิริเกศ
1420sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445435 เด็กชายภูมินันทน์ บัวสิริพงษ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1421sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445436 เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ฮองต้น ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1422sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445437 นางสาวหทัยชนก อุทัย ม.3สตรีสิริเกศ
1423sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445438 เด็กชายจิรทีปต์ สิทธิคำ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1424sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445439 เด็กหญิงณัฐญาดา สุชัยราช ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1425sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 714 - 445440 เด็กหญิงภัทรนรี สิงห์คำ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1426sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545501 นางสาวคันธารัตน์ สุกันทา ม.3สตรีสิริเกศ
1427sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545502 เด็กชายนพคุณ วิเศษหวาน ม.2มารีวิทยา
1428sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545503 เด็กหญิงเมธิตา สาระมู ม.2สตรีสิริเกศ
1429sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545504 นางสาวกัญญ์วรา งีเกาะ ม.3ขุขันธ์
1430sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545505 เด็กชายพงศธร ศรีนวล ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1431sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545506 เด็กชายธีรสิทธิ์ ไชยวงศ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1432sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545507 เด็กหญิงปุญญิศา คอระอุด ม.2สตรีสิริเกศ
1433sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545508 เด็กหญิงปนิดา เหมาะสิงห์ ม.2สตรีสิริเกศ
1434sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545509 นายอรรถกฤต ศรีสุธรรม ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1435sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545510 เด็กหญิงเพียงขวัญ เหล่าแค ม.2สตรีสิริเกศ
1436sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545511 เด็กหญิงลักขณา พวงพันธ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1437sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545512 เด็กหญิงทัตชญา ดีพลงาม ม.2สตรีสิริเกศ
1438sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545513 เด็กหญิงกำไร สีดาทอง ม.1สตรีสิริเกศ
1439sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545514 เด็กหญิงจิดาภา รัตนะโสภา ม.1สตรีสิริเกศ
1440sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545515 เด็กชายปุณยวีร์ พรหมทา ม.2สตรีสิริเกศ
1441sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545516 เด็กชายพรหมพิริยะ จันทร์สนิท ม.2สตรีสิริเกศ
1442sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545517 เด็กชายเขมินทร์ คำโพธิ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1443sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545518 เด็กหญิงธยาณี คำโต ม.2สตรีสิริเกศ
1444sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545519 เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุพเต ม.2สตรีสิริเกศ
1445sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545520 เด็กชายจิรายุทธ กันตนะ ม.2สตรีสิริเกศ
1446sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545521 เด็กหญิงอภิญญา บัวจันทร์ ม.2สตรีสิริเกศ
1447sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545522 เด็กหญิงธนัญชนก ดีเสมอ ม.2สตรีสิริเกศ
1448sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545523 เด็กหญิงวรกานต์ ไชยสิทธิ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1449sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545524 นางสาวจงรัก จันโท ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1450sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545525 เด็กหญิงนัฑนันท์ พุทธา ม.2สตรีสิริเกศ
1451sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545526 เด็กชายจิรกิตต์ เดิมทำรัมย์ ม.2สตรีสิริเกศ
1452sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545527 เด็กหญิงภาพตะวัน ชิดชม ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1453sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545528 เด็กหญิงกัญญาภัทร เพี้ยบุญมาก ม.2สตรีสิริเกศ
1454sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545529 เด็กหญิงวิรดา จิรังดา ม.2สตรีสิริเกศ
1455sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545530 เด็กชายกิตติทัศน์ ผลสุข ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1456sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545531 นายวรภพ คำวัน ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1457sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545532 เด็กชายสิทธิพงษ์ แผลงฤทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1458sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545533 นายเจตพล เวียงคำ ม.3สตรีสิริเกศ
1459sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545534 เด็กหญิงวชิรญาณ์พร ฝ่ายเทศ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1460sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545535 เด็กหญิงนันท์นภัส ตังสกุล ม.1สตรีสิริเกศ
1461sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545536 เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1462sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545537 เด็กหญิงภัทรนันท์ ในทอง ม.1สตรีสิริเกศ
1463sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545538 เด็กหญิงปุณญิศา วงศ์ใหญ่ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1464sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545539 เด็กชายพงษ์วริษฐ์ ประถมปัทมะ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1465sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 715 - 545540 เด็กชายวีรศรุต ทาละลัย ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1466sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645601 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถาโงกโป้ ม.2ขุขันธ์
1467sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645602 เด็กหญิงบุญฐกาญจน์ โพธิ์งาม ม.2ขุขันธ์
1468sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645603 เด็กหญิงนภัสสรัญ พงษ์วัน ม.2ขุขันธ์
1469sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645604 เด็กหญิงนพวรรณ บุญเสนอ ม.2สตรีสิริเกศ
1470sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645605 เด็กหญิงกาญจนา ขาวสะอาด ม.2สตรีสิริเกศ
1471sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645606 นางสาวบุรัสกร บุญมั่น ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1472sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645607 เด็กชายนลวัชร์ ชาญทะเล ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1473sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645608 เด็กชายณัฐนนท์ โมทจิตร ม.2สตรีสิริเกศ
1474sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645609 เด็กชายอนันดา เรืองทา ม.1สตรีสิริเกศ
1475sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645610 เด็กชายพชร ธรรมแสง ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1476sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645611 นางสาวมาลินา คำมานพ ม.3สตรีสิริเกศ
1477sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645612 เด็กชายณรงค์ รัตนโชติ ม.2สตรีสิริเกศ
1478sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645613 เด็กหญิงจิดาภา ศุภเลิศ ม.3สตรีสิริเกศ
1479sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645614 เด็กหญิงสิริยุพา อำนวย ม.3สตรีสิริเกศ
1480sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645615 เด็กหญิงอรุณรัศม์ รถทอง ม.1สตรีสิริเกศ
1481sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645616 เด็กชายกิตติพัฒน์ ไชยมณี ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1482sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645617 เด็กชายชุติเทพ ศรีวงศ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1483sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645618 เด็กชายธนเดช นามแก้ว ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1484sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645619 เด็กชายธนิก โพธิ์ทอง ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1485sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645620 เด็กชายธีธัช จอมเกล้า ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1486sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645621 เด็กชายนิติธร ทานกระโทก ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1487sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645622 เด็กชายโพธิ์พัชระ คงสวัสดิ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1488sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645623 เด็กชายภูมิพัฒน์ ธนกรไพโรจน์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1489sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645624 เด็กชายวรดร พันธ์แก่น ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1490sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645625 เด็กชายวรภพ เติบจันทึก ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1491sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645626 เด็กชายวุฒิภัทร ชิณวงษ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1492sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645627 เด็กชายสถาปนา วงศ์ละคร ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1493sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645628 เด็กหญิงกัลย์สุดา โสดาพันธ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1494sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645629 เด็กหญิงกีรติกา นวลสาย ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1495sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645630 เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์แก้ว ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1496sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645631 เด็กหญิงพัชรนันท์ จรัสดำรงนิตย์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1497sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645632 เด็กหญิงแพรวประภัสสร ศรีนาม ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1498sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645633 เด็กหญิงภัทรปภา คูณวงษ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1499sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645634 เด็กหญิงไอลดา เปี่ยมจาด ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1500sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645635 เด็กชายสุรเวศม์ คงเมือง ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1501sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645636 เด็กหญิงกมลพร โพธิ์ทอง ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1502sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645637 นางสาวรักษิณา จงรักษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1503sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645638 นางสาวปภาดา ทองทิพย์ ม.3สตรีสิริเกศ
1504sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645639 นางสาวชวัลรัตน์ สุขส่ง ม.3สตรีสิริเกศ
1505sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 716 - 645640 นางสาวชญาดา บุญญขันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1506sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745701 นางสาวณิชารีย์ พันธ์ขาว ม.3สตรีสิริเกศ
1507sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745702 นางสาวชิษณุชา อ่อนโส ม.3สตรีสิริเกศ
1508sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745703 นางสาวณัฏณิชา สุริโย ม.3สตรีสิริเกศ
1509sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745704 เด็กหญิงนิชาภา ปัญจกนกกุล ม.3เบ็ญจะมะมหาราช
1510sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745705 เด็กหญิงนภัสนันท์ ดอกจำปา ม.3มารีวิทยา
1511sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745706 เด็กหญิงศศิวิมล เภาแก้ว ม.3มารีวิทยา
1512sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745707 เด็กหญิงขวัญจิรา วังทอง ม.3มารีวิทยา
1513sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745708 เด็กหญิงสุจิตรา จันทร์สิงห์ ม.3มารีวิทยา
1514sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745709 เด็กหญิงสกาวรัตน์ พุ่มราช ม.3มารีวิทยา
1515sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745710 เด็กชายกิติศักดิ์ สยมพร ม.3มารีวิทยา
1516sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745711 เด็กหญิงนวพร โพธิ์อุดม ม.2มารีวิทยา
1517sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745712 เด็กชายพงศ์พจน์ ถาวรยุติการต์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1518sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745713 นายพชรภณ พริ้งเพราะ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1519sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745714 เด็กชายศุภเดช เลขาวิวัชกุล ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1520sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745715 เด็กชายภูมิธเนศ พันธ์ขาว ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1521sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745716 นายภูรินท์ ชาลี ม.3สตรีสิริเกศ
1522sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745717 เด็กชายณัฐชนน โสมาตย์ ม.3สตรีสิริเกศ
1523sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745718 นางสาวกฤติญาพร แพงยา ม.3สตรีสิริเกศ
1524sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745719 นายโยธิน มะโนรัตน์ ม.3สตรีสิริเกศ
1525sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745720 เด็กชายปวริศร์ เกษี ม.3สตรีสิริเกศ
1526sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745721 นางสาวอรอมล จันดี ม.3ราษีไศล
1527sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745722 นางสาวชนิกานต์ ลาภเย็น ม.3ส้มป่อยพิทยาคม
1528sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745723 เด็กชายศักรินทร์ โสภาสุข ม.2กำแพง
1529sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745724 เด็กชายธนพล รุนพงษ์ ม.2กำแพง
1530sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745725 เด็กหญิงณิชากร เดชาเลิศ ม.2กำแพง
1531sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745726 เด็กชายธนโชติ ศิริจันทร์ ม.2กำแพง
1532sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745727 เด็กหญิงพิตราภรณ์ ฝากทอง ม.2กำแพง
1533sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745728 นางสาวธัญพร จักษคำ ม.3สตรีสิริเกศ
1534sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745729 เด็กหญิงอภิวันท์ รุ่งแสง ม.3สตรีศึกษา
1535sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745730 นายวรปรัชญ์ พงษ์ภา ม.3สตรีสิริเกศ
1536sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745731 เด็กชายชัชวกฤษ ยงกุล ม.2ขุขันธ์
1537sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745732 เด็กหญิงอิงฟ้า รัตนปหาด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1538sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745733 นางสาวทิราภรณ์ สมศักดิ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1539sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745734 นางสาวธิดารัตน์ จำปากุล ม.3สตรีสิริเกศ
1540sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745735 นางสาวสิรินทรา คำมะลุน ม.3สตรีสิริเกศ
1541sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745736 เด็กหญิงปภาดา ไนยะกูล ม.1สตรีสิริเกศ
1542sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745737 เด็กหญิงอรุโณทัย ไฝงาม ม.1สตรีสิริเกศ
1543sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745738 เด็กหญิงพลอยนภัส โพธิวัฒน์ ม.1สตรีสิริเกศ
1544sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745739 เด็กชายปัญกร จินตนะกุล ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1545sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 717 - 745740 เด็กหญิงพิชญา อินทฤทธิ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1546sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845801 เด็กชายกิตติศักดิ์ กำทอง ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1547sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845802 เด็กชายลภัส นามโคตร ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1548sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845803 นางสาวธีรดา สุโพธิ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1549sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845804 นางสาวณัฐชยา โคกสิมมา ม.3สตรีสิริเกศ
1550sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845805 นางสาวภคมน นาควารินทร์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1551sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845806 นางสาวอัญชุลี ชัยชาญ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1552sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845807 นางสาวพิชชาพร เมืองพรม ม.3สตรีสิริเกศ
1553sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845808 เด็กหญิงนีรนารา บุญคล้าย ม.3สตรีสิริเกศ
1554sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845809 เด็กหญิงสิริก์วัชร์วดี ทรัพย์ดก ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1555sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845810 เด็กหญิงสิริกฤตา ชนานุวัฒน์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1556sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845811 เด็กหญิงญาณิศา วงค์ตาขี่ ม.3สุรพินท์พิทยา
1557sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845812 นายวโรดม พันธ์แก่น ม.3สตรีสิริเกศ
1558sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845813 นางสาวพรพรรณ เสนาชัยน้อย ม.3สตรีสิริเกศ
1559sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845814 นางสาวศิริญากรณ์ สาลี ม.3สตรีสิริเกศ
1560sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845815 เด็กหญิงอมรรัตน์ พันธ์อนงค์ ม.3สตรีสิริเกศ
1561sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845816 นางสาวกันยรัตน์ ทองเอียด ม.3สตรีสิริเกศ
1562sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845817 เด็กหญิงมนัสนันท์ ณนาวีสำเภาทอง ม.1สตรีสิริเกศ
1563sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845818 เด็กชายกันตธีร์ กันตรี ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1564sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845819 เด็กหญิงพิมพ์พจี ถวิลหวัง ม.2สตรีสิริเกศ
1565sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845820 เด็กหญิงจริยาภรณ์ สนธิพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1566sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845821 เด็กหญิงกชพร วิลัยเกตุ ม.3สตรีสิริเกศ
1567sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845822 เด็กชายณัทภพ ธนะศรี ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1568sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845823 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ตันจ้อย ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1569sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845824 นางสาวกฤตพร เสมอพิทักษ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1570sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845825 นางสาวปิยธิดา ละครวงศ์ ม.3ค้อวังวิทยาคม
1571sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845826 นางสาวอรจิรา ชนะศรี ม.3ค้อวังวิทยาคม
1572sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845827 นายปัญญาวุธ อิสาณ ม.3รวมสินวิทยา
1573sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845828 นางสาวฐิติกานต์ พุฒทอง ม.3รวมสินวิทยา
1574sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845829 เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ ม.2เวตวันวิทยา
1575sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845830 นายกันธชาติ จันดาพืช ม.3สตรีสิริเกศ
1576sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845831 เด็กชายปุญญพัฒน์ อินทร์งาม ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1577sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845832 เด็กหญิงเกตนิภา โพนปลัด ม.2สตรีสิริเกศ
1578sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845833 เด็กหญิงภควรรณ อินทนนท์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1579sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845834 เด็กชายกฤษนพล อินทร์แก้ว ม.1อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1580sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845835 เด็กหญิงสุปรียา กันภัย ม.3สตรีสิริเกศ
1581sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845836 เด็กหญิงพิณทิพย์ เครือแสง ม.3สตรีสิริเกศ
1582sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845837 เด็กหญิงกชพร พัฒนศุภวานิช ม.2สุรวิทยาคาร
1583sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845838 เด็กหญิงณัฐนันท์ สีหะวงษ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1584sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845839 เด็กหญิงสิริกัลยา ไชยรักษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1585sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 718 - 845840 นางสาวณัฐทชากานต์ สินธู ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1586sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945901 นางสาวชลดา ต่ายทรัพย์ ม.3สตรีสิริเกศ
1587sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945902 เด็กชายรัชพล เดชธนภูริภูวดล ม.3ขุขันธ์
1588sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945903 เด็กชายวชิรวิชญ์ ศรวิมล ม.2ขุขันธ์
1589sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945904 เด็กชายชวิน สุระนรากุล ม.2ขุขันธ์
1590sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945905 เด็กชายธีรธรรม มีแสง ม.2ขุขันธ์
1591sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945906 เด็กหญิงธัญญรัตน์ น้ำเงิน ม.1สตรีสิริเกศ
1592sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945907 เด็กชายธนภัทร ลิขิตวรกุล ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1593sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945908 เด็กหญิงญาณิศา วงศ์ประเทศ ม.3ไกรภ้กดีวิทยาคม
1594sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945909 เด็กชายภาคภูมิ รัตนิจันทร์ ม.2สตรีสิริเกศ
1595sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945910 เด็กชายวีรภัทร กตะศิลา ม.2ราษีไศล
1596sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945911 นายขจรศักดิ์ ชุ่มชื่น ม.3วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
1597sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945912 เด็กชายปัณณชัย แข็งขันธ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1598sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945913 เด็กหญิงชลิตา โพธิ์งาม ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1599sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945914 เด็กหญิงอนัญญา ศิริบูรณ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1600sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945915 นายปุณณวิศว์ พิชญ์ประเสริฐ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1601sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945916 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อสิพงษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1602sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945917 เด็กชายเกียรติขจร นามวงศ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1603sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945918 นางสาวณฐมน ทองเครือ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1604sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945919 เด็กหญิงเฟืองรัตน์ สมัครสมาน ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1605sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945920 เด็กหญิงศดานันท์ เสาเวียง ม.2สตรีสิริเกศ
1606sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945921 เด็กหญิงศิวพร นามวงค์ ม.2สตรีสิริเกศ
1607sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945922 เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วดี ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1608sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945923 เด็กหญิงดนิตา ศุภโชตน์อุดม ม.3สตรีสิริเกศ
1609sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945924 เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1610sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945925 เด็กหญิงวิสสุตา สาระทา ม.1สตรีสิริเกศ
1611sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945926 เด็กหญิงศุภาศิณี อินธรรม ม.3สตรีสิริเกศ
1612sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945927 เด็กหญิงนริสรา ขนทอง ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1613sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945928 เด็กหญิงจิรภิญญา กงล้อม ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1614sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945929 เด็กหญิงธีรรัตน์ สายลาม ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1615sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945930 เด็กหญิงกวินธิดา พิมพลา ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1616sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945931 เด็กหญิงจิราพร แจ่มสงค์ ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1617sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945932 เด็กหญิงวรัชญา บูชาพันธ์ ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1618sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945933 เด็กหญิงปริตา เจริญทัศน์ ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1619sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945934 เด็กหญิงอรปรียา ด่านสกุลมีศรี ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1620sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945935 เด็กหญิงจรัญญา ดวงจันทร์ ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1621sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945936 เด็กหญิงสุวิมล จำปาทอง ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1622sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945937 เด็กหญิงกัลย์สุดา หมายเขา ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1623sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945938 เด็กหญิงธนพร บุญไฮ้ ม.1-3เบญจลักษ์พิทยา
1624sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945939 นางสาวฉัตรชนก อนันเทพา ม.3สตรีสิริเกศ
1625sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 722 - 945940 เด็กหญิงพรไพลิน ประทุมวัน ม.3สตรีสิริเกศ
1626sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046001 นางสาวพิชญธิดา ชำกุล ม.3สตรีสิริเกศ
1627sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046002 เด็กหญิงอภิญญา สุขเอิบ ม.3สตรีสิริเกศ
1628sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046003 เด็กชายฐานิต มณีบุญ ม.3สตรีสิริเกศ
1629sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046004 นางสาวพรพรรณ พิลาทอน ม.3สตรีสิริเกศ
1630sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046005 เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุนิพัฒน์ ม.3สตรีสิริเกศ
1631sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046006 นางสาวกันยารัตน์ ณ นิมิต ม.3สตรีสิริเกศ
1632sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046007 เด็กหญิงทัศนันท์ พงษ์เพชร ม.3สตรีสิริเกศ
1633sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046008 นายปภาวิน พัลวัล ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1634sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046009 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีมงคล ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1635sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046010 เด็กชายสุกนต์ธี ดอนพลัด ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1636sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046011 นายบุญปกร นวลสาย ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1637sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046012 เด็กหญิงธัญชนก ประพาฬ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1638sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046013 เด็กหญิงปณัฏฎา รัตนวงศ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
1639sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046014 เด็กหญิงอภิรดี บำรุง ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1640sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046015 เด็กชายสิริราช ต้อนรับ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1641sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046016 นายจารุกิตต์ วรโพด ม.3สตรีสิริเกศ
1642sci02 : มัธยมศึกษา 1 - 3อาคาร 7 723 - 1046017 นางสาวปัณณพร พิมพกัน ม.3สตรีสิริเกศ
1643eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191001 เด็กหญิงกชนิภา ชาตรูปไพศาล ป.6วัดพระโต
1644eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191002 เด็กหญิงกชพรรณ ชาตรูปไพศาล ป.5วัดพระโต
1645eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191003 เด็กหญิงกนกดารินทร์ แสงนาค ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1646eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191004 เด็กชายกนกพล บุญรินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1647eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191005 เด็กหญิงกนิษฐา มณีวงษ์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1648eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191006 เด็กหญิงกมลรัตน เย็นไทย ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1649eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191007 เด็กหญิงกรกันยา บุดดีเสาร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1650eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191008 เด็กหญิงกฤชอร พัฒนศุภวานิช ป.5อนุบาลสุรินทร์
1651eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191009 เด็กชายกฤตธาพนฏ์ โทนผุย ป.4อนุบาลพิบูลมังสาหารวิพากษ์วิทยากร
1652eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191010 เด็กชายกฤตภัค ยอดใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1653eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191011 เด็กชายกฤติกร อ่อนผิว ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1654eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191012 เด็กชายกฤษฏา อยู่เย็น ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1655eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191013 เด็กชายกวินภพ แข่งขัน ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1656eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191014 เด็กหญิงกัญญณัช บำรุงธนรัชต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1657eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191015 เด็กหญิงกัญญาพัชร เขียวพันธ์ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
1658eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191016 เด็กหญิงกัญญาภัทร ธนาอภินันทน์ ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
1659eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191017 เด็กหญิงกัญพัชญ์ รสน้อย ป.5มารีวิทยา
1660eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191018 เด็กชายกันต์ธีร์ ศรีไชยปัญหา ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
1661eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191019 เด็กหญิงกันยาพร พันภูวงษ์ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
1662eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191020 เด็กหญิงกานต์พิชชา สัมโย ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1663eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191021 เด็กชายกิตติพัชญ์ หงศรีเมือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1664eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191022 เด็กชายกิตติภัทร์ จันทเสน ป.6อนุบาลไพรบึง
1665eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191023 เด็กชายกิตธีณัฏฐ์ สัญญารัตน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1666eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191024 เด็กหญิงกิรณา ตรีภูริเดช ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1667eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191025 เด็กชายกุลธร จันทร์คำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1668eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191026 เด็กชายเกียรติภูมิ บัวไขย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1669eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191027 เด็กชายโกมินทร์ ยอดกุล ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1670eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191028 เด็กชายขจีกฤช สังวรลิ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1671eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191029 เด็กหญิงขวัญเรือน บุญรอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1672eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191030 เด็กหญิงข้าวทองแพง แพงพงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1673eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191031 เด็กชายคุณวัฒน์ โพธิ์ชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1674eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191032 เด็กชายคุณากร เสาเวียง ป.4อนุบาลน้ำเพชร
1675eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191033 เด็กหญิงจรรยาพร ชาติมนตรี ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1676eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191034 เด็กหญิงจามิกร ศรีสุธรรม ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1677eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191035 เด็กหญิงจิดาภา พิมพันธ์ ป.6บ้านหนองระเยียว
1678eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191036 เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ ป.5อนุบาลวัดพระโต
1679eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191037 เด็กชายจิรภัทร ภูมิชัย ป.6บ้านท่าคอยนาง
1680eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191038 เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเฮ้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1681eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191039 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประมวล ป.6มารีวิทยา
1682eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 711-0191040 เด็กชายฉัฐวัฒน อังคสกุลเกียรติ ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1683eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291041 เด็กหญิงชญานิศ สุ่มมาตย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1684eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291042 เด็กหญิงชญานี เงินดี ป.6มารีวิทยา
1685eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291043 เด็กหญิงชญาภา พรรณาภพ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1686eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291044 เด็กหญิงชนชนก วรรณทอง ป.6บ้านสิริขุนหาญ
1687eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291045 เด็กหญิงชนดา ไชยเสนา ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1688eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291046 เด็กชายชนม์ชนก จันทร์ดาประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1689eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291047 เด็กหญิงชนม์นิภา บุษบงก์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1690eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291048 เด็กหญิงชนัญวิดา ศาลา ป.6บ้านโกทา
1691eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291049 เด็กชายชนาธิป ยิ้มสงวน ป.4มารีวิทยา
1692eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291050 เด็กหญิงชมนาด เทพเกษตรกุล ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1693eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291051 เด็กชายชวัลวิทย์ สิทธิโชคสกุลชัย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1694eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291052 เด็กชายชวิน สมานชาติ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1695eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291053 เด็กชายชัชพงศ์ ปัญจกนกกุล ป.5อนุบาลอุบลราชธานี
1696eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291054 เด็กหญิงชัญญา รัตนโสภา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1697eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291055 เด็กหญิงชัญญานุช รองสุพรรณ ป.6มารีวิทยา
1698eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291056 เด็กหญิงชัญญาภา ยินดี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1699eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291057 เด็กหญิงชาคริยา บัตรมาตย์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1700eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291058 เด็กหญิงชาอัญชัน ทองหล่อ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1701eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291059 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิยาสิงห์ ป.6หนองคูสะแบะ
1702eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291060 เด็กหญิงญาณาธิป นนท์ศิริ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1703eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291061 เด็กหญิงญาณิศา จิตรมั่น ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1704eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291062 เด็กหญิงฐิตาพร พรมจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1705eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291063 เด็กหญิงฐิติชญา ยืนยงชาติ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1706eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291064 เด็กชายณฐพงศ์ ดำเนินฐิติกิจ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1707eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291065 เด็กชายณดล อนุชลธาร ป.4บ้านสิริขุนหาญ
1708eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291066 เด็กชายณธกร อุ้มอุราน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1709eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291067 เด็กหญิงณปภัช ศิลาโชติ ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1710eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291068 เด็กหญิงณฤดี สุภาพ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1711eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291069 เด็กชายณัชพล สะโสดา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1712eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291070 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตันติศิรินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1713eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291071 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ ดอกไม้ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1714eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291072 เด็กหญิงณัฏทิชา แสวานี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1715eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291073 เด็กหญิงณัฐ​นิชา จัน​ทะ​เสน ป.5บ้านโพนยาง
1716eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291074 เด็กหญิงณัฐชญา หุยวัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1717eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291075 เด็กหญิงณัฐฐิญา คำผง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1718eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291076 เด็กหญิงณัฐณิชา วิทูรย์สินธุ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1719eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291077 เด็กหญิงณัฐธิกา โสดามุข ป.4มารีวิทยา
1720eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291078 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ชัยชาญ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1721eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291079 เด็กชายณัฐภัทร ไชยมณี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1722eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 712-0291080 เด็กหญิงณัฐศิกุล หชยดะรุ ป.6อนุบาลวัดพระโต
1723eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391081 เด็กหญิงณัฐศิริ อ่อนศรี ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1724eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391082 เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีพานิช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1725eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391083 เด็กหญิงศรัณญา แถมโนนสูง ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1726eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391084 เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1727eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391085 เด็กหญิงตรีชาพร อิ่มแก้ว ป.6มารีวิทยา
1728eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391086 เด็กชายติณณภพ เรืองใจ ป.4อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1729eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391087 เด็กชายทวีวิธา ปะนาโท ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1730eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391088 เด็กชายทักษ์ นิยม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1731eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391089 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.5มารีวิทยาศรีสะเกษ
1732eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391090 เด็กหญิงเทวิกา ประทุมวงค์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1733eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391091 เด็กชายธนกรณ์ วิวาสุข ป.5บ้านหนองแล้ง
1734eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391092 เด็กชายธนกฤต แก้วพูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1735eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391093 เด็กชายธนภัทธ กุลดี ป.6อุทุมพรพิสัย
1736eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391094 เด็กชายธนภัทร วงศ์จิโรชสิริ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1737eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391095 เด็กชายธนภัทร วงศ์จิโรชสิริ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1738eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391096 เด็กชายธนาธิป บุษบา ป.6บ้านหนองบัว
1739eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391097 เด็กหญิงธนาพร หอมหวล ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1740eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391098 เด็กหญิงธนารีย์ ศิริเงินยวง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1741eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391099 เด็กหญิงธนิษฐ์ดานต์ บุญจูง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1742eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391100 เด็กชายธัชพล โสนาง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1743eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391101 เด็กหญิงธัญชนก ซาจันทึก ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1744eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391102 เด็กหญิงธัญพร กุลธีร์วัฒน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1745eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391103 เด็กหญิงธัญลักษณ์ มะปราง ป.4สิริขุนหาญ
1746eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391104 เด็กหญิงธีรตา ศิริเงินยวง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1747eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391105 เด็กหญิงธีราพร ศรีหล้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1748eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391106 เด็กชายนณัฐ ไตรสนธิ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1749eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391107 เด็กหญิงนมล เดชกล้า ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1750eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391108 นางสาวนมัสณันท์ จันทร ม.4สตรีสิริเกศ
1751eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391109 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ ยอดใส ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1752eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391110 เด็กหญิงนันท์นภัส คำผา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1753eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391111 เด็กหญิงนันทิกานต์ อนุลีจันทร์ ป.5บ้านหนองแล้ง
1754eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391112 เด็กหญิงนาราภัทร สิงห์สิทธิ์ ป.6มารีวิทยา
1755eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391113 เด็กหญิงนิชกานต์ จิริวิภากร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1756eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391114 เด็กหญิงนิภาธร มูลเมืองแสน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1757eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391115 เด็กหญิงนิภาสิริ ทองยวง ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
1758eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391116 เด็กชายบัญชาการ ดอกพอง ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
1759eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391117 เด็กหญิงบัณฑิตา จำลอง ป.6บ้านหนองแล้ง
1760eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391118 เด็กหญิงบุญญาพรI บุญเหลือ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1761eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391119 เด็กหญิงบุญญาภา ศรีสวัสดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1762eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 713-0391120 เด็กหญิงเบญจพร ปะสาวะโท ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1763eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491121 เด็กหญิงเบญญาภา จำปา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1764eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491122 เด็กชายปณิธาน รวมรัตน์ ป.5อนุบาลราษีไศล
1765eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491123 เด็กหญิงปพิชญา สิตตา ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1766eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491124 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พวงมะลิ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1767eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491125 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เศรษฐบุตร ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1768eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491126 เด็กหญิงประภัสสร สายแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1769eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491127 เด็กหญิงประภาศิริ จันทร์เปรียง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1770eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491128 เด็กหญิงปรัชญา อุ่มคำ ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
1771eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491129 เด็กหญิงปราณปรียา ศรีโพนทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1772eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491130 เด็กหญิงปรารปรียา ทองสุ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1773eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491131 เด็กหญิงปริยากร แสนมี ป.6อนุบาลวัดพระโต
1774eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491132 เด็กหญิงปวรรสา บัวหยาด ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1775eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491133 เด็กหญิงปวรินทร์ ศรีตะวัน ป.6บ้านแต้ (ประชาบำรุง)
1776eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491134 เด็กหญิงปวริศา พะวงษ์แสง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1777eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491135 เด็กหญิงปัญญริศา ผาดี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1778eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491136 เด็กหญิงปัณณ์จรีย์ ศุภวัชระสาร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1779eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491137 เด็กหญิงปัณณฎา ชิณวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1780eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491138 เด็กหญิงปัณณพร กันทอง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล
1781eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491139 เด็กหญิงปัณณพร ทัดเทียม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1782eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491140 เด็กชายปัณณวัฒน์ ศิลาเลิศ ป.5บ้านหนองแล้ง
1783eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491141 เด็กหญิงปาลิตา หะยีหวันเส็น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1784eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491142 เด็กหญิงปิยวรา สุดเต้ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1785eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491143 เด็กชายปิยวัฒน์ แจ้งสนาม ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1786eng01 : ประถมศึกษา 4-7อาคาร 7 714-0491144 เด็กหญิงปรียาภัทร ติยวรนันท์ ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1787eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491145 เด็กหญิงปุญชญา สำรวมใจ ป.4อนุบาลน้ำเพชร
1788eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491146 เด็กชายปุญญพัฒน์ ยัณรังษี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1789eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491147 เด็กหญิงปุญญาภัส ภูฆัง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1790eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491148 เด็กหญิงปุณณดา ไชยะนา ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล
1791eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491149 เด็กหญิงปุณยาพร ตามบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1792eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491150 เด็กชายเปรมภิสิทธิ์ เรืองรัมย์ ป.6อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1793eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491151 เด็กหญิงไปรยา เพิ่มการ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1794eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491152 เด็กหญิงผจงกรอง ขันธะชัย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1795eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491153 เด็กชายพงศกร เมธเมาลี ป.6อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1796eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491154 เด็กหญิงพชรธิดา สุขใหม่ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1797eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491155 เด็กหญิงพชรพร แก้วสมศรี ป.5บ้านสิริขุนหาญ
1798eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491156 เด็กหญิงพบพร บุญปลูก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1799eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491157 เด็กหญิงพรนภัส กิ่งสอน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1800eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491158 เด็กหญิงพรนับพัน ศรแก้ว ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1801eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491159 เด็กชายพฤทธิ์ โภคเศรษฐ์ ป.5บ้านหนองแล้ง
1802eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 714-0491160 เด็กหญิงพลอยไพลิน สีดาทอง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1803eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591161 เด็กหญิงพลอยศิระ ชาติมนตรี ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1804eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591162 เด็กชายพสิษฐ์ สายพินิจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1805eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591163 เด็กหญิงพัชรดา สมานสิทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1806eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591164 เด็กหญิงพัชร์ดารินทร์ ยวงจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1807eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591165 เด็กหญิงพัชราภา สิมาจารย์ ป.5บ้านหนองแล้ง
1808eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591166 เด็กชายพัทธพล ทองภาพ ป.6บ้านแต้ (ประชาบำรุง)
1809eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591167 เด็กหญิงพัทรพร ต๋องเรียน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1810eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591168 เด็กหญิงพาทินธิดา หายักวงษ์ ป.6มารีวิทยา
1811eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591169 เด็กหญิงพิชชา อึ้งวนิชบรรณ ป.6สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1812eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591170 เด็กหญิงพิชญธิดา ชีวะสุทธิรัตน์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1813eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591171 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีสุธรรม ม.6อนุบาลศรีสะเกษ
1814eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591172 เด็กหญิงพิชญธิดา หัสดี ป.6บ้านหนองหวาย
1815eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591173 เด็กหญิงพิชญานินทร์ สุคนธจินดา ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
1816eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591174 เด็กหญิงพิชญาภัส คำหาญ ป.5บ้านหนองแล้ง
1817eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591175 เด็กหญิงพิชยา สง่างาม ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1818eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591176 เด็กหญิงพิชามญช แสงใสแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1819eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591177 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญเสริม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1820eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591178 เด็กชายพิภพ แก้วปุ่ม ป.4เทศบาลท่าตูม
1821eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591179 เด็กชายพิภู พลูทอง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1822eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591180 เด็กหญิงพิมพ์ชญามาศ พันธ์ขาว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1823eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591181 เด็กหญิงพิมพ์มัจฉา สุขเสริม ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1824eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591182 เด็กหญิงพิมพิศรา สระสิงห์ ป.6บ้านแต้ประชาบำรุง
1825eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591183 เด็กชายพีรณัฐ เกษากิจ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1826eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591184 เด็กชายพีรพัฒน์ สมดอกแก้ว ป.6บ้านหนองบัว
1827eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591185 เด็กชายพีรวัส ทองแดง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1828eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591186 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญภูมิ ป.5บ้านหนองแล้ง
1829eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591187 เด็กชายโพธิวัฒน์ วงศ์วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1830eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591188 เด็กหญิงฟิโอน่า อาเล็กซีส บากิ ป.4มารีวิทยา
1831eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591189 เด็กหญิงภคพร บุญเย็น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1832eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591190 เด็กชายภควัต สมาคม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1833eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591191 เด็กชายภธรเดช ปัญจกนกกุล ป.4อนุบาลอุบลราชธานี
1834eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591192 เด็กชายภวัต เกตุวงค์ ป.4เทศบาลท่าตูม
1835eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591193 เด็กชายภวัต จันทพฤกษ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1836eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591194 เด็กหญิงภวิตรา เมธเมาลี ป.4บ้านสิริขุนหาญ
1837eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591195 เด็กชายภัคพงศ์ กุลชาติ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1838eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591196 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พัฒนราช ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1839eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591197 เด็กหญิงภัทรดา วรงค์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1840eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591198 เด็กชายภัทรพงษ์ โคตรพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1841eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591199 เด็กหญิงภัทรวดี กองทอง ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1842eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 715-0591200 เด็กหญิงภัทรวดี เกิดสิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1843eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691201 เด็กหญิงภัทราวดี สีหะวงษ์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1844eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691202 เด็กชายภาณุศิษฏ์ หมื่นพล ป.5บ้านหนองแล้ง
1845eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691203 เด็กชายภานุพิศุทธิ์ เครื่องจำปา ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1846eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691204 เด็กชายภานุวัฒน์ ดอกพวง ป.6อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1847eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691205 เด็กชายภาสกร ชนานุวัฒน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1848eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691206 เด็กชายภูณิรัฐ ศรีเมือง ป.6บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
1849eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691207 เด็กชายภูพสุธา อร่ามเรือง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1850eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691208 เด็กชายภูมิธเนศ พันธ์ขาว ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1851eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691209 เด็กชายภูมิพัฒน์ เครื่องจำปา ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1852eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691210 เด็กชายภูมิพัฒน์ ไชยสิทธิ์ ม.5อนุบาลศรีสะเกษ
1853eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691211 เด็กหญิงภูริชญา วงค์ษา ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1854eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691212 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วประโคน ป.5บ้านแต้(ประชาบำรุง)
1855eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691213 เด็กหญิงมัลลิกา ทองอินทร์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1856eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691214 เด็กหญิงมัลลิกา หอมวัน ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1857eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691215 เด็กหญิงมุทิตา จำนงประโคน ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1858eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691216 เด็กหญิงยิ่งรัก ชัยรัญจวนสกุล ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1859eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691217 เด็กชายรณกร พิพัฒน์เยาว์กุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1860eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691218 เด็กหญิงรมยกร สีหะวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1861eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691219 เด็กหญิงรริน เนตรจันทร์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1862eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691220 เด็กชายรัชกฤช เอกศิริ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1863eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691221 เด็กหญิงรัชชธิดา ไชยบุตร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1864eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691222 เด็กหญิงรัตนาวดี ประทุมพงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1865eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691223 เด็กหญิงโรสรินทร์ วิลาศคัมภีร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1866eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691224 เด็กหญิงลลิตภัทร อัคคโชตินนท์ ป.6บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
1867eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691225 เด็กหญิงลลิน นะโนนชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1868eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691226 เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1869eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691227 เด็กชายวชิรวิชญ์ ยอดไม้ ป.6มารีวิทยา
1870eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691228 เด็กชายวชิรวิทย์ ภาษี ป.6อุทุมพรพิสัย
1871eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691229 เด็กชายวรมัณธร์ พร้อมพันธุ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1872eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691230 เด็กชายวรรณชัย บุญทูล ป.5บ้านหนองแล้ง
1873eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691231 เด็กชายวรวีร์ วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1874eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691232 เด็กหญิงวรินชยา ณัฐรังสี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1875eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691233 เด็กหญิงวารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1876eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691234 เด็กชายวิชยุต โสมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1877eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691235 เด็กหญิงวิธิตา มณีวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1878eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691236 เด็กหญิงวิลาสินี หนองกก ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1879eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691237 เด็กหญิงศรัณย์พร จันทะศิลา ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1880eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691238 เด็กชายศักรินทร์ จุไล่ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย
1881eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691239 เด็กชายศิรชัช โพธิ์ชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1882eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 716-0691240 เด็กหญิงศิรดา ดวงจันทร์ ป.6บ้านแต้ ประชาบำรุง
1883eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791241 เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เทียม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1884eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791242 เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1885eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791243 เด็กหญิงศิริวรรณ วันเพ็ญ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
1886eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791244 เด็กชายศุภกฤต สระโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1887eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791245 เด็กชายศุภวิชญ์ อรุณยะเดช ป.4สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1888eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791246 เด็กชายศุภสิทธิ์ สมหวัง ป.6บ้านแต้ ประชาบำรุง
1889eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791247 เด็กชายศุภากร พัฒนศุภวานิช ป.5อนุบาลสุรินทร์
1890eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791248 เด็กหญิงศุภิสรา สนิท ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล
1891eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791249 เด็กหญิงสมิตา สินทวีเสถียร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1892eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791250 เด็กชายสรรวริศ ศรีอุฬารวัฒน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1893eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791251 เด็กหญิงสวิตตา ปุญญา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1894eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791252 เด็กชายสิรวิชญ์ ตั้งกุลบริบูรณ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1895eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791253 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์​ คงวัฒนศักดิ์ ป.4สิริขุนหาญ
1896eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791254 เด็กหญิงสุกิตติยาพร พันธุ์มาลัย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1897eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791255 เด็กหญิงสุชานันท์ เหล่าพิพัฒน์กุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1898eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791256 เด็กชายสุทธิภัทร อุณศรี ป.6อนุบาลน้ำเพชร
1899eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791257 เด็กหญิงสุพรรษา คำนึง ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1900eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791258 เด็กหญิงสุพิชชา อังคสกุลเกียรติ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1901eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791259 เด็กชายอชิระ ขานภูเขียว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ
1902eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791260 เด็กชายอธิษฐ์ มะเดื่อ ป.5อนุบาลน้ำเพชร
1903eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791261 เด็กชายอนพัทย์ ไพบูลย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1904eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791262 เด็กชายอภิณพ ป้องสอน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1905eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791263 เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1906eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791264 เด็กชายอรรถพันธ์ เครือสินธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1907eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791265 เด็กหญิงอริสรา บุษบา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1908eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791266 เด็กหญิงอริสรา มักสมาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1909eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791267 เด็กชายอัครวัฒน์ อังคสกุลเกียรติ ป.5สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1910eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791268 เด็กชายอัครวินท์ ปิ่นประวัติ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา
1911eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791269 เด็กหญิงอัยย์ญดา จิริธาดาสวัสดิ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1912eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791270 เด็กหญิงอัยรดา เสาเวียง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1913eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791271 เด็กหญิงอิงฟ้า รัตนปหาด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ
1914eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791272 เด็กชายอิธิกร เรืองใจ ป.4อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1915eng01 : ประถมศึกษา 4-6อาคาร 7 717-0791273 เด็กชายเอกวัสส์ จีรุพันธ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ
1916eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892001 เด็กหญิงกชพร พัฒนศุภวานิช ม.2สุรวิทยาคาร
1917eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892002 เด็กหญิงกชพร วิลัยเกตุ ม.3สตรีสิริเกศ
1918eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892003 เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ ม.2เวตวันวิทยา
1919eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892004 นางสาวกมลเนตร บุษบงก์ ม.3สตรีสิริเกศ
1920eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892005 นายกรณ์ดนัย ภูสมหมาย ม.3สตรีสิริเกศ
1921eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892006 นางสาวกฤตภรณ์ ภูมิลำเนา ม.3สตรีสิริเกศ
1922eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892007 เด็กชายกวิน วังสำเภา ม.2สตรีสิริเกศ
1923eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892008 นางสาวกวินธิดา ตรีวงษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1924eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892009 นายกวีวัฒน์ รัตนสุพรหมกุล ม.3สตรีสิริเกศ
1925eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892010 เด็กชายก้องเกียรติ แรงเริง ม.2สตรีสิริเกศ
1926eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892011 เด็กหญิงกัญญณัช ตั้งจิโรชธนา ม.2สตรีสิริเกศ
1927eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892012 เด็กหญิงกัญญ์วรรธ อิฐรัตน์ ม.1สตรีสิริเกศ
1928eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892013 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ วงศ์เจริญ ม.2สตรีสิริเกศ
1929eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892014 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเหมา ม.1สตรีสิริเกศ
1930eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892015 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ส่งเสริม ม.1สตรีสิริเกศ
1931eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892016 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายแพง ม.2มารีวิทยา
1932eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892017 นายกัณฑณัช โสรส ม.3สตรีสิริเกศ
1933eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892018 เด็กชายกันตธีร์ กันตรี ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1934eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892019 เด็กชายกันตภัทร รัศมี ม.3สตรีสิริเกศ
1935eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892020 นายกันธชาติ จันดาพืช ม.3สตรีสิริเกศ
1936eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892021 เด็กหญิงกัลยกานต์ แหวนเงิน ม.2สตรีสิริเกศ
1937eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892022 เด็กหญิงกาญจนา ขาวสะอาด ม.2สตรีสิริเกศ
1938eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892023 เด็กหญิงกำไร สีดาทอง ม.1สตรีสิริเกศ
1939eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892024 นายกิตติพงศ์ แหล่งสนาม ม.3สตรีสิริเกศ
1940eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892025 นางสาวกิตติมา สีสลับ ม.3สตรีสิริเกศ
1941eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892026 เด็กหญิงกุลจรินทร์ บุตรมิมุสา ม.1สตรีสิริเกศ
1942eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892027 เด็กหญิงกุลนันท เพ็ชรสมัย ม.1สตรีสิริเกศ
1943eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892028 เด็กหญิงเกตนิภา โพนปลัด ม.2สตรีสิริเกศ
1944eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892029 เด็กชายเกรียงศักดิ์ นางวงศ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1945eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892030 เด็กหญิงขวัญกมล ยอดไม้ ม.2มารีวิทยา
1946eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892031 เด็กหญิงขวัญชนก อาจกล้า ม.1สตรีสิริเกศ
1947eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892032 เด็กหญิงขวัญพร วงษ์ขันธ์ ม.2สตรีสิริเกศ
1948eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892033 เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีพูล ม.3สตรีสิริเกศ
1949eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892034 เด็กหญิงครองบุณยวีย์ นฤหาย ม.1สตรีสิริเกศ
1950eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892035 เด็กหญิงจริยาภรณ์ สนธิพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1951eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892036 เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1952eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892037 เด็กหญิงจิดาภา แนบเนียม ม.2ศรีรัตนวิทยา
1953eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892038 เด็กหญิงจิดาภา พิกุลแก้ว ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1954eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892039 เด็กหญิงจิดาภา รัตนะโสภา ม.1สตรีสิริเกศ
1955eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 732-0892040 เด็กหญิงจิตกมน แก้วปัตโชติ ม.1สตรีสิริเกศ
1956eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992041 เด็กหญิงจินต์จุฑา นวลมณี ม.1สตรีสิริเกศ
1957eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992042 นางสาวจิราภรณ์ เสนากุล ม.3สตรีสิริเกศ
1958eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992043 เด็กชายจิรายุทธ กันตนะ ม.2สตรีสิริเกศ
1959eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992044 เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุพเต ม.2สตรีสิริเกศ
1960eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992045 นายเจตพล เวียงคำ ม.3สตรีสิริเกศ
1961eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992046 เด็กหญิงฉันทพิชญ์ วัฒนกุญชร ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1962eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992047 เด็กชายชญานนท์ ไชยโคตร ม.1สตรีสิริเกศ
1963eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992048 เด็กหญิงชญานันทน์ สีหบุตร ม.1สตรีสิริเกศ
1964eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992049 เด็กหญิงชญานิน แอนเดอร์สัน ม.2สตรีสิริเกศ
1965eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992050 เด็กหญิงชนม์ณกานต์ เสนาคำ ม.1สตรีสิริเกศ
1966eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992051 เด็กหญิงชนัญชิดา โสพันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1967eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992052 นางสาวชนิกานต์ จันทร์แสน ม.3ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
1968eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992053 เด็กหญิงชนิญานันทน์ ศรีสิงห์ ม.3มารีวิทยา
1969eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992054 เด็กหญิงชนิดาภา พวงประยงค์ ม.2สตรีสิริเกศ
1970eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992055 เด็กหญิงชนินาถ ไชยเดือน ม.2สตรีสิริเกศ
1971eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992056 เด็กหญิงชมพูนุท แช่มชื่น ม.3สตรีสิริเกศ
1972eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992057 นายชยุต แสงจันทร์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
1973eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992058 เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา ม.1สตรีสิริเกศ
1974eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992059 เด็กหญิงชลธิชา แก้วเกิด ม.3สตรีสิริเกศ
1975eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992060 เด็กชายชัชพิมุข ศรีเมือง ม.3กันทรลักษ์วิทยา
1976eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992061 เด็กหญิงชินานันต์ สุวรรณ์วงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1977eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992062 เด็กหญิงชุดาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ
1978eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992063 เด็กชายชุติพนธ์ สมาน ม.1สตรีสิริเกศ
1979eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992064 เด็กหญิงญาณิศา ลิมปิโชติพงษ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1980eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992065 นางสาวญาณิศา ศรกิจ ม.3สตรีสิริเกศ
1981eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992066 เด็กชายฐานวัฒน์ โชติการัตน์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
1982eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992067 เด็กชายฐาปนะ นางวงค์ ม.1สตรีสิริเกศ
1983eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992068 เด็กหญิงฐิตารีย์ สุรศักดิ์พิพัฒน์ ม.3สตรีสิริเกศ
1984eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992069 นายฐิติวุฒณ์ สุขไสยาสน์ ม.3สตรีสิริเกศ
1985eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992070 เด็กชายฑีธายุ คำภิรมย์ ม.2สตรีสิริเกศ
1986eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992071 เด็กหญิงณภัทร จันทรชิต ม.1สตรีสิริเกศ
1987eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992072 เด็กชายณภัทร อุ่นเรือน ม.3สตรีสิริเกศ
1988eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992073 เด็กชายณรงค์ รัตนโชติ ม.2สตรีสิริเกศ
1989eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992074 เด็กหญิงณัชชา หล้าเเหล่ง ม.1สตรีสิริเกศ
1990eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992075 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อสิพงษ์ ม.3สตรีสิริเกศ
1991eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992076 เด็กชายณัฐกิตต์ แหวนเงิน ม.2สตรีสิริเกศ
1992eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992077 นางสาวณัฐจิราภา กาบทอง ม.3สตรีสิริเกศ
1993eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992078 เด็กชายณัฐชนน โสมาตย์ ม.3สตรีสิริเกศ
1994eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992079 นางสาวณัฐชยา โคกสิมมา ม.3สตรีสิริเกศ
1995eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 733-0992080 เด็กหญิงณัฐชา พลสุวรรณ ม.1สตรีสิริเกศ
1996eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092081 เด็กหญิงณัฐณิชา กาลเมฆ ม.1สตรีสิริเกศ
1997eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092082 เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม ม.1สตรีสิริเกศ
1998eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092083 เด็กหญิงณัฐพร วงศ์จอม ม.2สตรีสิริเกศ
1999eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092084 เด็กหญิงณิชากร ยมศรีเคน ม.1สตรีสิริเกศ
2000eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092085 นางสาวณิชานันท์ อินตะนัย ม.3สตรีสิริเกศ
2001eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092086 นายทัพฟ้า ประทุมวัล ม.3สตรีสิริเกศ
2002eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092087 เด็กหญิงทิพกัญญา ไฮกัญญา ม.1สตรีสิริเกศ
2003eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092088 เด็กหญิงทิพยาดา คนขยัน ม.2สตรีสิริเกศ
2004eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092089 เด็กหญิงไทยลิช จันดาลุย ดิตต์มาร์ ม.2กันทรารมณ์
2005eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092090 เด็กชายธนกร ฉัตรอมรวุฒิ ม.1สตรีสิริเกศ
2006eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092091 เด็กชายธนกฤต หนองหว้า ม.2สตรีสิริเกศ
2007eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092092 เด็กชายธนดล นันทวงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ
2008eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092093 เด็กหญิงธนพร เจนสำโรง ม.1สตรีสิริเกศ
2009eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092094 เด็กหญิงธนพร อินทร์วัน ม.1สตรีสิริเกศ
2010eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092095 เด็กชายธนพล อุทธา ม.2สตรีสิริเกศ
2011eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092096 นายธนวัฒน์ แก้วภักดี ม.3สตรีสิริเกศ
2012eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092097 เด็กหญิงธนัญชนก ดีเสมอ ม.2สตรีสิริเกศ
2013eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092098 เด็กชายธนากร ทองใบ ม.1สตรีสิริเกศ
2014eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092099 เด็กหญิงธยานี คำโต ม.2สตรีสิริเกศ
2015eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092100 เด็กชายธรรมเมธา บุญมาคาร ม.1พิบูลมังสาหาร
2016eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092101 เด็กหญิงธวัลรัตน์ คุ้มใหญ่โต ม.1สตรีสิริเกศ
2017eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092102 นางสาวธัชญากร เทพที ม.3สตรีสิริเกศ
2018eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092103 เด็กหญิงธัญญรัตน์ น้ำเงิน ม.1สตรีสิริเกศ
2019eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092104 เด็กหญิงธัญญรัตน์ มหาลีวีรัศมี ม.2สตรีสิริเกศ
2020eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092105 นางสาวธัญสิริ คำเครื่อง ม.3สตรีสิริเกศ
2021eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092106 เด็กชายธาวิน สมบัติวงค์ ม.1สตรีสิริเกศ
2022eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092107 เด็กหญิงธิชาวดี จำปากุล ม.2สตรีสิริเกศ
2023eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092108 เด็กหญิงธิรดา ฉัตรอมรวุฒิ ม.2สตรีสิริเกศ
2024eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092109 เด็กชายธีรจุฑาวัชร์ บุญมีวิเศษ ม.2สตรีสิริเกศ
2025eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092110 เด็กชายธีรโชติ อมรวิทยาการ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
2026eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092111 นางสาวธีรดา สุโพ ม.3สตรีสิริเกศ
2027eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092112 นายธีรภัทร วงศ์ทอง ม.3สตรีสิริเกศ
2028eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092113 เด็กชายธีรเมธ หมั่นเพียร ม.3สตรีสิริเกศ
2029eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092114 เด็กชายนลวัชร์ ชาญทะเล ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
2030eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092115 เด็กหญิงนวพร ทองอาบ ม.1สตรีสิริเกศ
2031eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092116 เด็กหญิงนันท์นภัส ตังสกุล ม.1สตรีสิริเกศ
2032eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092117 เด็กหญิงนิชาภา ปัญจกนกกุล ม.3เบ็ญจะมะมหาราช
2033eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092118 เด็กชายนิธินันท์ จันธิมา ม.2บ้านแข้
2034eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092119 เด็กหญิงนิศารัตน์ ทาทอง ม.2สตรีสิริเกศ
2035eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 734-1092120 นางสาวบุญพิทักษ์ พิมพ์เสน ม.3สตรีสิริเกศ
2036eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192121 เด็กหญิงบุณญาภรณ์ รุ่งแสง ม.1สตรีสิริเกศ
2037eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192122 เด็กหญิงบุณณดา เมฆยะ ม.3ปรางค์กู่
2038eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192123 เด็กหญิงธัญณิชา จิตรมาตร ม.2สตรีสิริเกศ
2039eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192124 นางสาวเบญญาพร แสงสกุล ม.3สตรีสิริเกศ
2040eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192125 เด็กหญิงเบญญาภา ประสงค์สุข ม.1สตรีสิริเกศ
2041eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192126 เด็กหญิงปพิชญา วันล้วน ม.2สตรีสิริเกศ
2042eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192127 เด็กหญิงปภาดา ไนยะกูล ม.1สตรีสิริเกศ
2043eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192128 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โรจน์ธีรวนิช ม.1สตรีสิริเกศ
2044eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192129 เด็กหญิงปรีชญา กองวัสสกุลณี ม.1สตรีสิริเกศ
2045eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192130 นางสาวปรียาพร โสภาพันธ์ ม.3สตรีสิริเกศ
2046eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192131 เด็กหญิงปวริศา อาวศรี ม.1สตรีสิริเกศ
2047eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192132 นางสาวปวันรัตน์ ป้องกัน ม.3สตรีสิริเกศ
2048eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192133 เด็กชายปัณญ์ นิชานนท์ ม.1สตรีสิริเกศ
2049eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192134 เด็กหญิงปัณณภัทร บุญตระการ ม.2สตรีสิริเกศ
2050eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192135 เด็กหญิงปาณชญา สุรสิงห์ ม.3สตรีสิริเกศ
2051eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192136 เด็กหญิงปาณิศรา แก้วแดง ม.1สตรีสิริเกศ
2052eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192137 เด็กชายปิติณัช สุนทรธีรกุล ม.2สตรีสิริเกศ
2053eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192138 เด็กหญิงปิยธิดา คำลอย ม.1สตรีสิริเกศ
2054eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192139 นางสาวปิยภรณ์ แสงไชย ม.3สตรีสิริเกศ
2055eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192140 นางสาวปิยวดี จันล่องคำ ม.3สตรีสิริเกศ
2056eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192141 เด็กชายปิยะวัฒน์ พบลาภ ม.2สตรีสิริเกศ
2057eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192142 เด็กหญิงปุณยนุช ไสว ม.1สตรีสิริเกศ
2058eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192143 นางสาวปุณยาพร ศรีจันทร์ ม.3สตรีสิริเกศ
2059eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192144 เด็กหญิงผกามาศ ไชยสาร ม.1สตรีสิริเกศ
2060eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192145 เด็กชายพงศ์พจน์ ถาวรยุติการต์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
2061eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192146 เด็กชายพชรพล สายสงฆ์ ม.3สตรีสิริเกศ
2062eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192147 เด็กหญิงพรทิวา เหลือล้น ม.1สตรีสิริเกศ
2063eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192148 เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทรวงษ์โชติ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย
2064eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192149 นางสาวพลอยชมภู บรรลือ ม.3มารีวิทยา
2065eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192150 เด็กชายพศิน ตรีภูริเดช ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย
2066eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192151 เด็กชายพัฒนชัย เรืองบุตร ม.2สตรีสิริเกศ
2067eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192152 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา อินทร์จันทร์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
2068eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192153 เด็กหญิงพัทธหทัย เท่าสิงห์ ม.1สตรีสิริเกศ
2069eng02 : มัธยมศึกษา 1-3อาคาร 7 735-1192154 เด็กหญิงพิชชญา ยอดแก้ว ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย
2070