ระบบพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2566

#รหัสวิชาวิชาเลขที่นั่งสอบชื่อ นามสกุลชั้นโรงเรียนคะแนนลำดับที่รางวัลพิมพ์
1thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671312เด็กหญิงบุญญาพร บุญเหลือ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ75 1ชนะเลิศ
2thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671229เด็กหญิงปราณปรียา ศรีโพนทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ73 2รองชนะเลิศอันดับ 1
3thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671013เด็กหญิงชัญญานุช พรหมดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ71 3รองชนะเลิศอันดับ 2
4thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671246เด็กหญิงปวริศา พะวงษ์แสง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย67 4ชมเชย
5thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671109เด็กหญิงณัฐกานต์ ประครองใจ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)66 5ชมเชย
6thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671001เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.5มารีวิทยาศรีสะเกษ66 6ชมเชย
7thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671210เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์ ศรีพล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ65 7ชมเชย
8thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671106เด็กหญิงพิมชญา บุตรเสมียน ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)65 8ชมเชย
9thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671124เด็กหญิงปทิตตา สมบัติพิทักษ์สุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ65 9ชมเชย
10thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671140เด็กหญิงณภัทร ลาสิงหาญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ65 10ชมเชย
11thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671054เด็กหญิงปัณณพร กันทอง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล64 11เข้าร่วมการแข่งขัน
12thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671006เด็กหญิงนฤภร จันครา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ64 12เข้าร่วมการแข่งขัน
13thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671033เด็กหญิงอจลญา เหล่าแค ป.6อนุบาลศรีสะเกษ64 13เข้าร่วมการแข่งขัน
14thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671259เด็กหญิงณัฐชา วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ63 14เข้าร่วมการแข่งขัน
15thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671174เด็กหญิงสวิตตา ปุญญา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ63 15เข้าร่วมการแข่งขัน
16thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671113เด็กหญิงวนิดา สิงจานุสงค์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)62 16เข้าร่วมการแข่งขัน
17thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671126เด็กหญิงปัณชญา ชิณวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ62 17เข้าร่วมการแข่งขัน
18thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671183เด็กหญิงภคพร บุญเย็น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ61 18เข้าร่วมการแข่งขัน
19thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671213เด็กหญิงธนัญญา อมรวิทยาการ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ61 19เข้าร่วมการแข่งขัน
20thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671023เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย60 20เข้าร่วมการแข่งขัน
21thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671159เด็กหญิงอักษราภัค อารยแสง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ60 21เข้าร่วมการแข่งขัน
22thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671165เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เทียม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ60 22เข้าร่วมการแข่งขัน
23thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671063เด็กหญิงกัญญาพัชร เขียวพันธ์ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา59 23เข้าร่วมการแข่งขัน
24thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671035เด็กชายศิรชัช โพธิ์ชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ59 24เข้าร่วมการแข่งขัน
25thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671120เด็กชายกนกพล บุญรินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ59 25เข้าร่วมการแข่งขัน
26thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671182เด็กชายธนกฤต นวลใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ58 26เข้าร่วมการแข่งขัน
27thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671260เด็กหญิงสุชานันท์ ภูติโส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ57 27เข้าร่วมการแข่งขัน
28thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671050เด็กหญิงณัฎฐนิฐ ดอกไม้ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 28เข้าร่วมการแข่งขัน
29thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671169เด็กหญิงทัตชญา ไวทยะเสวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 29เข้าร่วมการแข่งขัน
30thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671306เด็กหญิงปุณยาพร ตามบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 30เข้าร่วมการแข่งขัน
31thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671037เด็กหญิงสิริอาภา วงค์ละคร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ56 31เข้าร่วมการแข่งขัน
32thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671132เด็กหญิงกชพรรณ พันธ์คำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 32เข้าร่วมการแข่งขัน
33thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671315เด็กชาย กลธร จันทร์คำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 33เข้าร่วมการแข่งขัน
34thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671122เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทีมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 34เข้าร่วมการแข่งขัน
35thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671225เด็กหญิงดุษฎี บุญเลิศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 35เข้าร่วมการแข่งขัน
36thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671220เด็กหญิงภิญญ์ณัฏฐ์ฎา ดวงแก้วกัณหา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 36เข้าร่วมการแข่งขัน
37thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671244เด็กหญิงปุณณดา ไชยะนา ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล55 37เข้าร่วมการแข่งขัน
38thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671173เด็กหญิงพรนภัส กิ่งสอน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 38เข้าร่วมการแข่งขัน
39thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671078เด็กชายพิชชานันท์ พุดดำ ป.6อนุบาลวัดพระโต54 39เข้าร่วมการแข่งขัน
40thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671327เด็กหญิงมัลลิกา หอมวัน ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย54 40เข้าร่วมการแข่งขัน
41thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671166เด็กหญิงอริสรา มักสมาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ54 41เข้าร่วมการแข่งขัน
42thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671064เด็กหญิงบัณฑิตา จำลอง ป.6บ้านหนองแล้ง54 42เข้าร่วมการแข่งขัน
43thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671119เด็กหญิงฐิติวรดา พวงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 43เข้าร่วมการแข่งขัน
44thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671151เด็กชายจตุพงษ์ วงศ์ดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 44เข้าร่วมการแข่งขัน
45thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671074เด็กชายวรวีร์ วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 45เข้าร่วมการแข่งขัน
46thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671038เด็กหญิงสิรภัทร สุวรรณ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ53 46เข้าร่วมการแข่งขัน
47thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671002เด็กหญิงพรไพลิน คำลอย ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล53 47เข้าร่วมการแข่งขัน
48thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671008เด็กหญิงภูมิใจ มัทวานุกูล ป.6มารีวิทยา52 48เข้าร่วมการแข่งขัน
49thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671021เด็กชายหลักแก้ว เคารพ ป.6เทศบาล 1 วัดเจียงอี52 49เข้าร่วมการแข่งขัน
50thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671056เด็กหญิงช่อลดา สุโพณะ ป.6บ้านเพียนาม52 50เข้าร่วมการแข่งขัน
51thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671142เด็กหญิงจิรัสยา นาคำมูล ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์52 51เข้าร่วมการแข่งขัน
52thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671211เด็กหญิงฐิตารีย์ เกื้อกูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ52 52เข้าร่วมการแข่งขัน
53thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671076เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิยาสิงห์ ป.6บ้านหนองคูสะแบะ51 53เข้าร่วมการแข่งขัน
54thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671191เด็กหญิงขวัญเรือน บุญรอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 54เข้าร่วมการแข่งขัน
55thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671152เด็กหญิงชณินญา พวงบรรเทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 55เข้าร่วมการแข่งขัน
56thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671133เด็กชายเตชินท์ วรรณดอนแดง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 56เข้าร่วมการแข่งขัน
57thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671290เด็กชายพีรณัฐ อ่อนทรัพย์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร51 57เข้าร่วมการแข่งขัน
58thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671223เด็กหญิงวรรณภา อุทาธรณ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 58เข้าร่วมการแข่งขัน
59thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671190เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเฮ้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 59เข้าร่วมการแข่งขัน
60thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671134เด็กหญิงแพรวา พรหมทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 60เข้าร่วมการแข่งขัน
61thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671228เด็กชายเกรียงไกร สุพล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 61เข้าร่วมการแข่งขัน
62thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671045เด็กหญิงยุวดี สุพิศ ป.6บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก50 62เข้าร่วมการแข่งขัน
63thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671111เด็กหญิงพิชญาภา จันทรานนท์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)50 63เข้าร่วมการแข่งขัน
64thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671117เด็กหญิงอรัญญา ชูกำแพง ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)50 64เข้าร่วมการแข่งขัน
65thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671181เด็กหญิงเบญจมาศ วิเศษสังข์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 65เข้าร่วมการแข่งขัน
66thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671235เด็กหญิงนภัสวรรณ ดีธงทอง ป.6มารีวิทยา50 66เข้าร่วมการแข่งขัน
67thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671307เด็กหญิงชาอัญชัน ทองหล่อ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 67เข้าร่วมการแข่งขัน
68thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671107เด็กหญิงฐิติวรดา สมทิพย์ ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)49 68เข้าร่วมการแข่งขัน
69thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671218เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา พรมศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 69เข้าร่วมการแข่งขัน
70thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671180เด็กหญิงประภัสสร สายแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 70เข้าร่วมการแข่งขัน
71thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671029เด็กหญิงพัทรพร ต๋องเรียน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 71เข้าร่วมการแข่งขัน
72thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671135เด็กหญิงพัทธนันท์ เครือพรพัตร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 72เข้าร่วมการแข่งขัน
73thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671049เด็กหญิงเทวิกา. ประทุมวงค์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ49 73เข้าร่วมการแข่งขัน
74thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671011เด็กหญิงนภษร ปุ๋ยสูงเนิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 74เข้าร่วมการแข่งขัน
75thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671141เด็กหญิงอรอนงค์ วิปุละ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์49 75เข้าร่วมการแข่งขัน
76thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671172เด็กหญิงไปรยา เพิ่มการ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 76เข้าร่วมการแข่งขัน
77thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671077เด็กชายนิธิกร แก่นโคตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 77เข้าร่วมการแข่งขัน
78thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671170เด็กหญิงณัฐนรี พลแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 78เข้าร่วมการแข่งขัน
79thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671144เด็กชายอรรถพล สารพันธ์ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์48 79เข้าร่วมการแข่งขัน
80thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671061เด็กหญิงจิรภิญญา ทองสุด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 80เข้าร่วมการแข่งขัน
81thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671304เด็กชายธนเดช มาตยารักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 81เข้าร่วมการแข่งขัน
82thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671322เด็กหญิงจิดาภา พันธ์ทอน ป.5บ้านโนนใหญ่47 82เข้าร่วมการแข่งขัน
83thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671171เด็กหญิงอริสรา บุษบา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 83เข้าร่วมการแข่งขัน
84thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671250เด็กหญิงสุชัญญา เทพวงษ์ ป.5มารีวิทยา47 84เข้าร่วมการแข่งขัน
85thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671115เด็กหญิงอริชยา ปานแก้ว ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)47 85เข้าร่วมการแข่งขัน
86thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671103เด็กหญิงจรรยาพร ชาติมนตรี ป.5อนุบาลน้ำเพชร47 86เข้าร่วมการแข่งขัน
87thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671066เด็กหญิงพิชญาภัส คำหาญ ป.5บ้านหนองแล้ง47 87เข้าร่วมการแข่งขัน
88thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671185เด็กหญิงนารีรัตน์ แย้มศรีสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 88เข้าร่วมการแข่งขัน
89thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671214เด็กหญิงวราภรณ์ สวนหมาก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 89เข้าร่วมการแข่งขัน
90thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671030เด็กหญิงวิภาพร บุตรวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 90เข้าร่วมการแข่งขัน
91thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671298เด็กชายโปรดเกล้า แก้วคำ ป.6อนุบาลน้ำเพชร46 91เข้าร่วมการแข่งขัน
92thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671243เด็กชายพัฒนชาติ ชัยเรียบ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 92เข้าร่วมการแข่งขัน
93thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671036เด็กหญิงปัณณ์จรีย์ ศุภวัชระสาร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ46 93เข้าร่วมการแข่งขัน
94thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671112เด็กหญิงนาตยา บุญรา ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)46 94เข้าร่วมการแข่งขัน
95thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671075เด็กชายวีรกานต์ วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 95เข้าร่วมการแข่งขัน
96thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671258เด็กหญิงฐิตาภัทร์ คำหล้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 96เข้าร่วมการแข่งขัน
97thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671236เด็กหญิงเพ็ญศิริ พรมประดิษฐ์ ป.6บ้านหนองนาโพธิ์45 97เข้าร่วมการแข่งขัน
98thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671196เด็กหญิงพิไลวรรณ นาคนาคา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 98เข้าร่วมการแข่งขัน
99thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671004เด็กชายกิตติ์ดนัย วิเชียรนิธิโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 99เข้าร่วมการแข่งขัน
100thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671041เด็กหญิงชัญญานุช รองสุพรรณ ป.6มารีวิทยา45 100เข้าร่วมการแข่งขัน
101thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671212เด็กชายวิชญนนท์ ทองแม้น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 101เข้าร่วมการแข่งขัน
102thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671110เด็กหญิงน้ำทิพย์ มุ่งเกี่ยวกลาง ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)45 102เข้าร่วมการแข่งขัน
103thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671040เด็กหญิงณัฐนันท์ ผลบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 103เข้าร่วมการแข่งขัน
104thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671245เด็กหญิงณัฐนิชา จันทะเสน ป.6บ้านโพนยาง44 104เข้าร่วมการแข่งขัน
105thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671138เด็กหญิงพัชรีญา ยอดแก้ว ป.6อนุบาลวัดพระโต44 105เข้าร่วมการแข่งขัน
106thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671153เด็กชายอนันตโชค จันทร์สว่าง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 106เข้าร่วมการแข่งขัน
107thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671155เด็กหญิงพัณณ์ณภัค ทองคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 107เข้าร่วมการแข่งขัน
108thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671024เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย44 108เข้าร่วมการแข่งขัน
109thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671139เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่เลี้ยง ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา44 109เข้าร่วมการแข่งขัน
110thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671195เด็กหญิงวัฒนวดี ทองสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 110เข้าร่วมการแข่งขัน
111thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671044เด็กหญิงฐิติชญา ลักษมีพิเชษฐ์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์44 111เข้าร่วมการแข่งขัน
112thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671206เด็กหญิงชาลิสา จารุจิตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 112เข้าร่วมการแข่งขัน
113thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671071เด็กหญิงจิณห์นิภา หมื่นศรี ป.6บ้านเพียนาม43 113เข้าร่วมการแข่งขัน
114thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671193เด็กหญิงธนัญญา บุญธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 114เข้าร่วมการแข่งขัน
115thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671020เด็กหญิงพิชญธิดา หนองโศรก ป.6อนุบาลน้ำเพชร43 115เข้าร่วมการแข่งขัน
116thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671289เด็กชายเทียนชัย บรรณารักษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร43 116เข้าร่วมการแข่งขัน
117thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671241เด็กหญิงเกวลิน พวงมี ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา43 117เข้าร่วมการแข่งขัน
118thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671053เด็กชายสิรภพ พรหมประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 118เข้าร่วมการแข่งขัน
119thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671233เด็กหญิงสิริญา สาระพล ป.6มารีวิทยา42 119เข้าร่วมการแข่งขัน
120thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671301เด็กหญิงจิราภัทร นามวงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ42 120เข้าร่วมการแข่งขัน
121thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671043เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พัฒนราช ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย42 121เข้าร่วมการแข่งขัน
122thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671207เด็กหญิงชญาภา พรรณนาภพ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 122เข้าร่วมการแข่งขัน
123thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671297เด็กหญิงกมลรัตน์ เย็นไทย ป.6อนุบาลน้ำเพชร41 123เข้าร่วมการแข่งขัน
124thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671062เด็กหญิงภัคภิญญา โมทะจิตต์ ป.6มารีวิทยา41 124เข้าร่วมการแข่งขัน
125thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671016เด็กหญิงจินณ์จุฑา ภูคำศักดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 125เข้าร่วมการแข่งขัน
126thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671046เด็กหญิงศุภิสรา สนิท ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล41 126เข้าร่วมการแข่งขัน
127thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671226เด็กหญิงมีนา บุตรวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 127เข้าร่วมการแข่งขัน
128thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671127เด็กหญิงธนพร จันทร์แสน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 128เข้าร่วมการแข่งขัน
129thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671224เด็กหญิงกนกรัตน์ จันเทพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 129เข้าร่วมการแข่งขัน
130thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671194เด็กหญิงเบญญาภา จำปา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 130เข้าร่วมการแข่งขัน
131thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671192เด็กชายภูมิภัทรพงษ์ ดวงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 131เข้าร่วมการแข่งขัน
132thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671208เด็กหญิงภูริชญา จันนะรา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 132เข้าร่วมการแข่งขัน
133thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671188เด็กชายอชิรวิชญ์ ว่องพยาบาล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 133เข้าร่วมการแข่งขัน
134thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671227เด็กหญิงจิรภิญญา พรพงศ์รุ่งเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 134เข้าร่วมการแข่งขัน
135thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671266เด็กหญิงปพิชญ์ชญาพร บุญพบ ป.5อนุบาลน้ำเพชร39 135เข้าร่วมการแข่งขัน
136thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671118เด็กหญิงวิชญาพร โนนสูง ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)39 136เข้าร่วมการแข่งขัน
137thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671042เด็กหญิงพิชญานินทร์ สุคนธจินดา ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล39 137เข้าร่วมการแข่งขัน
138thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671072เด็กหญิงปวันพัสตร์ นันวงษ์ ป.4บ้านเพียนาม39 138เข้าร่วมการแข่งขัน
139thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671099เด็กหญิงรัชวิน ลีทหาร ป.4อนุบาลน้ำเพชร39 139เข้าร่วมการแข่งขัน
140thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671270เด็กหญิงสุกัลยา ชาลี ป.5อนุบาลน้ำเพชร38 140เข้าร่วมการแข่งขัน
141thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671184เด็กหญิงกชนิภา พุทธรักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 141เข้าร่วมการแข่งขัน
142thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671003เด็กชายกิตติ์ธเนศ วิเชียรนิธิโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 142เข้าร่วมการแข่งขัน
143thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671131เด็กหญิงณัฐดารินทร์ สว่างพรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 143เข้าร่วมการแข่งขัน
144thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671143เด็กชายภูริวรรธ ครองยุทธ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์38 144เข้าร่วมการแข่งขัน
145thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671204เด็กหญิงพัชรดา สมานสิทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 145เข้าร่วมการแข่งขัน
146thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671108เด็กชายโชคชัย สารคูณ ป.5บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)38 146เข้าร่วมการแข่งขัน
147thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671239เด็กหญิงณัฐศิริ อ่อนศรี ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย38 147เข้าร่วมการแข่งขัน
148thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671149เด็กหญิงกัลยารัตน์ ขันวิเศษ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์38 148เข้าร่วมการแข่งขัน
149thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671203เด็กชายเอื้ออังกุร โสรส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 149เข้าร่วมการแข่งขัน
150thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671316เด็กหญิงโรสรินทร์ วิลาศคำภีร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 150เข้าร่วมการแข่งขัน
151thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671280เด็กหญิงอัญยาษา ทองมณี ป.6อนุบาลน้ำเพชร37 151เข้าร่วมการแข่งขัน
152thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671268เด็กหญิงเอมิกา ชาลี ป.5อนุบาลน้ำเพชร37 152เข้าร่วมการแข่งขัน
153thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671010เด็กหญิงณัฐชญา หุยวัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 153เข้าร่วมการแข่งขัน
154thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671198เด็กหญิงณัฐริณีย์ โชคศิริโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 154เข้าร่วมการแข่งขัน
155thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671305เด็กชายพสิษฐ์ สายพานิจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 155เข้าร่วมการแข่งขัน
156thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671197เด็กหญิงลลิน นะโนนชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 156เข้าร่วมการแข่งขัน
157thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671187เด็กชายขจรศักดิ์ มัฆวิมาลย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 157เข้าร่วมการแข่งขัน
158thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671163เด็กหญิงจิราพัชร พันวงศา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 158เข้าร่วมการแข่งขัน
159thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671028เด็กหญิงกนกขวัญ คำเหมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 159เข้าร่วมการแข่งขัน
160thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671209เด็กหญิงปิยวรา สุดเต้ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 160เข้าร่วมการแข่งขัน
161thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671295เด็กชายธนากร ชาติมนตรี ป.6อนุบาลน้ำเพชร36 161เข้าร่วมการแข่งขัน
162thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671293เด็กหญิงพิชญธิดา มาตวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร36 162เข้าร่วมการแข่งขัน
163thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671007เด็กหญิงชนัญวิดา ศาลา ป.6บ้านโกทา36 163เข้าร่วมการแข่งขัน
164thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671146เด็กหญิงทักษพร จันทวี ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์36 164เข้าร่วมการแข่งขัน
165thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671274เด็กชายรติบดี ศรีนาม ป.5อนุบาลน้ำเพชร36 165เข้าร่วมการแข่งขัน
166thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671156เด็กชายณฐภัทร จันทงค์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 166เข้าร่วมการแข่งขัน
167thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671178เด็กหญิงจินดารัตน์ จึงสมาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 167เข้าร่วมการแข่งขัน
168thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671150เด็กชายนาวิน สะโสดา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 168เข้าร่วมการแข่งขัน
169thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671145เด็กหญิงปานรวีย์ หลีอินทร์ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์35 169เข้าร่วมการแข่งขัน
170thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671162เด็กชายธีระวัฒน์ อินทร์จันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 170เข้าร่วมการแข่งขัน
171thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671284เด็กหญิงกนกภัณฑ์ แสนโภชน์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร35 171เข้าร่วมการแข่งขัน
172thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671059เด็กหญิงณธิดา สุทธภักดี ป.6บ้านเพียนาม35 172เข้าร่วมการแข่งขัน
173thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671018เด็กชายศักรินทร์ จุไล่ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย35 173เข้าร่วมการแข่งขัน
174thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671242เด็กชายสันติราษฎร์ บัวระพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 174เข้าร่วมการแข่งขัน
175thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671019เด็กชายภพนิพิฐ แผ่นศิลา ป.5อนุบาลน้ำเพชร34 175เข้าร่วมการแข่งขัน
176thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671065เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญภูมิ ป.5บ้านหนองแล้ง34 176เข้าร่วมการแข่งขัน
177thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671051เด็กชายธนกร สายสิน ป.6บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)34 177เข้าร่วมการแข่งขัน
178thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671317เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา สังข์เกิด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 178เข้าร่วมการแข่งขัน
179thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671189เด็กชายพีรยุทธ โพธิ์อุดม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 179เข้าร่วมการแข่งขัน
180thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671164เด็กชายจิรายุ แย้มใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 180เข้าร่วมการแข่งขัน
181thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671025เด็กชายปิยวัฒน์ แจ้งสนาม ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย33 181เข้าร่วมการแข่งขัน
182thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671034เด็กชายณัฎฐวรรธน์ มาตยารักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 182เข้าร่วมการแข่งขัน
183thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671217เด็กชายภูริวัจน์ คันศร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 183เข้าร่วมการแข่งขัน
184thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671248เด็กหญิงมนัญชยา อำไพ ป.5บ้านโพนดวน33 184เข้าร่วมการแข่งขัน
185thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671237เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประมวล ป.6มารีวิทยา33 185เข้าร่วมการแข่งขัน
186thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671249เด็กชายวชิรวิชญ์ ยอดไม้ ป.6มารีวิทยา33 186เข้าร่วมการแข่งขัน
187thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671129เด็กชายจิรายุส ทาพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 187เข้าร่วมการแข่งขัน
188thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671282เด็กชายวิธยา แสนกรุง ป.6อนุบาลน้ำเพชร33 188เข้าร่วมการแข่งขัน
189thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671215เด็กชายณัฐธกรณ์ บุญธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 189เข้าร่วมการแข่งขัน
190thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671291เด็กชายกฤษฎา อยู่เย็น ป.6อนุบาลน้ำเพชร32 190เข้าร่วมการแข่งขัน
191thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671093เด็กหญิงธนพร วราพุฒ ป.4อนุบาลน้ำเพชร32 191เข้าร่วมการแข่งขัน
192thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671105เด็กหญิงวศินี มณีวงษ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร32 192เข้าร่วมการแข่งขัน
193thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671092เด็กชายภูมิพัฒน์ เครื่องจำปา ป.5อนุบาลน้ำเพชร32 193เข้าร่วมการแข่งขัน
194thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671068เด็กหญิงพัชราภา สิมาจารย์ ป.5บ้านหนองแล้ง32 194เข้าร่วมการแข่งขัน
195thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671057เด็กหญิงเจนสุดา ขันทอง ป.6บ้านเพียนาม32 195เข้าร่วมการแข่งขัน
196thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671116เด็กหญิงพรสุดา อโนพันธ์ ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)32 196เข้าร่วมการแข่งขัน
197thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671130เด็กหญิงนิภาพร หลอมทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 197เข้าร่วมการแข่งขัน
198thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671232เด็กชายกฤติพงศ์ ไชยพิมพ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 198เข้าร่วมการแข่งขัน
199thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671114เด็กหญิงสุธีธิดา พวงพลอย ป.6บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)32 199เข้าร่วมการแข่งขัน
200thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671009เด็กชายนะโม สองเมืองสุข ป.6มารีวิทยา31 200เข้าร่วมการแข่งขัน
201thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671090เด็กชายภานุพิศุทธิ์ เครื่องจำปา ป.5อนุบาลน้ำเพชร31 201เข้าร่วมการแข่งขัน
202thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671022เด็กหญิงณัชชา ภารไสว ป.5เคียวนำ31 202เข้าร่วมการแข่งขัน
203thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671221เด็กหญิงนิชาภา รัศมี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 203เข้าร่วมการแข่งขัน
204thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671231เด็กชายอัครวินท์ ปิ่นประวัติ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา31 204เข้าร่วมการแข่งขัน
205thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671323เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำผุย ป.6บ้านโพนคล้อ31 205เข้าร่วมการแข่งขัน
206thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671052เด็กชายธนพล พืมพ์สมาน ป.6มารีวิทยา31 206เข้าร่วมการแข่งขัน
207thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671148เด็กหญิงปริยฉัตร แข็งฤทธิ์ ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์31 207เข้าร่วมการแข่งขัน
208thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671285เด็กหญิงณัฐณิชา อันโน ป.6อนุบาลน้ำเพชร31 208เข้าร่วมการแข่งขัน
209thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671104เด็กหญิงภัทรวดี บุญจันทร์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร30 209เข้าร่วมการแข่งขัน
210thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671262เด็กชายรณกร นครไชย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 210เข้าร่วมการแข่งขัน
211thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671219เด็กชายธนานัณ เจริญสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 211เข้าร่วมการแข่งขัน
212thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671058เด็กหญิงตรีทิตยพิภา ทรงงาม ป.6บ้านเพียนาม30 212เข้าร่วมการแข่งขัน
213thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671279เด็กหญิงธีรนาฎ แก้วภักดี ป.6อนุบาลน้ำเพชร30 213เข้าร่วมการแข่งขัน
214thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671136เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา พันธ์เจริญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 214เข้าร่วมการแข่งขัน
215thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671261เด็กหญิงปุณณา เกียรติศักดากุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 215เข้าร่วมการแข่งขัน
216thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671201เด็กหญิงธันยกาญจน์ สมนา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 216เข้าร่วมการแข่งขัน
217thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671060เด็กหญิงสุภาวดี เขียนทอง ป.6บ้านเพียนาม29 217เข้าร่วมการแข่งขัน
218thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671292เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ลาภประสพ ป.6อนุบาลน้ำเพชร29 218เข้าร่วมการแข่งขัน
219thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671275เด็กหญิงกนกนาถ เสาเวียง ป.6อนุบาลน้ำเพชร28 219เข้าร่วมการแข่งขัน
220thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671080เด็กหญิงวริศรา ศรีนาม ป.4อนุบาลน้ำเพชร28 220เข้าร่วมการแข่งขัน
221thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671095เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเลิศ ป.4อนุบาลน้ำเพชร28 221เข้าร่วมการแข่งขัน
222thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671202เด็กหญิงปารณีย์ หน่อพยัคฆ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 222เข้าร่วมการแข่งขัน
223thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671147เด็กชายวชิรวิชญ์ สิงหรา ป.6เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์28 223เข้าร่วมการแข่งขัน
224thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671167เด็กหญิงภูริชญา องคำต้น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 224เข้าร่วมการแข่งขัน
225thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671088เด็กชายจิรภัทร ปินใจ ป.4อนุบาลน้ำเพชร27 225เข้าร่วมการแข่งขัน
226thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671273เด็กหญิงปาณิสรา ธรรมวงศ์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร27 226เข้าร่วมการแข่งขัน
227thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671186เด็กหญิงพลอยลดา ฐิติวงศาโรจน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 227เข้าร่วมการแข่งขัน
228thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671027เด็กหญิงพิมพ์ณลิณ วรัทชนินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 228เข้าร่วมการแข่งขัน
229thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671085เด็กหญิงเบญญาภา มีสิลป์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร27 229เข้าร่วมการแข่งขัน
230thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671160เด็กชายชิษณุพงศ์ ชาเกาะ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 230เข้าร่วมการแข่งขัน
231thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671271เด็กชายสิทธินันท์ วรงค์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร27 231เข้าร่วมการแข่งขัน
232thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671287เด็กหญิงนันทนัช อานาม ป.6อนุบาลน้ำเพชร26 232เข้าร่วมการแข่งขัน
233thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671079เด็กหญิงปุญชญา สำรวมใจ ป.4อนุบาลน้ำเพชร26 233เข้าร่วมการแข่งขัน
234thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671073เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญเติม ป.4บ้านเพียนาม26 234เข้าร่วมการแข่งขัน
235thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671128เด็กชายกฤษกรณ์ โสพัฒน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 235เข้าร่วมการแข่งขัน
236thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671125เด็กชายคิรินทร์ ศรีมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 236เข้าร่วมการแข่งขัน
237thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671084เด็กหญิงหนึ่งธิดา เกิดแก้ว ป.4อนุบาลน้ำเพชร26 237เข้าร่วมการแข่งขัน
238thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671230เด็กชายชยพล เวียงนนท์ ป.4บ้านหอยสะเดาพัฒนา26 238เข้าร่วมการแข่งขัน
239thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671240เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ ป.5อนุบาลวัดพระโต26 239เข้าร่วมการแข่งขัน
240thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671005เด็กหญิงมณิกา ทานะ ป.4มารีวิทยา26 240เข้าร่วมการแข่งขัน
241thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671253เด็กชายกีรติ สีแก้ว ป.5บ้านหนองแล้ง25 241เข้าร่วมการแข่งขัน
242thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671098เด็กหญิงสุณัฎฐา ทองด้วง ป.5อนุบาลน้ำเพชร25 242เข้าร่วมการแข่งขัน
243thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671168เด็กหญิงฐิตาพร พรมจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ25 243เข้าร่วมการแข่งขัน
244thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671158เด็กหญิงณัฐธิดา สุนทรชื่น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ25 244เข้าร่วมการแข่งขัน
245thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671286เด็กหญิงวรกาญจน์ จันเติบ ป.6อนุบาลน้ำเพชร25 245เข้าร่วมการแข่งขัน
246thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671096เด็กชายภัคพงศ์ กุลชาติ ป.5อนุบาลน้ำเพชร25 246เข้าร่วมการแข่งขัน
247thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671247เด็กหญิงชนิดาภา รินทะ ป.5มารีวิทยา24 247เข้าร่วมการแข่งขัน
248thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671283เด็กชายณัฐปคัลป์ ชัยชาญ ป.6อนุบาลน้ำเพชร24 248เข้าร่วมการแข่งขัน
249thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671288เด็กชายสุรศักดิ์ เนื้อทอง ป.6อนุบาลน้ำเพชร24 249เข้าร่วมการแข่งขัน
250thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671123เด็กชายคชาพันธ์ ทวีฤทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 250เข้าร่วมการแข่งขัน
251thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671067เด็กหญิงนันทิกานต์ อนุลีจันทร์ ป.5บ้านหนองแล้ง24 251เข้าร่วมการแข่งขัน
252thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671205เด็กชายกฤษฏิพงศ์ พงศ์พีระ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 252เข้าร่วมการแข่งขัน
253thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671083เด็กหญิงกัลกมลลักษณ์ สังขพันธ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร23 253เข้าร่วมการแข่งขัน
254thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671272เด็กชายธนภัทร สิทธิโท ป.5อนุบาลน้ำเพชร23 254เข้าร่วมการแข่งขัน
255thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671161เด็กหญิงพัทธวรรณ ขันคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ23 255เข้าร่วมการแข่งขัน
256thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671222เด็กชายศุภกร บุญยืน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ23 256เข้าร่วมการแข่งขัน
257thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671324เด็กชายรัชานนท์ คิรศร ป.5อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 23 257เข้าร่วมการแข่งขัน
258thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671276เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยมหา ป.6อนุบาลน้ำเพชร22 258เข้าร่วมการแข่งขัน
259thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671252เด็กชายธนกรณ์ วิวาสุข ป.5บ้านหนองแล้ง22 259เข้าร่วมการแข่งขัน
260thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671302เด็กหญิงจรัญพร พรไชยา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ21 260เข้าร่วมการแข่งขัน
261thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671254เด็กชายภาณุศิษฏ์ หมื่นพล ป.5บ้านหนองแล้ง21 261เข้าร่วมการแข่งขัน
262thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671269เด็กหญิงลลิตา แต้มงาม ป.5อนุบาลน้ำเพชร21 262เข้าร่วมการแข่งขัน
263thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671097เด็กหญิงกิตติวรรณ สีหะวงษ์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร20 263เข้าร่วมการแข่งขัน
264thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671094เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แก้วคำ ป.5อนุบาลน้ำเพชร20 264เข้าร่วมการแข่งขัน
265thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671086เด็กหญิงกุลธิดา อินทร์ทอง ป.4อนุบาลน้ำเพชร19 265เข้าร่วมการแข่งขัน
266thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671278เด็กชายวิชัย พิมโคตร ป.6อนุบาลน้ำเพชร19 266เข้าร่วมการแข่งขัน
267thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671082เด็กชายภูวเดช สุขเสนา ป.4อนุบาลน้ำเพชร19 267เข้าร่วมการแข่งขัน
268thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671265เด็กหญิงสุพัชญา แจ่มใสย ป.4อนุบาลน้ำเพชร19 268เข้าร่วมการแข่งขัน
269thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671048เด็กชายกิตติกวิน ศิริจันทร์ ป.6มารีวิทยา19 269เข้าร่วมการแข่งขัน
270thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671081เด็กหญิงนิชาภัทร วะรงค์ ป.4อนุบาลน้ำเพชร19 270เข้าร่วมการแข่งขัน
271thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671102เด็กหญิงจิราภา เสาศิริ ป.5อนุบาลน้ำเพชร18 271เข้าร่วมการแข่งขัน
272thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671070เด็กชายพฤทธิ์ โภคเศรษฐ์ ป.5บ้านหนองแล้ง18 272เข้าร่วมการแข่งขัน
273thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671321เด็กชายปัณณวัฒน์ ศิลาเลิศ ป.5 บ้านหนองแล้ง 17 273เข้าร่วมการแข่งขัน
274thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671089เด็กชายปัณณวิชญ์ พาหา ป.4อนุบาลน้ำเพชร16 274เข้าร่วมการแข่งขัน
275thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671251เด็กชายวรรณชัย บุญทูล ป.5บ้านหนองแล้ง16 275เข้าร่วมการแข่งขัน
276thai01ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4-671091เด็กชายชัยภัทร แก้วบุญเป็ง ป.4อนุบาลน้ำเพชร15 276เข้าร่วมการแข่งขัน
277thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338184เด็กหญิงปภาดา ไนยะกูล ม.1สตรีสิริเกศ55 1ชนะเลิศ
278thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338179เด็กหญิงธนพร เจนสำโรง ม.1สตรีสิริเกศ52 2รองชนะเลิศอันดับ 1
279thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338132เด็กชายเกริกฤทธิ์ พันวิไล ม.1สตรีสิริเกศ51 3รองชนะเลิศอันดับ 2
280thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338131เด็กหญิงอาภาสิริ รักไทยแสนทวี ม.1สตรีสิริเกศ51 4ชมเชย
281thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336651เด็กหญิงสิริยุพา อำนวย ม.3สตรีสิริเกศ50 5ชมเชย
282thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336519นางสาวอารดา รักไทยแสนทวี ม.2สตรีสิริเกศ50 6ชมเชย
283thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336929เด็กชายภูริณัฐ บุญค่ำ ม.2สตรีสิริเกศ47 7ชมเชย
284thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336515นางสาวลลิตา หาญสุทธิชัย ม.3สตรีสิริเกศ46 8ชมเชย
285thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337285เด็กชายสุรจักษ์ สำโรง ม.2สตรีสิริเกศ44 9ชมเชย
286thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336503เด็กหญิงฐิตารีย์ สุรศักดิ์พิพัฒน์ ม.3สตรีสิริเกศ43 10ชมเชย
287thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336939เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายแสง ม.2สตรีสิริเกศ42 11เข้าร่วมการแข่งขัน
288thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337349เด็กหญิงวรกานต์ ไชยสิทธิ์ ม.2สตรีสิริเกศ42 12เข้าร่วมการแข่งขัน
289thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336604เด็กหญิงวิสสุตา สาระทา ม.3สตรีสิริเกศ41 13เข้าร่วมการแข่งขัน
290thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336682นางสาวนรีกานต์ นนท์ตา ม.3สตรีสิริเกศ40 14เข้าร่วมการแข่งขัน
291thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337281เด็กชายภาคภูมิ รัตนิจันทร์ ม.2สตรีสิริเกศ39 15เข้าร่วมการแข่งขัน
292thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336677เด็กหญิงณัฏณิชา สุริโย ม.3สตรีสิริเกศ39 16เข้าร่วมการแข่งขัน
293thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337877เด็กหญิงกัญญาพัชร นามขันธ์ ม.1สตรีสิริเกศ38 17เข้าร่วมการแข่งขัน
294thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338297เด็กหญิงวราพร นระสิงห์ ม.1สตรีสิริเกศ38 18เข้าร่วมการแข่งขัน
295thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338178เด็กหญิงณิชากร ยมศรีเคน ม.1สตรีสิริเกศ38 19เข้าร่วมการแข่งขัน
296thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337330เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุพเต ม.2สตรีสิริเกศ38 20เข้าร่วมการแข่งขัน
297thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336516นางสาวศุภกานต์ หลักฐาน ม.3สตรีสิริเกศ38 21เข้าร่วมการแข่งขัน
298thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338214เด็กหญิงปวริศา อาวศรี ม.1สตรีสิริเกศ38 22เข้าร่วมการแข่งขัน
299thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338267เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีสวย ม.1สตรีสิริเกศ38 23เข้าร่วมการแข่งขัน
300thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336664นายมาวิน ศรีชาลี ม.3สตรีสิริเกศ38 24เข้าร่วมการแข่งขัน
301thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338169เด็กหญิงกัญญ์วรรธ อิฐรัตน์ ม.1สตรีสิริเกศ37 25เข้าร่วมการแข่งขัน
302thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337347เด็กหญิงเมธิตา สาระมู ม.2สตรีสิริเกศ37 26เข้าร่วมการแข่งขัน
303thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337611เด็กหญิงธิชาวดี จำปากุล ม.2สตรีสิริเกศ37 27เข้าร่วมการแข่งขัน
304thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336693นางสาวมารุจี นามพรหม ม.3สตรีสิริเกศ36 28เข้าร่วมการแข่งขัน
305thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338202เด็กชายธาวิน สมบัติวงค์ ม.1สตรีสิริเกศ36 29เข้าร่วมการแข่งขัน
306thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338145เด็กหญิงจิตกมน แก้วปัตโชติ ม.1สตรีสิริเกศ35 30เข้าร่วมการแข่งขัน
307thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336660เด็กชายปัณณธร กุคำจัด ม.3สตรีสิริเกศ35 31เข้าร่วมการแข่งขัน
308thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336675นางสาวชาลิสา สารมาตย์ ม.3สตรีสิริเกศ35 32เข้าร่วมการแข่งขัน
309thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336634เด็กหญิงจิดาภา ศุภเลิศ ม.3สตรีสิริเกศ34 33เข้าร่วมการแข่งขัน
310thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338278เด็กหญิงชนาภา ทวีลาภ ม.1สตรีสิริเกศ34 34เข้าร่วมการแข่งขัน
311thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336653นางสาวหทัยชนก อุทัย ม.3สตรีสิริเกศ34 35เข้าร่วมการแข่งขัน
312thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338216เด็กหญิงพัทธหทัย เท่าสิงห์ ม.1สตรีสิริเกศ33 36เข้าร่วมการแข่งขัน
313thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338203เด็กชายภูมิพัฒน์ บัวสิริพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ33 37เข้าร่วมการแข่งขัน
314thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338171เด็กหญิงกำไร สีดาทอง ม.1สตรีสิริเกศ33 38เข้าร่วมการแข่งขัน
315thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337836เด็กหญิงชุดาภรณ์ เรืองฤทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ33 39เข้าร่วมการแข่งขัน
316thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337929เด็กหญิงวราภรณ์ พงษ์พยุหะ ม.1สตรีสิริเกศ33 40เข้าร่วมการแข่งขัน
317thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336694นางสาวยลรดา พันธ์ดี ม.3สตรีสิริเกศ32 41เข้าร่วมการแข่งขัน
318thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337314เด็กชายจิรายุทธ กันตนะ ม.2สตรีสิริเกศ32 42เข้าร่วมการแข่งขัน
319thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338213เด็กหญิงปรีชญา กองวัสสกุลณี ม.1สตรีสิริเกศ32 43เข้าร่วมการแข่งขัน
320thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337842เด็กหญิงพรนิชา ไวกสิกรรม ม.1สตรีสิริเกศ32 44เข้าร่วมการแข่งขัน
321thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338283เด็กหญิงณัฎฐฎาพร ยงกุล ม.1สตรีสิริเกศ32 45เข้าร่วมการแข่งขัน
322thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338009เด็กหญิงวรรณิดา พาลี ม.1สตรีสิริเกศ32 46เข้าร่วมการแข่งขัน
323thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338189เด็กหญิงรดาศา ทองสังข์ ม.1สตรีสิริเกศ31 47เข้าร่วมการแข่งขัน
324thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338191เด็กหญิงแอนเจลีน่า มาริสา มูลเลอร์ ม.1สตรีสิริเกศ31 48เข้าร่วมการแข่งขัน
325thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336687เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กาศสนุก ม.3สตรีสิริเกศ31 49เข้าร่วมการแข่งขัน
326thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336655นายฺเจตมงคล ดุจดา ม.3สตรีสิริเกศ31 50เข้าร่วมการแข่งขัน
327thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337850เด็กหญิงวรรณกร ธรรมวงศ์ ม.1สตรีสิริเกศ31 51เข้าร่วมการแข่งขัน
328thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338252เด็กหญิงปิยธิดา คำลอย ม.1สตรีสิริเกศ31 52เข้าร่วมการแข่งขัน
329thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336666นายวรยศ บุสดี ม.3สตรีสิริเกศ31 53เข้าร่วมการแข่งขัน
330thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338204เด็กชายสิทธิพงษ์ แผลงฤทธิ์ ม.1สตรีสิริเกศ31 54เข้าร่วมการแข่งขัน
331thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336674นางสาวกัลยกร ศิริสุทโท ม.3สตรีสิริเกศ31 55เข้าร่วมการแข่งขัน
332thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336938เด็กหญิงกรชนก จันทร์หอม ม.2สตรีสิริเกศ31 56เข้าร่วมการแข่งขัน
333thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338170เด็กหญิงกัญญาณัฐ ส่งเสริม ม.1สตรีสิริเกศ30 57เข้าร่วมการแข่งขัน
334thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338006เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยณรงค์ ม.1สตรีสิริเกศ29 58เข้าร่วมการแข่งขัน
335thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338277เด็กหญิงจริยาภรณ์ สนธิพงษ์ ม.1สตรีสิริเกศ29 59เข้าร่วมการแข่งขัน
336thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338293เด็กหญิงภัทรนันท์ ในทอง ม.1สตรีสิริเกศ29 60เข้าร่วมการแข่งขัน
337thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337334เด็กหญิงธนัญชนก ดีเสมอ ม.2สตรีสิริเกศ29 61เข้าร่วมการแข่งขัน
338thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337560เด็กหญิงสุชาดา ก้อนทอง ม.2สตรีสิริเกศ29 62เข้าร่วมการแข่งขัน
339thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338166เด็กหญิงสุพุทธรักษ์ พันธุ์มาลา ม.1สตรีสิริเกศ29 63เข้าร่วมการแข่งขัน
340thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338218เด็กหญิงวรกานต์ บุญบรรลุ ม.1สตรีสิริเกศ29 64เข้าร่วมการแข่งขัน
341thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336691เด็กหญิงพิมลพรรณ ปกป้อง ม.3สตรีสิริเกศ29 65เข้าร่วมการแข่งขัน
342thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336936นายอภินันท์ ตามบุญ ม.2สตรีสิริเกศ28 66เข้าร่วมการแข่งขัน
343thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337890เด็กหญิงเมธาวี ทองคำ ม.1สตรีสิริเกศ28 67เข้าร่วมการแข่งขัน
344thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336672นายสุรยุทธ เเก่นเเก้ว ม.3สตรีสิริเกศ27 68เข้าร่วมการแข่งขัน
345thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336665นายรพีภัทร จันทรังษี ม.3สตรีสิริเกศ27 69เข้าร่วมการแข่งขัน
346thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336684นางสาวบุญญาพร หนองคู ม.3สตรีสิริเกศ27 70เข้าร่วมการแข่งขัน
347thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338168เด็กหญิงอนันดา เรืองทา ม.1สตรีสิริเกศ27 71เข้าร่วมการแข่งขัน
348thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336681นางสาวธิดารัตน์ จำปากุล ม.3สตรีสิริเกศ25 72เข้าร่วมการแข่งขัน
349thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337995เด็กหญิงกัญญาภัทร พานิช ม.1สตรีสิริเกศ25 73เข้าร่วมการแข่งขัน
350thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337925เด็กหญิงมนัสนันท์ ณนาวีสำเภาทอง ม.1สตรีสิริเกศ25 74เข้าร่วมการแข่งขัน
351thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338502นางสาวฑิติมาพร ศรีนวล ม.3สตรีสิริเกศ25 75เข้าร่วมการแข่งขัน
352thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336679นางสาวธัญพร จักษุคำ ม.3สตรีสิริเกศ24 76เข้าร่วมการแข่งขัน
353thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336685นางสาวปัณณพร พิมพกัน ม.3สตรีสิริเกศ24 77เข้าร่วมการแข่งขัน
354thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338247เด็กหญิงนวพร ทองอาบ ม.1สตรีสิริเกศ24 78เข้าร่วมการแข่งขัน
355thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338188เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง ม.1สตรีสิริเกศ24 79เข้าร่วมการแข่งขัน
356thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336689นางสาวพิชญธิดา ทับบุญ ม.3สตรีสิริเกศ24 80เข้าร่วมการแข่งขัน
357thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338177เด็กหญิงณัฐธันยา กระแสโสม ม.1สตรีสิริเกศ23 81เข้าร่วมการแข่งขัน
358thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338209เด็กหญิงทิพกัญญา ไฮกัญญา ม.1สตรีสิริเกศ23 82เข้าร่วมการแข่งขัน
359thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336512เด็กหญิงเมวิตา สังขะทา ม.3สตรีสิริเกศ23 83เข้าร่วมการแข่งขัน
360thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338188เด็กหญิงพิชชาพร ศรีบุญเรือง ม.1สตรีสิริเกศ24 84เข้าร่วมการแข่งขัน
361thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338011เด็กหญิงสุภัคฐิตา ผลรักษ์ ม.1สตรีสิริเกศ23 85เข้าร่วมการแข่งขัน
362thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337884เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พงษาปาน ม.1สตรีสิริเกศ22 86เข้าร่วมการแข่งขัน
363thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336698เด็กหญิงอัญชิสา โยธี ม.3สตรีสิริเกศ22 87เข้าร่วมการแข่งขัน
364thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336671นายสุรเชษฐ์ สวนหมาก ม.3สตรีสิริเกศ22 88เข้าร่วมการแข่งขัน
365thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337335เด็กหญิงธยาณี คำโต ม.2สตรีสิริเกศ22 89เข้าร่วมการแข่งขัน
366thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338207เด็กหญิงณัชชา หล้าเเหล่ง ม.1สตรีสิริเกศ22 90เข้าร่วมการแข่งขัน
367thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336846นายวโรดม หมีนอน ม.3สตรีสิริเกศ21 91เข้าร่วมการแข่งขัน
368thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336661นายพงศพัศ ใสกระจ่าง ม.3สตรีสิริเกศ21 92เข้าร่วมการแข่งขัน
369thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338215เด็กหญิงพรหมพร วิโรจน์กูลทอง ม.1สตรีสิริเกศ21 93เข้าร่วมการแข่งขัน
370thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338190เด็กหญิงอรุณรัศม์ รถทอง ม.1สตรีสิริเกศ20 94เข้าร่วมการแข่งขัน
371thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336670นายสุชาพงศ์ สุระเกษ ม.3สตรีสิริเกศ20 95เข้าร่วมการแข่งขัน
372thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337846เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อำไพ ม.1สตรีสิริเกศ20 96เข้าร่วมการแข่งขัน
373thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336697เด็กหญิงสิรินทรา คำมะลุน ม.3สตรีสิริเกศ20 97เข้าร่วมการแข่งขัน
374thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336663นายภัทราวุธ ขันคำ ม.3สตรีสิริเกศ19 98เข้าร่วมการแข่งขัน
375thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337845เด็กหญิงภาสินี ผงเสน่ห์ ม.1สตรีสิริเกศ19 99เข้าร่วมการแข่งขัน
376thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337999เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สวนหมาก ม.1สตรีสิริเกศ18 100เข้าร่วมการแข่งขัน
377thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338206เด็กหญิงชญานันทน์ สีหบุตร ม.1สตรีสิริเกศ18 101เข้าร่วมการแข่งขัน
378thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-336619เด็กชายนภทีป์ ยกพล ม.3สตรีสิริเกศ18 102เข้าร่วมการแข่งขัน
379thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-338221เด็กหญิงอนัญญา ชนานุวัฒน์ ม.1สตรีสิริเกศ15 103เข้าร่วมการแข่งขัน
380thai02ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1-337843เด็กหญิงพรปวีณ์ วงศ์สายตา ม.1สตรีสิริเกศ15 104เข้าร่วมการแข่งขัน
381thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635997นางสาวกิตติยาวดี พวงพลอย ม.4สตรีสิริเกศ68 1ชนะเลิศ
382thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635126นางสาวพัฒน์นรี กันแม้น ม.5สตรีสิริเกศ66 2รองชนะเลิศอันดับ 1
383thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635475นางสาวนิพาดา สันธนาคร ม.5สตรีสิริเกศ62 3รองชนะเลิศอันดับ 2
384thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635468นางสาวณธร ภัทรทิวานนท์ ม.5สตรีสิริเกศ59 4ชมเชย
385thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635473นางสาวธนพร เสวะนา ม.5สตรีสิริเกศ58 5ชมเชย
386thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635837นางสาวปวริศา ภาวิเศษ ม.4สตรีสิริเกศ57 6ชมเชย
387thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635462นางสาวกัญญภัทร บุญธรรม ม.5สตรีสิริเกศ57 7ชมเชย
388thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636278นางสาวกานต์ธีรา ประจักจิต ม.4สตรีสิริเกศ56 8ชมเชย
389thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635093นายกิตติศักดิ์ จำปาเรือง ม.5สตรีสิริเกศ55 9ชมเชย
390thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635484นางสาววรางคณา ศุภกรพาณิชย์ ม.5สตรีสิริเกศ54 10ชมเชย
391thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638310นางสาวณัฐพร ก้านเพ็ชา ม.4สตรีสิริเกศ51 11เข้าร่วมการแข่งขัน
392thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635094นายเกียรติศักดิ์ ทองแพรว ม.5สตรีสิริเกศ51 12เข้าร่วมการแข่งขัน
393thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635076นางสาวดาวพระศุกร์ แสกระโทก ม.5สตรีสิริเกศ50 13เข้าร่วมการแข่งขัน
394thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-634645นางสาวสุนิสา จิตโชติ ม.6สตรีสิริเกศ50 14เข้าร่วมการแข่งขัน
395thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635123นางสาวปัทมพร ยะโส ม.5สตรีสิริเกศ50 15เข้าร่วมการแข่งขัน
396thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-634334นางสาวบุษกร วงค์ละคร ม.6สตรีสิริเกศ50 16เข้าร่วมการแข่งขัน
397thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635120นางสาวธัญลักษณ์ บุญมาก ม.5สตรีสิริเกศ49 17เข้าร่วมการแข่งขัน
398thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638316นางสาวศิริญทิพย์ มหาภาส ม.4สตรีสิริเกศ49 18เข้าร่วมการแข่งขัน
399thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-634456นางสาวจันทิมา แสงอรุณ ม.6สตรีสิริเกศ47 19เข้าร่วมการแข่งขัน
400thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638352นางสาวธิดาพร ชัยมาตร์ ม.4สตรีสิริเกศ47 20เข้าร่วมการแข่งขัน
401thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635401นางสาวมณฑิตา แสงสกุล ม.5สตรีสิริเกศ47 21เข้าร่วมการแข่งขัน
402thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635344นางสาวเฉลิมรัตน์ โกมณเฑียร ม.5สตรีสิริเกศ46 22เข้าร่วมการแข่งขัน
403thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635966นางสาวปรียาภรณ์ มณีวงษ์ ม.4สตรีสิริเกศ44 23เข้าร่วมการแข่งขัน
404thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-634756นางสาวสกุนตลา มณีวงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ44 24เข้าร่วมการแข่งขัน
405thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636976นางสาวณัฐธิชา มิ่งมิตรวัน ม.6สตรีสิริเกศ44 25เข้าร่วมการแข่งขัน
406thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638311นางสาวนภัทรธิดา บุญโส ม.4สตรีสิริเกศ43 26เข้าร่วมการแข่งขัน
407thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635443นางสาวรติยา แสงสกุล ม.5สตรีสิริเกศ43 27เข้าร่วมการแข่งขัน
408thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638355นางสาวสโรชา เทียนแก้ว ม.4สตรีสิริเกศ42 28เข้าร่วมการแข่งขัน
409thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635960นางสาวณิชา จวบกระโทก ม.4สตรีสิริเกศ42 29เข้าร่วมการแข่งขัน
410thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636138นางสาวขวัญฤทัย ศรีภา ม.4สตรีสิริเกศ42 30เข้าร่วมการแข่งขัน
411thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638323นางสาวณิรันญภัสร์ วงศ์บุตตะ ม.4สตรีสิริเกศ42 31เข้าร่วมการแข่งขัน
413thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635512นางสาวพีรดา ธุระพันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ41 33เข้าร่วมการแข่งขัน
414thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636200นางสาวจรรยมณฑน์ มาดี ม.4สตรีสิริเกศ41 34เข้าร่วมการแข่งขัน
415thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635959นางสาวญาณิศา ลันดา ม.4สตรีสิริเกศ41 35เข้าร่วมการแข่งขัน
416thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-634576นายรัชพล คะตะวงค์ ม.6สตรีสิริเกศ41 36เข้าร่วมการแข่งขัน
417thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636202นางสาวณัฏฐณิชา ไชยจันดา ม.4สตรีสิริเกศ41 37เข้าร่วมการแข่งขัน
418thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638384นางสาวรุ่งทิพย์ บัวลา ม.4สตรีสิริเกศ40 38เข้าร่วมการแข่งขัน
419thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638350นางสาวจันทร์สุดา พรมประเสริฐ ม.4สตรีสิริเกศ40 39เข้าร่วมการแข่งขัน
420thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635361นางสาวออมบุญ จวงพันธ์ ม.5สตรีสิริเกศ40 40เข้าร่วมการแข่งขัน
421thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635490นายกิตติโรจน์ อักษรณรงค์ ม.5สตรีสิริเกศ39 41เข้าร่วมการแข่งขัน
422thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635358นางสาวศิริรัตน์ วิไลย ม.5สตรีสิริเกศ39 42เข้าร่วมการแข่งขัน
423thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635840นางสาวพรธีรา พรหมศรี ม.4สตรีสิริเกศ39 43เข้าร่วมการแข่งขัน
424thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636019นางสาวสุภา ธรรมบุตร ม.4สตรีสิริเกศ39 44เข้าร่วมการแข่งขัน
425thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636133นางสาวจอมขวัญ มณีวงษ์ ม.4สตรีสิริเกศ38 45เข้าร่วมการแข่งขัน
426thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638383นางสาวนันธิชา เสนา ม.4สตรีสิริเกศ37 46เข้าร่วมการแข่งขัน
427thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636117นางสาวณัตชากีรติป์ แก้ววิลัย ม.4สตรีสิริเกศ37 47เข้าร่วมการแข่งขัน
428thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636185นายเกรียงศักดิ์ ทานะ ม.4สตรีสิริเกศ37 48เข้าร่วมการแข่งขัน
429thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635267นางสาวสิริวิมล ทองพันชั่ง ม.5สตรีสิริเกศ37 49เข้าร่วมการแข่งขัน
430thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636963นางสาวปุณญชา สุรสิงห์ ม.4สตรีสิริเกศ37 50เข้าร่วมการแข่งขัน
431thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636270นายบารมีอนันต์ ศรีหวาด ม.4สตรีสิริเกศ37 51เข้าร่วมการแข่งขัน
432thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635303นางสาวเปรมยุดา วงษ์มณี ม.5สตรีสิริเกศ36 52เข้าร่วมการแข่งขัน
433thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635262นางสาวภูมิใจ นามวงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ36 53เข้าร่วมการแข่งขัน
434thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637239นางสาวมัทนา เรืองศรี ม.5สตรีสิริเกศ36 54เข้าร่วมการแข่งขัน
435thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635270นางสาวอธิชา มณีวงษ์ ม.5สตรีสิริเกศ35 55เข้าร่วมการแข่งขัน
436thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636160นางสาวจุฑารัตน์ หล้าสงค์ ม.4สตรีสิริเกศ35 56เข้าร่วมการแข่งขัน
437thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635312นางสาววิรัญชนา เข็มพรมมา ม.5สตรีสิริเกศ35 57เข้าร่วมการแข่งขัน
438thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-634314นางสาวภัคจิรา ทองคำ ม.6สตรีสิริเกศ35 58เข้าร่วมการแข่งขัน
439thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636171นางสาวปุณยาพัช ศรีจันทร์ ม.4สตรีสิริเกศ35 59เข้าร่วมการแข่งขัน
440thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635857นายธีรภัทร์ กะตุดเงิน ม.4สตรีสิริเกศ34 60เข้าร่วมการแข่งขัน
441thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635105นายศิริราช พลยางนอก ม.5สตรีสิริเกศ34 61เข้าร่วมการแข่งขัน
442thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638432นางสาวสุวิภา โสดาธาตุ ม.4สตรีสิริเกศ34 62เข้าร่วมการแข่งขัน
443thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636178นางสาวสุภาวดี แทบสี ม.4สตรีสิริเกศ34 63เข้าร่วมการแข่งขัน
444thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638336นางสาวอมรกานต์ ค่ำคูณ ม.4สตรีสิริเกศ34 64เข้าร่วมการแข่งขัน
445thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636000นางสาวชญานันท์ จันดากร ม.4สตรีสิริเกศ34 65เข้าร่วมการแข่งขัน
446thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637083นางสาวณัฏฐณิชา จินดานิล ม.6สตรีสิริเกศ34 66เข้าร่วมการแข่งขัน
447thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635438นางสาวธิษณามดี บุญข่าย ม.5สตรีสิริเกศ34 67เข้าร่วมการแข่งขัน
448thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638308นางสาวกัญญาวีร์ อินทโร ม.4สตรีสิริเกศ34 68เข้าร่วมการแข่งขัน
449thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638305นายยุทธภูมิ ไชยวงค์ ม.4สตรีสิริเกศ33 69เข้าร่วมการแข่งขัน
450thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638333นางสาวสันศณีย์ ไกรจันทร์ ม.4สตรีสิริเกศ33 70เข้าร่วมการแข่งขัน
451thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636130นางสาวเพ็ญนภา พวงสุวรรณ์ ม.4สตรีสิริเกศ33 71เข้าร่วมการแข่งขัน
452thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637684นางสาวพัชรี จุลละ ม.5สตรีสิริเกศ33 72เข้าร่วมการแข่งขัน
453thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635269นางสาวสุภาวดี จันทรพราว ม.5สตรีสิริเกศ33 73เข้าร่วมการแข่งขัน
454thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-634345นางสาววนิดา ใสพันธ์ ม.6สตรีสิริเกศ33 74เข้าร่วมการแข่งขัน
455thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638320นางสาวฐิติวรรณ บัวต้น ม.4สตรีสิริเกศ33 75เข้าร่วมการแข่งขัน
456thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638426นางสาวปัญญารัตน์ นนทะการ ม.4สตรีสิริเกศ32 76เข้าร่วมการแข่งขัน
458thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637082นางสาวฐานิดา สนิท ม.6สตรีสิริเกศ32 78เข้าร่วมการแข่งขัน
459thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636127นางสาวญาณภัทร ประชาราษฎร์ ม.4สตรีสิริเกศ32 79เข้าร่วมการแข่งขัน
460thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636198นางสาวกัญชพร ศรชัย ม.4สตรีสิริเกศ31 80เข้าร่วมการแข่งขัน
461thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635957นางสาวกัญญาพัชร สุตะพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ31 81เข้าร่วมการแข่งขัน
462thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637236นางสาวจันทรธิพรรณ แสงนิล ม.5สตรีสิริเกศ31 82เข้าร่วมการแข่งขัน
463thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636245นางสาวดวงใจ เกาะสั ม.4สตรีสิริเกศ31 83เข้าร่วมการแข่งขัน
464thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636158นางสาวขวัญฤทัย งามสวย ม.4สตรีสิริเกศ31 84เข้าร่วมการแข่งขัน
465thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635179นางสาววริศราพร ดวนสูง ม.5สตรีสิริเกศ31 85เข้าร่วมการแข่งขัน
466thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636225นายณรงค์ชัย บุญอินทร์ ม.4สตรีสิริเกศ31 86เข้าร่วมการแข่งขัน
467thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-634336นางสาวเบญญาภา ทองสุทธิ์ ม.6สตรีสิริเกศ30 87เข้าร่วมการแข่งขัน
468thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636256นางสาวภิรัญญา หนองคู ม.4สตรีสิริเกศ30 88เข้าร่วมการแข่งขัน
469thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635106นายสิรวิชญา สำเภา ม.5สตรีสิริเกศ30 89เข้าร่วมการแข่งขัน
470thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635343นางสาวจิดาภา โพธิ์ขาว ม.5สตรีสิริเกศ30 90เข้าร่วมการแข่งขัน
471thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638335นางสาวอติญาพร เงาเพชร ม.4สตรีสิริเกศ30 91เข้าร่วมการแข่งขัน
472thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636237นางสาวกนกพร ทองย่อย ม.4สตรีสิริเกศ30 92เข้าร่วมการแข่งขัน
473thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635871นางสาวณัชชาพัชร์ ศิริธาราสินธุ์ ม.4สตรีสิริเกศ29 93เข้าร่วมการแข่งขัน
474thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636050นางสาวมลทิรา ติณทอง ม.4สตรีสิริเกศ29 94เข้าร่วมการแข่งขัน
475thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-634593นางสาวธัญวรัตน์ ทรัพย์นิมิตร ม.6สตรีสิริเกศ29 95เข้าร่วมการแข่งขัน
476thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636053นางสาวเยาวเรศ พงษ์สุระ ม.4สตรีสิริเกศ29 96เข้าร่วมการแข่งขัน
477thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636194นายสุรชัย ผลดี ม.4สตรีสิริเกศ29 97เข้าร่วมการแข่งขัน
478thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637740นางสาวสิริยากร นิเรียงรัมย์ ม.5สตรีสิริเกศ29 98เข้าร่วมการแข่งขัน
479thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635445นางสาววาณิชยา สาระษี ม.5สตรีสิริเกศ28 99เข้าร่วมการแข่งขัน
480thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636164นางสาวดวงกมล ดวงเนตร ม.4สตรีสิริเกศ28 100เข้าร่วมการแข่งขัน
481thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637162นายนนทิยุต สมใจ ม.5สตรีสิริเกศ28 101เข้าร่วมการแข่งขัน
482thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636196นายอริยอัชฌา โพธิ์งาม ม.4สตรีสิริเกศ27 102เข้าร่วมการแข่งขัน
483thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636222นางสาวอิสเบลลา เมย์ กิบบินส์ ม.4สตรีสิริเกศ27 103เข้าร่วมการแข่งขัน
484thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636126นางสาววรรณพร บุญโสม ม.4สตรีสิริเกศ27 104เข้าร่วมการแข่งขัน
485thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636035นายศุภสัณห์ พรมชาติ ม.4สตรีสิริเกศ27 105เข้าร่วมการแข่งขัน
486thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636276นายศรัณยพงษ์ เกตษา ม.4สตรีสิริเกศ27 106เข้าร่วมการแข่งขัน
487thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-638425นางสาวธารา มลิวรรณ ม.4สตรีสิริเกศ27 107เข้าร่วมการแข่งขัน
488thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636046นางสาวปพิชญา ระยับศรี ม.4สตรีสิริเกศ27 108เข้าร่วมการแข่งขัน
489thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637688นางสาววริศรา นันทะสาร ม.5สตรีสิริเกศ26 109เข้าร่วมการแข่งขัน
490thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637732นางสาวต้องใจ วันศรี ม.5สตรีสิริเกศ26 110เข้าร่วมการแข่งขัน
491thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635331นายภัทรวุฒิ มนัส ม.5สตรีสิริเกศ26 111เข้าร่วมการแข่งขัน
492thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635310นางสาวลักษิกา ตังสกุล ม.5สตรีสิริเกศ26 112เข้าร่วมการแข่งขัน
493thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637735นางสาวปาลิตา สีทน ม.5สตรีสิริเกศ26 113เข้าร่วมการแข่งขัน
494thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636170นางสาวปุณยาพร ศรีจันทร์ ม.4สตรีสิริเกศ25 114เข้าร่วมการแข่งขัน
495thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636085นางสาวณัฐชา ศรีบุญ ม.4สตรีสิริเกศ25 115เข้าร่วมการแข่งขัน
496thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-635412นายชนินทร พิมพ์ทอง ม.5สตรีสิริเกศ25 116เข้าร่วมการแข่งขัน
497thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636159นางสาวจิรัชยา ขุนธิวงศ์ ม.4สตรีสิริเกศ25 117เข้าร่วมการแข่งขัน
498thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636026นายณัฐปรัชญ์ บัลลัง ม.4สตรีสิริเกศ24 118เข้าร่วมการแข่งขัน
499thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636255นางสาวภารดี เดิมพันธ์ ม.4สตรีสิริเกศ24 119เข้าร่วมการแข่งขัน
500thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-637691นางสาวอรวรรณ แหยมใส ม.5สตรีสิริเกศ23 120เข้าร่วมการแข่งขัน
501thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636030นายพัชรพล เขียนวงศ์ ม.4สตรีสิริเกศ23 121เข้าร่วมการแข่งขัน
502thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636077นางสาวกมลพร สวนนา ม.4สตรีสิริเกศ22 122เข้าร่วมการแข่งขัน
503thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636094นางสาวปุณยาพร ดวงสมร ม.4สตรีสิริเกศ22 123เข้าร่วมการแข่งขัน
504thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636048นางสาวพิชามญช์ ภูมาพันธ์ธนัส ม.4สตรีสิริเกศ22 124เข้าร่วมการแข่งขัน
505thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636186นายณัฏฐชัย ดวนใหญ่ ม.4สตรีสิริเกศ21 125เข้าร่วมการแข่งขัน
506thai03ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-636206นางสาวนภัสรพี ปานชื่น ม.4สตรีสิริเกศ18 126เข้าร่วมการแข่งขัน
507sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641330เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ66 1ชนะเลิศ
508sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640327เด็กชายธัชกร ธรณ์ธันยทรัพย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ66 2รองชนะเลิศอันดับ 1
509sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640216เด็กชายศลาฆนันท์ เมธีพิสิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ63 3รองชนะเลิศอันดับ 2
510sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641504เด็กชายศุภากร พัฒนศุภวานิช ป.5อนุบาลสุรินทร์63 3รองชนะเลิศอันดับ 2
511sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640306เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ62 5ชมเชย
512sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640507เด็กหญิงชญานิศ สุ่มมาตย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ62 5ชมเชย
513sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641309เด็กชายเอกวัสส์ จีรุพันธ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ 62 7ชมเชย
514sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640440เด็กชายภูรวิชช์ วันทรวง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ61 8ชมเชย
515sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640603เด็กชายธนกฤต แก้วพูล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ59 9ชมเชย
516sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640436เด็กหญิงวารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ59 10ชมเชย
517sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640428เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีสุธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ59 11ชมเชย
518sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640435เด็กหญิงพุทธิวรรณ บำรุง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ58 12ชมเชย
519sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640509เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วพวง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ58 12ชมเชย
520sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641224เด็กชายธนกร ชาลี ป.5มูลนิธิ วัดศรีอุบลรัตนาราม58 12ชมเชย
521sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641226เด็กชายณฐ พลศักดิ์ ป.5มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม58 15เข้าร่วมการแข่งขัน
522sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640823เด็กหญิงอรณิชชา เนตรน้อย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ57 16เข้าร่วมการแข่งขัน
523sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641502เด็กชายกวินภพ แข่งขัน ป.6สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ57 17เข้าร่วมการแข่งขัน
524sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641038เด็กชายกวี เพี้ยบุญมาก ป.6มารีวิทยา57 18เข้าร่วมการแข่งขัน
525sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640131เด็กชายอาณาจักร จันทะเสน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ57 19เข้าร่วมการแข่งขัน
526sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640437เด็กหญิงกนกลดา สมพงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 20เข้าร่วมการแข่งขัน
527sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640602เด็กหญิงฐิตาภา เตียวพานิชย์กิจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 20เข้าร่วมการแข่งขัน
528sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641324เด็กหญิงอิงฟ้า รัตนปหาด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 20เข้าร่วมการแข่งขัน
529sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640432เด็กหญิงปัณณพร ทัดเทียม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ56 23เข้าร่วมการแข่งขัน
530sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640611เด็กหญิงธนาวรรณ ตันทวุทธ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย56 23เข้าร่วมการแข่งขัน
531sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641308เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 56 25เข้าร่วมการแข่งขัน
532sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640315เด็กหญิงปัณณพร กันทอง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล55 26เข้าร่วมการแข่งขัน
533sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640102เด็กชายภูมิธเนศ พันธ์ขาว ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย55 27เข้าร่วมการแข่งขัน
534sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640107เด็กหญิงเปมิกา นาคผ่อง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย55 27เข้าร่วมการแข่งขัน
535sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640431เด็กชายทนุธรรม ขันตี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 27เข้าร่วมการแข่งขัน
536sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640205เด็กชายชวิน สมานชาติ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ55 30เข้าร่วมการแข่งขัน
537sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640627เด็กชายนณัฐ ไตรสนธิ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ55 30เข้าร่วมการแข่งขัน
538sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640629เด็กหญิงรชาดา ธนกิตติยานุกูล ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย55 30เข้าร่วมการแข่งขัน
539sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640504เด็กหญิงนภชนก อรรคบุตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ55 33เข้าร่วมการแข่งขัน
540sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640501เด็กชายธนภัทร จงวัฒนากุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ54 34เข้าร่วมการแข่งขัน
541sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640319เด็กชายณัฐธีร์ กองไพบูลย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ54 35เข้าร่วมการแข่งขัน
542sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640506เด็กชายณชพล วงษ์สามารถ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ54 35เข้าร่วมการแข่งขัน
543sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641332เด็กหญิงบุญญาภา ศรีสวัสดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ54 35เข้าร่วมการแข่งขัน
544sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640136เด็กชายปัณณ์ ศรีเมือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ54 38เข้าร่วมการแข่งขัน
545sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640421เด็กหญิงปราณปรียา ศรีโพนทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 39เข้าร่วมการแข่งขัน
546sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641316เด็กชายอภินพ ป้องสอน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 53 39เข้าร่วมการแข่งขัน
547sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640511เด็กชายชวัลวิทย์ ลำดวน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ53 41เข้าร่วมการแข่งขัน
548sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640710เด็กชายชนม์ชนก จันทร์ดาประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล52 42เข้าร่วมการแข่งขัน
549sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640301เด็กหญิงมัณฑิตา โคศรีสุทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ52 43เข้าร่วมการแข่งขัน
550sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640433เด็กหญิงวรกานต์ หลาวทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ52 43เข้าร่วมการแข่งขัน
551sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641401เด็กหญิงสุชานันท์ เหล่าพิพัฒน์กุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ52 43เข้าร่วมการแข่งขัน
552sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640204เด็กชายวชิรากรณ์ ราชบัญดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ52 46เข้าร่วมการแข่งขัน
553sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641329เด็กหญิงบุญญาพร บุญเหลือ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ52 47เข้าร่วมการแข่งขัน
554sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641518เด็กชายณฐดล ศรีมงคล ป.6อนุบาลขุนหาญ(สิ)51 48เข้าร่วมการแข่งขัน
555sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640224เด็กชายปภังกร พุทธรักษา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 49เข้าร่วมการแข่งขัน
556sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640434เด็กหญิงณัฎฐธิดา พิมลนอก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 49เข้าร่วมการแข่งขัน
557sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641337เด็กหญิงชญาดา เติมวินิจกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 49เข้าร่วมการแข่งขัน
558sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640625เด็กหญิงณัฎฐณิชา วิศิษฎ์รักษากุล ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย51 52เข้าร่วมการแข่งขัน
559sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640714เด็กหญิงสู่ขวัญ ศรีเสริม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ51 52เข้าร่วมการแข่งขัน
560sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640537เด็กชายภควัต สมาคม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ51 54เข้าร่วมการแข่งขัน
561sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640429เด็กชายภูผา ลาเต ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 55เข้าร่วมการแข่งขัน
562sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641303เด็กหญิงภัคณัฏฐ์ พันธีรโรจน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 50 56เข้าร่วมการแข่งขัน
563sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640911เด็กหญิงกชนิภา ชาตรูปไพศาล ป.6อนุบาลวัดพระโต50 57เข้าร่วมการแข่งขัน
564sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641325เด็กชายณัฐชนน ศรีสุธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ50 57เข้าร่วมการแข่งขัน
565sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641138เด็กหญิงสิรภัทร สิงห์สุข ป.6มารีวิทยา49 59เข้าร่วมการแข่งขัน
566sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641702เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีหะจันทร์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย49 60เข้าร่วมการแข่งขัน
567sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640137เด็กชายมาฆบุรณมี ศรีนามะ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย49 61เข้าร่วมการแข่งขัน
568sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640430เด็กชายปัญญวัต เทียบสิทธิคุณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 61เข้าร่วมการแข่งขัน
569sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641428เด็กชายไชยกร ชาญสิทธวุฒิ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล49 63เข้าร่วมการแข่งขัน
570sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640426เด็กชายปพนธีฑ์ สุขศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 64เข้าร่วมการแข่งขัน
571sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641327เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา สังข์เกิด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 65เข้าร่วมการแข่งขัน
572sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641604เด็กชายพีรณัฐ อ่อนทรัพย์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร49 65เข้าร่วมการแข่งขัน
573sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640106เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.5มารีวิทยาศรีสะเกษ48 67เข้าร่วมการแข่งขัน
574sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640134เด็กชายณธกร อุ้มอุราน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 68เข้าร่วมการแข่งขัน
575sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640924เด็กหญิงพชิรา ถาวรยุติการต์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ48 68เข้าร่วมการแข่งขัน
576sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640128เด็กหญิงกัญญณัช บำรุงธนรัชต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 70เข้าร่วมการแข่งขัน
577sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640133เด็กหญิงปัณณพร อ่อนหวาน ป.6บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)48 70เข้าร่วมการแข่งขัน
578sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640331เด็กชายกิตติพิชญ์ ทรงวาจา ป.6อนุบาลกันทรารมย์48 72เข้าร่วมการแข่งขัน
579sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641333เด็กหญิงสุกาญน์ชญา อร่ามเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 72เข้าร่วมการแข่งขัน
580sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640820เด็กชายกฤติกร อ่อนผิว ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล48 74เข้าร่วมการแข่งขัน
581sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640923เด็กชายภูกวิน ศรีสารคาม ป.6มารีย์อุปถัมภ์48 75เข้าร่วมการแข่งขัน
582sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640209เด็กหญิงปพิชญา ทองสังข์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ48 76เข้าร่วมการแข่งขัน
583sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640503เด็กหญิงชนากานต์ พวงคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 77เข้าร่วมการแข่งขัน
584sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641314เด็กชายสรรวริศ ศรีอุฬารวัฒน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ 47 77เข้าร่วมการแข่งขัน
585sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640239เด็กหญิงประภัสสร สายแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 79เข้าร่วมการแข่งขัน
586sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640320เด็กหญิงสิริอาภา วงค์ละคร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ47 79เข้าร่วมการแข่งขัน
587sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640914เด็กหญิงปวริศา พะวงษ์แสง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย47 79เข้าร่วมการแข่งขัน
588sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641431เด็กหญิงภิพัชร์อร ผางภูเขียว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ47 79เข้าร่วมการแข่งขัน
589sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641506เด็กหญิงกฤชอร พัฒนศุภวานิช ป.5อนุบาลสุรินทร์47 79เข้าร่วมการแข่งขัน
590sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640138เด็กชายจักรภัทร นาคกระโทก ป.4อนุบาลศรีสะเกษ47 84เข้าร่วมการแข่งขัน
591sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641213เด็กหญิงพิชญา ไชยปัญญา ป.6มารีวิทยา47 84เข้าร่วมการแข่งขัน
592sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641630เด็กหญิงปริญา จารุกุลธนดล ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล47 84เข้าร่วมการแข่งขัน
593sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640208เด็กชายอชิระ ขานภูเขียว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ47 87เข้าร่วมการแข่งขัน
594sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640834เด็กชายปัณณรุจน์ เมธีพิสิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 87เข้าร่วมการแข่งขัน
595sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640228เด็กชายศิรชัช โพธิ์ชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 89เข้าร่วมการแข่งขัน
596sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640606เด็กชายชัยกฤต อินทนนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 89เข้าร่วมการแข่งขัน
597sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641338เด็กหญิงภัทรวดี เกิดสิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 91เข้าร่วมการแข่งขัน
598sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641402เด็กชายณัฐภัทร ไชยมณี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 91เข้าร่วมการแข่งขัน
599sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641425เด็กชายนธีพัฒน์ ประสารศิวะมัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ47 93เข้าร่วมการแข่งขัน
600sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641409เด็กหญิงกานต์พิชชา ใสยเวช ป.4อนุบาลศรีสะเกษ46 94เข้าร่วมการแข่งขัน
601sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641322เด็กหญิงปุณยาพร ตามบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 95เข้าร่วมการแข่งขัน
602sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640323เด็กหญิงสิริกร ไชยวัฒนนันทน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ46 96เข้าร่วมการแข่งขัน
603sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640908เด็กหญิงเพ็ญนภา เกษฉัตร ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล46 96เข้าร่วมการแข่งขัน
604sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640915เด็กชายคฑาเทพ บุดดีวงษ์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย46 96เข้าร่วมการแข่งขัน
605sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641704เด็กหญิงธนารีย์ ศิริเงินยวง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ46 96เข้าร่วมการแข่งขัน
606sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640523เด็กชายอนันตโชค จันทร์สว่าง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 100เข้าร่วมการแข่งขัน
607sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641040เด็กหญิงณิชาภัทร คูณประไพสิทธิ์ ป.6มารีวิทยา46 101เข้าร่วมการแข่งขัน
608sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640222เด็กหญิงชนกนันท์ สุตนนท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ46 102เข้าร่วมการแข่งขัน
609sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640438เด็กชายจิราวัฒน์ ปิยะรุ่งบัณฑิต ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 103เข้าร่วมการแข่งขัน
610sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641301เด็กหญิงสุชานันท์ ภูติโส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 45 104เข้าร่วมการแข่งขัน
611sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641422เด็กหญิงสุกัญญา โยโพธิ์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย45 104เข้าร่วมการแข่งขัน
612sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640822เด็กหญิงอักษรสิริ พลศักดิ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ45 106เข้าร่วมการแข่งขัน
613sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641240เด็กหญิงณัฐชา วรรณา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 45 106เข้าร่วมการแข่งขัน
614sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641626เด็กหญิงทรรศยา บุญสม ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล45 106เข้าร่วมการแข่งขัน
615sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640307เด็กชายปุญญพัฒน์ จันพานิช ป.6มารีย์อุปถัมภ์ กันทรลักษ์45 109เข้าร่วมการแข่งขัน
616sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640813เด็กหญิงกัญญาภัทร ธนาอภินันทน์ ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล45 109เข้าร่วมการแข่งขัน
617sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641335เด็กชายกุลธร จันทร์คำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ45 111เข้าร่วมการแข่งขัน
618sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641427เด็กชายณัฏฐพล บำรุงตา ป.6อนุบาลวัดพระโต45 111เข้าร่วมการแข่งขัน
619sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640819เด็กหญิงฐิติชญา ยืนยงชาติ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล44 113เข้าร่วมการแข่งขัน
620sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640530เด็กหญิงอักษราภัค อารยแสง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 114เข้าร่วมการแข่งขัน
621sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640728เด็กหญิงชัญญานุช พรหมดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 114เข้าร่วมการแข่งขัน
622sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640927เด็กหญิงปทิตตา สมบัติพิทักษ์สุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 114เข้าร่วมการแข่งขัน
623sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640110เด็กชายภาคิน สมัญญา ป.6อนุบาลขุนหาญ(สิ)44 117เข้าร่วมการแข่งขัน
624sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640439เด็กชายฐิติพงศ์ คำหงษา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 117เข้าร่วมการแข่งขัน
625sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640512เด็กชายคชานนท์ ภัทรพงศพฤทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 117เข้าร่วมการแข่งขัน
626sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640910เด็กหญิงกชพรรณ ชาตรูปไพศาล ป.5อนุบาลวัดพระโต44 117เข้าร่วมการแข่งขัน
627sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640140เด็กชายกนกพล บุญรินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 121เข้าร่วมการแข่งขัน
628sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640312เด็กชายณัชธฤต ทองไชย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 121เข้าร่วมการแข่งขัน
629sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640310เด็กชายกฤตภัค ยอดใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 123เข้าร่วมการแข่งขัน
630sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641025เด็กหญิงนภา ภูงามนิล ป.5มารีวิทยา44 123เข้าร่วมการแข่งขัน
631sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641339เด็กหญิงโรสรินทร์ วิลาสคัมภีร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 125เข้าร่วมการแข่งขัน
632sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640105เด็กชายกันตินันท์ พบลาภ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ44 126เข้าร่วมการแข่งขัน
633sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640510เด็กหญิงพัชรมณฑน์ สาระพงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 127เข้าร่วมการแข่งขัน
634sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640920เด็กชายเปรมภิสิทธิ์ เรืองรัมย์ ป.6อนุบาลขุนหาญ(สิ)43 127เข้าร่วมการแข่งขัน
635sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641524เด็กหญิงจิณห์จุฑา พัวพิทยาเลิศ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล43 127เข้าร่วมการแข่งขัน
636sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640518เด็กชายพงษ์พิชญ์ ศรีโพนดวน ป.5อนุบาลศรีสะเกษ43 130เข้าร่วมการแข่งขัน
637sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641228เด็กหญิงปณิตา เพิ่มทรัพย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ43 130เข้าร่วมการแข่งขัน
638sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641501เด็กชายจตุรภัทร ยิ่งใหญ่ ป.6สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ43 130เข้าร่วมการแข่งขัน
639sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640207เด็กชายธนดล พานิช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 133เข้าร่วมการแข่งขัน
640sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640218เด็กหญิงสุชาวลัญช์ เรืองฐิติรักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ43 133เข้าร่วมการแข่งขัน
641sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641231เด็กหญิงณัฐศิกุล ไชยดะรุณ ป.6อนุบาลวัดพระโต43 133เข้าร่วมการแข่งขัน
642sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641227เด็กหญิงพิชญธิดา หัสดี ป.6บ้านหนองหวาย43 136เข้าร่วมการแข่งขัน
643sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641606เด็กชายภูตะวัน โสมทอง ป.6อนุบาลน้ำเพชร43 136เข้าร่วมการแข่งขัน
644sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640115เด็กชายภัทรพงศ์ มนทอง ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล43 138เข้าร่วมการแข่งขัน
645sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641001เด็กชายชัชพงศ์ ปัญจกนกกุล ป.5อนุบาลอุบลราชธานี43 139เข้าร่วมการแข่งขัน
646sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640234เด็กหญิงกมลลักษณ์ บูราณ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 140เข้าร่วมการแข่งขัน
647sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640427เด็กชายพัสกร สุขกล้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 140เข้าร่วมการแข่งขัน
648sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640126เด็กหญิงสวิตตา ปุญญา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 142เข้าร่วมการแข่งขัน
649sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640423เด็กหญิงกมลพรรณ สุขอ้วน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย42 142เข้าร่วมการแข่งขัน
650sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640514เด็กชายปภพพน นามวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 144เข้าร่วมการแข่งขัน
651sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640129เด็กชายพิชาญเมธ นิลโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 145เข้าร่วมการแข่งขัน
652sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640333เด็กชายรชต ด่านสมบูรณ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ42 146เข้าร่วมการแข่งขัน
653sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640516เด็กชายภูภูมิ ทวีชัย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ42 146เข้าร่วมการแข่งขัน
654sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641223เด็กหญิงนุชรดา เลขาวิวัชกุล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 146เข้าร่วมการแข่งขัน
655sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640935เด็กชายเตชินทร์ วรรณดอนแดง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ42 149เข้าร่วมการแข่งขัน
656sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641118เด็กหญิงศิริวีระยา ศรีไสย์ ป.6มารีวิทยา41 150เข้าร่วมการแข่งขัน
657sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641601เด็กชายกฤษฎา อยู่เย็น ป.6อนุบาลน้ำเพชร41 150เข้าร่วมการแข่งขัน
658sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641637เด็กหญิงฌัญธศรณ์ จันทะสนธ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 150เข้าร่วมการแข่งขัน
659sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640424เด็กหญิงกมลภรณ์ สุขอ้วน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย41 153เข้าร่วมการแข่งขัน
660sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640706เด็กชายอภิชัย ขันธะชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 153เข้าร่วมการแข่งขัน
661sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640125เด็กหญิงพิชามญชุ์ แสงใสแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ41 155เข้าร่วมการแข่งขัน
662sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641120เด็กหญิงสิริญา สาระพล ป.6มารีวิทยา41 155เข้าร่วมการแข่งขัน
663sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641420เด็กชายพิชชานันท์ พุดดำ ป.6อนุบาลวัดพระโต41 155เข้าร่วมการแข่งขัน
664sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640318เด็กหญิงปัณณ์จรีย์ ศุภวัชระสาร ป.5อนุบาลศรีสะเกษ41 158เข้าร่วมการแข่งขัน
665sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640328เด็กหญิงณัฐชา คำแพง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ41 158เข้าร่วมการแข่งขัน
666sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640810เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิยาสิงห์ ป.6บ้านหนองคูสะแบะ41 158เข้าร่วมการแข่งขัน
667sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641016เด็กหญิงกัญพัชญ์ รสน้อย ป.5มารีวิทยา41 158เข้าร่วมการแข่งขัน
668sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641312เด็กหญิงชัญญาภา ยินดี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ 41 158เข้าร่วมการแข่งขัน
669sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641513เด็กหญิงอรณิชชา เดชธนภูรภูวดล ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล41 158เข้าร่วมการแข่งขัน
670sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640103เด็กชายพงศกร เมธเมาลี ป.6อนุบาลขุนหาญ (สิ)41 164เข้าร่วมการแข่งขัน
671sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641423เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ โสภา ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย41 165เข้าร่วมการแข่งขัน
672sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641627เด็กหญิงโสธิตา ขำคม ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล40 166เข้าร่วมการแข่งขัน
673sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640334เด็กหญิงพบพรพักตร์ ภาษิต ป.4อนุบาลศรีสะเกษ40 167เข้าร่วมการแข่งขัน
674sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640739เด็กหญิงอลิน อุ่นใจ ป.6อนุบาลอุบลราชธานี40 167เข้าร่วมการแข่งขัน
675sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640211เด็กหญิงปัญญาณิศา นามวงค์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 169เข้าร่วมการแข่งขัน
676sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640740เด็กชายกวิน อุ่นใจ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี40 169เข้าร่วมการแข่งขัน
677sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640124เด็กหญิงอัยรดา เสาเวียง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 171เข้าร่วมการแข่งขัน
678sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640212เด็กหญิงวริชญาภรณ์ จันปุ่ม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 171เข้าร่วมการแข่งขัน
679sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640615เด็กชายเอื้ออังกูร โสรส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 171เข้าร่วมการแข่งขัน
680sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640801เด็กหญิงนฤภร จันครา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ40 171เข้าร่วมการแข่งขัน
681sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641406เด็กหญิงชัญญานุช รองสุพรรณ ป.6มารีวิทยา40 171เข้าร่วมการแข่งขัน
682sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641619เด็กชายเวทิศ คำพินิจ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล40 176เข้าร่วมการแข่งขัน
683sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641605เด็กชายธนากร ชาติมนตรี ป.6อนุบาลน้ำเพชร40 177เข้าร่วมการแข่งขัน
684sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640114เด็กชายพชรพล จันทร์แสน ป.4มารีวิทยาศรีสะเกษ39 178เข้าร่วมการแข่งขัน
685sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640120เด็กหญิงอริสรา มักสมาน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 179เข้าร่วมการแข่งขัน
686sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640309เด็กชายเขมชาติ ศักดิ์ซุ่ย ป.6อนุบาลวัดพระโต39 180เข้าร่วมการแข่งขัน
687sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641233เด็กหญิงสุพิชญา สองบุญ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย39 180เข้าร่วมการแข่งขัน
688sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641323เด็กชายนันทภัค อุดมทวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 180เข้าร่วมการแข่งขัน
689sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640202เด็กหญิงกนกอร คำภิรมย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 183เข้าร่วมการแข่งขัน
690sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640535เด็กหญิงฐิติวรดา พวงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 183เข้าร่วมการแข่งขัน
691sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641020เด็กหญิงธัญทิพย์ มีกอบสิน ป.5มารีวิทยา39 183เข้าร่วมการแข่งขัน
692sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640708เด็กชายบัญชาการ ดอกพอง ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล39 186เข้าร่วมการแข่งขัน
693sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640913เด็กชายสงกรานต์ แก้วจอหอ ป.5บ้านศาลา39 186เข้าร่วมการแข่งขัน
694sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640630เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ดุจดา ป.6มารีวิทยา39 188เข้าร่วมการแข่งขัน
695sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640732เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรวาปี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ39 189เข้าร่วมการแข่งขัน
696sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640515เด็กหญิงกนกรดา จำปาเมือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ39 190เข้าร่วมการแข่งขัน
697sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641519เด็กหญิงกัญญาพัชร เขียวพันธ์ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา38 191เข้าร่วมการแข่งขัน
698sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640231เด็กชายภูริคุณ ไชยโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 192เข้าร่วมการแข่งขัน
699sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640314เด็กหญิงศุภกัญญา สุนันท์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 192เข้าร่วมการแข่งขัน
700sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640109เด็กหญิงรวินทร์วรกานต์ บัวแก้ว ป.6อนุบาลกันทรารมย์38 194เข้าร่วมการแข่งขัน
701sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640122เด็กหญิงทัตชญา ไวทยะเสวี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 194เข้าร่วมการแข่งขัน
702sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640303เด็กชายชนะศึก แพทย์กระโทก ป.5อนุบาลศรีสะเกษ38 194เข้าร่วมการแข่งขัน
703sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640321เด็กหญิงสิริภัทร สุวรรณ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ38 194เข้าร่วมการแข่งขัน
704sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640903เด็กชายวชิราวุธ ฝ่ายเทศ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ38 194เข้าร่วมการแข่งขัน
705sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641416เด็กหญิงยิ่งรัก ชัยรัญจวนสกุล ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย38 194เข้าร่วมการแข่งขัน
706sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641521เด็กหญิงฐิติกานต์ แพงบุญ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล38 194เข้าร่วมการแข่งขัน
707sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640330เด็กชายหลักแก้ว เคารพ ป.6เทศบาล 1 วัดเจียงอี38 201เข้าร่วมการแข่งขัน
708sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640938เด็กชายพสธร กองทรัพย์ ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล38 201เข้าร่วมการแข่งขัน
709sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641021เด็กหญิงฐปนรรฆ์ นพพิบูลย์ ป.5มารีวิทยา38 201เข้าร่วมการแข่งขัน
710sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641527เด็กหญิงจรรยาพร ชาติมนตรี ป.5อนุบาลน้ำเพชร38 201เข้าร่วมการแข่งขัน
711sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640108เด็กหญิงชนัญวิดา ศาลา ป.6บ้านโกทา38 205เข้าร่วมการแข่งขัน
712sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640931เด็กชายจิรายุส ทาพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 205เข้าร่วมการแข่งขัน
713sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640119เด็กชายธิติพัทธ์ วอนอก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ38 207เข้าร่วมการแข่งขัน
714sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640407เด็กชายปราบดา สมภาค ป.5อนุบาลศรีสะเกษ38 208เข้าร่วมการแข่งขัน
715sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640130เด็กชายศุภกฤต สระโสม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 209เข้าร่วมการแข่งขัน
716sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641430เด็กหญิงกัญชริญา เสาเวียง ป.4อนุบาลศรีสะเกษ37 209เข้าร่วมการแข่งขัน
717sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640223เด็กชายสารีบุตต์ อุตตะโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 211เข้าร่วมการแข่งขัน
718sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640226เด็กหญิงภัทริยา สวัสดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 211เข้าร่วมการแข่งขัน
719sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640709เด็กชายธนกร สายสิน ป.6บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)37 211เข้าร่วมการแข่งขัน
720sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640221เด็กหญิงวิภาพร บุตรวงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 214เข้าร่วมการแข่งขัน
721sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640236เด็กชายสิรวิชญ์ ชาญชิตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 214เข้าร่วมการแข่งขัน
722sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640317เด็กชายเอกอนันต์ อัครดนัยพัชร์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ37 214เข้าร่วมการแข่งขัน
723sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640332เด็กชายปุณย์นพัฒ ทิพย์สมบัติ ป.5มารีวิทยา37 214เข้าร่วมการแข่งขัน
724sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640538เด็กหญิงศรุดา นามวงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ37 214เข้าร่วมการแข่งขัน
725sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640521เด็กหญิงชณินญา พวงบรรเทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 219เข้าร่วมการแข่งขัน
726sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640617เด็กชายภูมิภัทรพงษ์ ดวงแก้ว ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 219เข้าร่วมการแข่งขัน
727sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640632เด็กหญิงฐิติชญา ลักษมีพิเชษฐ์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์37 219เข้าร่วมการแข่งขัน
728sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640723เด็กชายธนพัต พัดสุวรรณ ป.6บ้านปะหละ37 219เข้าร่วมการแข่งขัน
729sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640936เด็กหญิงแพรวา พรหมทา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 219เข้าร่วมการแข่งขัน
730sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641039เด็กชายจารุวัฒน์ ทองใบ ป.6มารีวิทยา37 219เข้าร่วมการแข่งขัน
731sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640733เด็กหญิงพิชญธิดา ชีวะสุทธิรัตน์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย37 225เข้าร่วมการแข่งขัน
732sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640225เด็กหญิงปุณณดา ลำภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ37 226เข้าร่วมการแข่งขัน
733sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640636เด็กชายกิตติกวิน ดวงแก้ว ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย37 226เข้าร่วมการแข่งขัน
734sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641628เด็กหญิงประภาศิริ จันทร์เปรียง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล37 228เข้าร่วมการแข่งขัน
735sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640539เด็กชายปัณณวิชญ์ เบ็ญจศาสตร์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ36 229เข้าร่วมการแข่งขัน
736sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641310เด็กหญิงพิมพ์พลอย จันทร์หอม ป.5อนุบาลศรีสะเกษ 36 230เข้าร่วมการแข่งขัน
737sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641311เด็กหญิงธีรตา ศิริเงินยวง ป.5อนุบาลศรีสะเกษ 36 230เข้าร่วมการแข่งขัน
738sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641318เด็กหญิงปราญชลี คำผง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 36 230เข้าร่วมการแข่งขัน
739sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640705เด็กหญิงจิรวดี พรหมโลก ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย36 233เข้าร่วมการแข่งขัน
740sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641015เด็กหญิงคริษฐา แก้วภักดี ป.5มารีวิทยา36 234เข้าร่วมการแข่งขัน
741sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641037เด็กหญิงกมลชนก พึ่งโพธิ์ ป.5มารีวิทยา36 234เข้าร่วมการแข่งขัน
742sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641434เด็กหญิงจิระการณ์ สิทธิคำ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ36 234เข้าร่วมการแข่งขัน
743sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641716เด็กหญิงชาคริยา บัตรมาตย์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร36 234เข้าร่วมการแข่งขัน
744sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640416เด็กหญิงวรรณภา อุทาธรณ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 238เข้าร่วมการแข่งขัน
745sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641110เด็กหญิงโชติกา หนุนวงศ์ ป.6มารีวิทยา36 238เข้าร่วมการแข่งขัน
746sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641201เด็กหญิงพิมพ์มาดา สิงห์แก้ว ป.6มารีวิทยา36 238เข้าร่วมการแข่งขัน
747sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641536เด็กหญิงวิธิตา มณีวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร36 238เข้าร่วมการแข่งขัน
748sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640734เด็กหญิงสุกิตติยาพร พันธุ์มาลัย ป.5อนุบาลศรีสะเกษ36 242เข้าร่วมการแข่งขัน
749sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640821เด็กชายนพเก้า วิเศษหวาน ป.6มารีวิทยา36 242เข้าร่วมการแข่งขัน
750sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641503เด็กชายภาสกร ชนานุวัฒน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ36 242เข้าร่วมการแข่งขัน
751sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640815เด็กชายวชิรวิทย์ ภาษี ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย36 245เข้าร่วมการแข่งขัน
752sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640826เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีวงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ36 245เข้าร่วมการแข่งขัน
753sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641108เด็กหญิงภูณิตา จิระธัมมางกูร ป.6มารีวิทยา36 245เข้าร่วมการแข่งขัน
754sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641415เด็กหญิงพัชรนันท์ อาจสามารถ ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล35 248เข้าร่วมการแข่งขัน
755sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641512เด็กชายเมธพนธ์ โนนกลาง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล35 248เข้าร่วมการแข่งขัน
756sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641533เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สีหะวงษ์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร35 250เข้าร่วมการแข่งขัน
757sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641004เด็กหญิงสุทธิดา ลิ้มสุธาสี ป.5มารีวิทยา35 251เข้าร่วมการแข่งขัน
758sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641317เด็กหญิงฐิติกาญจน์ โสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 35 251เข้าร่วมการแข่งขัน
759sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640227เด็กหญิงกมลชนก วิรัตร์โยธิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 253เข้าร่วมการแข่งขัน
760sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640235เด็กชายพันธคุปต์ ไพรสารฤทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 253เข้าร่วมการแข่งขัน
761sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640717เด็กหญิงมัลลิกา หอมวัน ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย35 253เข้าร่วมการแข่งขัน
762sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640806เด็กชายนภัสกร ถาโงกโป๊ ป.6วัดเขียน35 253เข้าร่วมการแข่งขัน
763sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640837เด็กหญิงพิชญธิดา วิไลย ป.6บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)35 253เข้าร่วมการแข่งขัน
764sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641012เด็กชายนดน ครุธอินทร์ ป.5มารีวิทยา35 253เข้าร่วมการแข่งขัน
765sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641625เด็กหญิงอรุณลักษณ์ พูลทอง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล35 253เข้าร่วมการแข่งขัน
766sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640412เด็กหญิงภิญญ์ณัฏฐ์ฎา ดวงแก้วกัณหา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 260เข้าร่วมการแข่งขัน
767sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641509เด็กหญิงชญานี เงินดี ป.6มารีวิทยา35 260เข้าร่วมการแข่งขัน
768sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640726เด็กหญิงชาลิสา วันคำ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล35 262เข้าร่วมการแข่งขัน
769sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641636เด็กชายณพล งามพรหม ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล35 262เข้าร่วมการแข่งขัน
770sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640812เด็กชายนิธิกร แก่นโคตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ35 264เข้าร่วมการแข่งขัน
771sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641703เด็กหญิงสุพิชชา อังคสกุลเกียรติ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ35 265เข้าร่วมการแข่งขัน
772sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640934เด็กหญิงกชพรรณ พันธ์คำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 266เข้าร่วมการแข่งขัน
773sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640907เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วจุลศรี ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล34 267เข้าร่วมการแข่งขัน
774sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641229เด็กหญิงสุชัญญา เทพวงษ์ ป.5มารีวิทยา34 267เข้าร่วมการแข่งขัน
775sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640322เด็กชายณัฐนนท์ เบิกบานดี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ34 269เข้าร่วมการแข่งขัน
776sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640418เด็กหญิงจิรภิญญา พรพงศ์รุ่งเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 269เข้าร่วมการแข่งขัน
777sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640513เด็กชายภัทริวดี พาที ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 269เข้าร่วมการแข่งขัน
778sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641225เด็กหญิงทักษอร คอร์ทนี่ย์ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย34 269เข้าร่วมการแข่งขัน
779sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641715เด็กหญิงภูริชญา ไชยโชติ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ34 269เข้าร่วมการแข่งขัน
780sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640117เด็กชายณฐกฤต ขุมเงิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 274เข้าร่วมการแข่งขัน
781sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640238เด็กชายเกียรติภูมิ บัวไขย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 274เข้าร่วมการแข่งขัน
782sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641106เด็กหญิงสิริกมล มูลคำ ป.6มารีวิทยา34 274เข้าร่วมการแข่งขัน
783sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640118เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เทียม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 277เข้าร่วมการแข่งขัน
784sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640912เด็กชายวิชญ์คุณ อินธิเดช ป.6บ้านศาลา34 277เข้าร่วมการแข่งขัน
785sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641127เด็กหญิงอัญมณี จันทะชัย ป.6มารีวิทยา34 277เข้าร่วมการแข่งขัน
786sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641140เด็กหญิงสุภัทชญา อ่อนอก ป.6มารีวิทยา34 277เข้าร่วมการแข่งขัน
787sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641421เด็กหญิงวิลาสินี หนองกก ป.5อนุบาลศรีสะเกษ34 277เข้าร่วมการแข่งขัน
788sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641520เด็กชายนิธิดล ศรีมงคล ป.5อนุบาลขุนหาญ(สิ)34 277เข้าร่วมการแข่งขัน
789sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641634เด็กชายอัครวัฒน์ ศรบุญทอง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล34 277เข้าร่วมการแข่งขัน
790sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640201เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญเสริม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 284เข้าร่วมการแข่งขัน
791sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641126เด็กหญิงบัณฑิตา คาลา ป.6มารีวิทยา34 284เข้าร่วมการแข่งขัน
792sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641305เด็กหญิงฐิตาภัทร์ คำหล้า ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 34 284เข้าร่วมการแข่งขัน
793sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641319เด็กหญิงพิชชา ดีสมศักดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 34 284เข้าร่วมการแข่งขัน
794sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641516เด็กหญิงกันยาพร พันภูวงษ์ ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา34 284เข้าร่วมการแข่งขัน
795sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640417เด็กหญิงเมริษาวลี ทวีพรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ34 289เข้าร่วมการแข่งขัน
796sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641102เด็กหญิงจิรัญญา ตันนะยาภรณ์ ป.6มารีวิทยา34 290เข้าร่วมการแข่งขัน
797sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640937เด็กหญิงบุณยอร กองทรัพย์ ป.3อนุบาลศรีประชานุกูล33 291เข้าร่วมการแข่งขัน
798sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641413เด็กหญิงหทัยกาญจน์ โพธิราช ป.6ชุมชนหนองสังข์33 292เข้าร่วมการแข่งขัน
799sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640302เด็กหญิงปภาวรินทร์ พวงมะลิ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 293เข้าร่วมการแข่งขัน
800sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640526เด็กชายณฐภัทร จันทงค์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 293เข้าร่วมการแข่งขัน
801sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640601เด็กหญิงไปรยา คำหล้า ป.6มารีวิทยา33 293เข้าร่วมการแข่งขัน
802sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640918เด็กหญิงญาณิศา ธงชัย ป.5อนุบาลกันทรารมย์33 293เข้าร่วมการแข่งขัน
803sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641331เด็กชายรชต จำปาเรือง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 293เข้าร่วมการแข่งขัน
804sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641529เด็กหญิงกัลยกร กาแก้ว ป.5อนุบาลน้ำเพชร33 293เข้าร่วมการแข่งขัน
805sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640324เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา ปุญญา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ33 299เข้าร่วมการแข่งขัน
806sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640616เด็กหญิงขวัญเรือน บุญรอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 299เข้าร่วมการแข่งขัน
807sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641133เด็กหญิงปุณยาพร วงษ์สุพรรณ ป.6มารีวิทยา33 299เข้าร่วมการแข่งขัน
808sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641230เด็กชายกนกพล น้อยมิ่ง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 299เข้าร่วมการแข่งขัน
809sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641515เด็กหญิงบุณรดา ธนะศรี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ33 299เข้าร่วมการแข่งขัน
810sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640736เด็กชายกิตติ์ดนัย วิเชียรนิธิโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 304เข้าร่วมการแข่งขัน
811sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640909เด็กชายเตชสิทธิ์ ลาลุน ป.4อนุบาลศรีสะเกษ33 304เข้าร่วมการแข่งขัน
812sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641128เด็กหญิงนันทลักษณ์ กาแดง ป.6มารีวิทยา33 304เข้าร่วมการแข่งขัน
813sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640316เด็กชายวิภูวัฒน์ เวชยันตรัตน์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
814sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640502เด็กชายวรธน บุญตนัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
815sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640802เด็กหญิงลักษณา ศรีริสิน ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
816sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641028เด็กหญิงกุลชญา ศรีเสมอ ป.5มารีวิทยา33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
817sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641115เด็กหญิงมาริสา เบ็ญมาศ ป.6มารีวิทยา33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
818sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641535เด็กหญิงญานิศา อรรคบุตร ป.6อนุบาลน้ำเพชร33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
819sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641614เด็กชายโปรดเกล้า แก้วคำ ป.6อนุบาลน้ำเพชร33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
820sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641629เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรรัตน์ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
821sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641632เด็กหญิงปภาวรินท์ นามบุญตรี ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
822sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641708เด็กชายนพัฐกรณ์ สมานมิตร ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล33 307เข้าร่วมการแข่งขัน
823sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640809เด็กชายจิรภัทร กระดานพล ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล33 317เข้าร่วมการแข่งขัน
824sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641202เด็กหญิงชนัญชิดา เสาเปรีย ป.6มารีวิทยา33 317เข้าร่วมการแข่งขัน
825sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640419เด็กหญิงพัชรินทร์ เพียรพานิช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 319เข้าร่วมการแข่งขัน
826sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641111เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประมวล ป.6มารีวิทยา32 320เข้าร่วมการแข่งขัน
827sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640219เด็กหญิงณัฐณดา เจตนา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 321เข้าร่วมการแข่งขัน
828sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641528เด็กหญิงปริชญา พวงแก้ว ป.5อนุบาลน้ำเพชร32 321เข้าร่วมการแข่งขัน
829sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640121เด็กหญิงฐิตาพร พรมจันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 323เข้าร่วมการแข่งขัน
830sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640311เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ ยอดใส ป.4อนุบาลศรีสะเกษ32 323เข้าร่วมการแข่งขัน
831sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640707เด็กหญิงเพ็ญศิริ พรมประดิษฐ์ ป.6บ้านหนองนาโพธิ์32 323เข้าร่วมการแข่งขัน
832sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641031เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิลาโชติ ป.5มารีวิทยา32 323เข้าร่วมการแข่งขัน
833sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641432เด็กชายวีรภัทร ศรีสะอาด ป.4อนุบาลศรีสะเกษ32 323เข้าร่วมการแข่งขัน
834sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641437เด็กหญิงทิพย์ศรินทร์ สินศิริ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ32 328เข้าร่วมการแข่งขัน
835sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641121เด็กหญิงนภัสวรรณ ดีธงทอง ป.6มารีวิทยา32 329เข้าร่วมการแข่งขัน
836sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641125เด็กหญิงกชพร ทองสัมฤทธิ์ ป.6มารีวิทยา32 329เข้าร่วมการแข่งขัน
837sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641217เด็กหญิงธมน สมธนกิจ ป.6มารีวิทยา32 329เข้าร่วมการแข่งขัน
838sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641219เด็กหญิงชลญภัทหทัยกรณ์ สุดประเสริฐ ป.6มารีวิทยา32 329เข้าร่วมการแข่งขัน
839sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641635เด็กชายภีมพัฒน์ ปราสัย ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล32 329เข้าร่วมการแข่งขัน
840sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641711เด็กชายเทียบชัย บรรณารักษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร32 329เข้าร่วมการแข่งขัน
841sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640425เด็กหญิงมีนา บุตรวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ32 335เข้าร่วมการแข่งขัน
842sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641624เด็กหญิงนันท์นภัส นาถาบำรุง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล32 335เข้าร่วมการแข่งขัน
843sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640637เด็กหญิงสุพิชชา บุตรวงษ์ ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล32 337เข้าร่วมการแข่งขัน
844sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641212เด็กหญิงภูริตา แพเมืองศรี ป.6มารีวิทยา32 338เข้าร่วมการแข่งขัน
845sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641113เด็กหญิงศศิธร วรจิตร ป.6มารีวิทยา31 339เข้าร่วมการแข่งขัน
846sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640804เด็กชายปิยวัฒน์ แจ้งสนาม ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย31 340เข้าร่วมการแข่งขัน
847sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640522เด็กชายกรินทร์ ประเสริฐสังข์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 341เข้าร่วมการแข่งขัน
848sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641027เด็กชายภัทรภูมิ จันเทพา ป.5มารีวิทยา31 341เข้าร่วมการแข่งขัน
849sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640232เด็กหญิงเขมจิรา สอนอำคา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 343เข้าร่วมการแข่งขัน
850sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640304เด็กชายเกรียงไกร สุพล ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 343เข้าร่วมการแข่งขัน
851sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640326เด็กหญิงศักดิ์นันท์ แสงเทพ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ31 343เข้าร่วมการแข่งขัน
852sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640729เด็กหญิงจิรภิญญา ทองสุด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 343เข้าร่วมการแข่งขัน
853sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640929เด็กหญิงปัณชญา ชิณวงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 343เข้าร่วมการแข่งขัน
854sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641005เด็กหญิงวชิรญาญ์วา อิชยาพงษ์ศิริ ป.5มารีวิทยา31 343เข้าร่วมการแข่งขัน
855sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641101เด็กหญิงรินธดา คำผุย ป.6มารีวิทยา31 343เข้าร่วมการแข่งขัน
856sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641517เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่เลี้ยง ป.6บ้านหอยสะเดาพัฒนา31 343เข้าร่วมการแข่งขัน
857sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641611เด็กหญิงพิชญธิดา มาตวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร31 343เข้าร่วมการแข่งขัน
858sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640519เด็กชายนาวิน สะโสดา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 352เข้าร่วมการแข่งขัน
859sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640638เด็กหญิงยุวดี สุพิศ ป.6บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก31 352เข้าร่วมการแข่งขัน
860sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641326เด็กชายอชิตะ สุระไชย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 352เข้าร่วมการแข่งขัน
861sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641405เด็กหญิงปัณฑา อุ่มคำ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล31 352เข้าร่วมการแข่งขัน
862sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641412เด็กหญิงชนาภา ภิรมย์ ป.6อนุบาลกันทรารมย์31 352เข้าร่วมการแข่งขัน
863sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641508เด็กชายชิติภัทร์ รัตนวัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 352เข้าร่วมการแข่งขัน
864sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640614เด็กชายนราธิป บุญเชิด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 358เข้าร่วมการแข่งขัน
865sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640622เด็กหญิงณัฐรินีย์ โชคสิริโสภา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 358เข้าร่วมการแข่งขัน
866sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640939เด็กหญิงธัญพร กุลธีร์วัฒน์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ31 358เข้าร่วมการแข่งขัน
867sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641134เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีโสดา ป.6มารีวิทยา31 358เข้าร่วมการแข่งขัน
868sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640220เด็กหญิงพัทรพร ต๋องเรียน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ31 362เข้าร่วมการแข่งขัน
869sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640308เด็กชายฤทธิพร โนนใหญ่ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ31 363เข้าร่วมการแข่งขัน
870sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640725เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ คงวัฒนศักดิ์ ป.4บ้านสิริขุนหาญ30 364เข้าร่วมการแข่งขัน
871sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640933เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์ สว่างพรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 364เข้าร่วมการแข่งขัน
872sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640640เด็กหญิงภูมิใจ มัทวานุกูล ป.6มารีวิทยา30 366เข้าร่วมการแข่งขัน
873sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640701เด็กชายนะโม สองเมืองสุข ป.6มารีวิทยา30 367เข้าร่วมการแข่งขัน
874sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640803เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย30 367เข้าร่วมการแข่งขัน
875sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641438เด็กหญิงข้าวทองแพง แพงพงษ์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ30 367เข้าร่วมการแข่งขัน
876sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641602เด็กหญิงรมยกร สีหะวงษ์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร30 367เข้าร่วมการแข่งขัน
877sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641707เด็กชายธนกฤต นวลใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 367เข้าร่วมการแข่งขัน
878sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640731เด็กชายธนภัทร วงศ์จิโรชสิริ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ30 372เข้าร่วมการแข่งขัน
879sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640901เด็กหญิงผกายวรรณ ทาจันทร์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย30 372เข้าร่วมการแข่งขัน
880sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640930เด็กหญิงธนพร จันทร์แสน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 372เข้าร่วมการแข่งขัน
881sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641112เด็กชายชนัดพล อุทัยศรี ป.6มารีวิทยา30 372เข้าร่วมการแข่งขัน
882sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641436เด็กหญิงณัชชา บุระพา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ30 372เข้าร่วมการแข่งขัน
883sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641706เด็กหญิงชัญญา รัตนะโสภา ป.5อนุบาลศรีสะเกษ30 372เข้าร่วมการแข่งขัน
884sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640229เด็กหญิงนววรรณ บำรุงสานต์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 378เข้าร่วมการแข่งขัน
885sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640807เด็กชายศุพัศวิฬ โพธิ์งาม ป.6วัดเขียน30 378เข้าร่วมการแข่งขัน
886sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640831เด็กหญิงพัชรมัย ปัญญาสาร ป.6บ้านบอนใหญ่30 378เข้าร่วมการแข่งขัน
887sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640904เด็กหญิงณัฐศิริ อ่อนศรี ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย30 378เข้าร่วมการแข่งขัน
888sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641122เด็กชายอติวิชช์ อุดมกิจอารีย์ ป.6มารีวิทยา30 378เข้าร่วมการแข่งขัน
889sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641407เด็กหญิงปทิตตา ยนจอหอ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 378เข้าร่วมการแข่งขัน
890sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641618เด็กหญิงพิชญธิดา หนองโศรก ป.6อนุบาลน้ำเพชร30 378เข้าร่วมการแข่งขัน
891sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640534เด็กชายธีระวัฒน์ อินทร์จันทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 385เข้าร่วมการแข่งขัน
892sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640613เด็กหญิงปารานีย์ หน่อพยัคฆ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 385เข้าร่วมการแข่งขัน
893sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640626เด็กหญิงวรรณกาญจน์ วิลาวัลย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 385เข้าร่วมการแข่งขัน
894sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641417เด็กหญิงรริน เนตรจันทร์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย30 385เข้าร่วมการแข่งขัน
895sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640325เด็กหญิงอริญรดา โพธิ์นิล ป.5อนุบาลศรีสะเกษ30 389เข้าร่วมการแข่งขัน
896sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640619เด็กหญิงวัฒนวดี ทองสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ30 389เข้าร่วมการแข่งขัน
897sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640540เด็กชายสันติราษฏร์ บัวระพา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 391เข้าร่วมการแข่งขัน
898sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640724เด็กหญิงวรินทร์ยาทิพย์ โพธิ์โสภา ป.6มารีวิทยา29 391เข้าร่วมการแข่งขัน
899sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641029เด็กหญิงพรธีดี ดลธา ป.5มารีวิทยา29 391เข้าร่วมการแข่งขัน
900sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641123เด็กชายชวโรจน์ ทองนรินทร์ ป.6มารีวิทยา29 391เข้าร่วมการแข่งขัน
901sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641609เด็กหญิงอัญยาษา ทองมณี ป.6อนุบาลน้ำเพชร29 391เข้าร่วมการแข่งขัน
902sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640928เด็กชายคิรินทร์ ศรีมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 396เข้าร่วมการแข่งขัน
903sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641116เด็กหญิงพิชชาภา สิทธิกุล ป.6มารีวิทยา29 396เข้าร่วมการแข่งขัน
904sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640111เด็กชายศรัณย์ภัทร พระสว่าง ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย29 398เข้าร่วมการแข่งขัน
905sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640620เด็กหญิงพิไลวรรณ นาคนาคา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 398เข้าร่วมการแข่งขัน
906sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641510เด็กหญิงพิลดา แสงแก้ว ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล29 398เข้าร่วมการแข่งขัน
907sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641525เด็กชายอัครวินท์ ปิ่นประวัติ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล29 398เข้าร่วมการแข่งขัน
908sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641603เด็กหญิงชนม์นิภา บุษบงก์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร29 398เข้าร่วมการแข่งขัน
909sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641701เด็กหญิงณัฐรินีย์ จรรยาสุทธิวงศ์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ29 398เข้าร่วมการแข่งขัน
910sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640612เด็กชายสรวิชญ์ ดงทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 404เข้าร่วมการแข่งขัน
911sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641623เด็กชายณฐนนท ใจหวัง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล29 404เข้าร่วมการแข่งขัน
912sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641714เด็กหญิงศรัณย์พร จันทะศิลา ป.6อนุบาลน้ำเพชร29 404เข้าร่วมการแข่งขัน
913sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640825เด็กหญิงโชติกา ทวีสุข ป.5อนุบาลกันทรารมย์29 407เข้าร่วมการแข่งขัน
914sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640605เด็กหญิงณัฐนันท์ ผลบุญ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 408เข้าร่วมการแข่งขัน
915sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640520เด็กชายจตุพงษ์ วงศ์ดี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ29 409เข้าร่วมการแข่งขัน
916sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640214เด็กหญิงกนกขวัญ คำเหมา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 410เข้าร่วมการแข่งขัน
917sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640840เด็กหญิงปัณณพร คำดำ ป.6จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)28 410เข้าร่วมการแข่งขัน
918sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641505เด็กหญิงจิดาภา พิมพันธ์ ป.6หนองระเยียว28 410เข้าร่วมการแข่งขัน
919sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641114เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีนนท์ ป.6มารีวิทยา28 413เข้าร่วมการแข่งขัน
920sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641132เด็กชายธนพนธ์ ชารีผาบ ป.6มารีวิทยา28 413เข้าร่วมการแข่งขัน
921sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641209เด็กหญิงวรรณภัตร์ อินทรศร ป.6มารีวิทยา28 413เข้าร่วมการแข่งขัน
922sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640135เด็กหญิงณัฐชญา หุยวัน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 416เข้าร่วมการแข่งขัน
923sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640833เด็กชายกฤติพงศ์ ไชยพิมพ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 416เข้าร่วมการแข่งขัน
924sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641010เด็กชายภาวิน เสนคราม ป.5มารีวิทยา28 416เข้าร่วมการแข่งขัน
925sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641117เด็กหญิงภัคภิญญา โมทะจิตต์ ป.6มารีวิทยา28 416เข้าร่วมการแข่งขัน
926sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641235เด็กหญิงภัคธีมา จันทสาร ป.5มารีวิทยา28 416เข้าร่วมการแข่งขัน
927sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641321เด็กชายพสิษฐ์ สายพานิจ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ28 416เข้าร่วมการแข่งขัน
928sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641713เด็กหญิงลลิตา แต้มงาน ป.5อนุบาลน้ำเพชร28 416เข้าร่วมการแข่งขัน
929sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640101เด็กหญิงพรไพลิน คำลอย ป.5อนุบาลศรีประชานุกูล28 423เข้าร่วมการแข่งขัน
930sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641124เด็กหญิงอันดา สถาปนะนันท์ ป.6มารีวิทยา28 423เข้าร่วมการแข่งขัน
931sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641107เด็กหญิงเทพธิดาพร พร้อมญาติ ป.6มารีวิทยา28 425เข้าร่วมการแข่งขัน
932sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641615เด็กหญิงณัฐณิชา อันโน ป.6อนุบาลน้ำเพชร28 425เข้าร่วมการแข่งขัน
933sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641205เด็กหญิงรัชนีกร ใจบาน ป.6มารีวิทยา28 427เข้าร่วมการแข่งขัน
934sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640240เด็กหญิงปุณณิกา ท้องธาร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 428เข้าร่วมการแข่งขัน
935sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640415เด็กหญิงกันยากร ปินะถา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 428เข้าร่วมการแข่งขัน
936sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640624เด็กหญิงพิชญานินทร์ สุคนธจินดา ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล27 428เข้าร่วมการแข่งขัน
937sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640902เด็กหญิงไอรดา อะทะ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย27 428เข้าร่วมการแข่งขัน
938sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641216เด็กหญิงธัญชนก ยุติธรรม ป.6มารีวิทยา27 428เข้าร่วมการแข่งขัน
939sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641540เด็กชายณัฐปคัลภ์ ชัยชาญ ป.6อนุบาลน้ำเพชร27 428เข้าร่วมการแข่งขัน
940sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640215เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฉายแม้น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 434เข้าร่วมการแข่งขัน
941sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640631เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พัฒนราช ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย27 434เข้าร่วมการแข่งขัน
942sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641017เด็กหญิงจิตประภัสสร อัมพร ป.5มารีวิทยา27 434เข้าร่วมการแข่งขัน
943sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640411เด็กหญิงกนกทิพย์ อ่อนศรี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 437เข้าร่วมการแข่งขัน
944sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640536เด็กชายจิรายุ แย้มใส ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 437เข้าร่วมการแข่งขัน
945sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640808เด็กหญิงสุชัญญา ดีผาย ป.6วัดเขียน27 437เข้าร่วมการแข่งขัน
946sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641013เด็กหญิงนาราชา คำแสนหมื่น ป.5มารีวิทยา27 437เข้าร่วมการแข่งขัน
947sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641033เด็กหญิงพนัชกร ระยับศรี ป.5มารีวิทยา27 437เข้าร่วมการแข่งขัน
948sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641232เด็กหญิงกรวรรณ ชิณวงค์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย27 437เข้าร่วมการแข่งขัน
949sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640329เด็กหญิงพรปวีณ์ สีดา ป.4อนุบาลศรีสะเกษ27 443เข้าร่วมการแข่งขัน
950sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641302เด็กชายรณกร นครไชย์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 27 443เข้าร่วมการแข่งขัน
951sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641440เด็กหญิงชญานิน แสงทอง ป.6สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ27 443เข้าร่วมการแข่งขัน
952sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640414เด็กหญิงมินทร์ตรา ดึงกระโทก ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 446เข้าร่วมการแข่งขัน
953sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641408เด็กชายกฤชณัท โสตถิกพันธุ์ ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย27 446เข้าร่วมการแข่งขัน
954sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640420เด็กชายกฤตยชญ์ สุชัยราช ป.6อนุบาลศรีสะเกษ27 448เข้าร่วมการแข่งขัน
955sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641035เด็กหญิงชญาฏา วงศ์วรรณา ป.5มารีวิทยา26 449เข้าร่วมการแข่งขัน
956sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641019เด็กหญิงธนัญชนก ภาคแสงศรี ป.5มารีวิทยา26 450เข้าร่วมการแข่งขัน
957sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641621เด็กชายปุณญพัฒน์ ต่อพิทักษ์พงศ์ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล26 450เข้าร่วมการแข่งขัน
958sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640230เด็กหญิงศิรประภา หลาวทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 452เข้าร่วมการแข่งขัน
959sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640623เด็กชายอภินัทธ์ ใสเนตร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 452เข้าร่วมการแข่งขัน
960sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641008เด็กหญิงณิชาภัทร รัตนวงค์ ป.5มารีวิทยา26 452เข้าร่วมการแข่งขัน
961sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640422เด็กหญิงพุฒิตา ขันติวงษ์ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย26 455เข้าร่วมการแข่งขัน
962sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641137เด็กชายชิษณุพงศ์ ศิลาวงศ์ ป.6มารีวิทยา26 455เข้าร่วมการแข่งขัน
963sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640621เด็กหญิงลลิล นะโนนชัย ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 457เข้าร่วมการแข่งขัน
964sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641410เด็กหญิงกรองทอง สุวรรณ ป.6ชุมชนหนองสังข์26 457เข้าร่วมการแข่งขัน
965sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640839เด็กชายอดุลยวัจณ์ เหมาะดี ป.5อนุบาลศรีสะเกษ26 459เข้าร่วมการแข่งขัน
966sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640922เด็กหญิงจิตลดา แก้วปัตโชติ ป.5อนุบาลวัดพระโต26 459เข้าร่วมการแข่งขัน
967sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641204เด็กหญิงขวัญชนก กองแก้ว ป.6มารีวิทยา26 459เข้าร่วมการแข่งขัน
968sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641206เด็กหญิงรินรดา อุทรัง ป.6มารีวิทยา26 459เข้าร่วมการแข่งขัน
969sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641435เด็กหญิงกีรติกานต์ สุคนธ์คันธชาติ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ26 459เข้าร่วมการแข่งขัน
970sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641539เด็กหญิงทยาภัสสร์ พื้นผา ป.6อนุบาลน้ำเพชร26 459เข้าร่วมการแข่งขัน
971sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641717เด็กหญิงอริสรา สุดเทวา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 459เข้าร่วมการแข่งขัน
972sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640213เด็กหญิงพิมพ์ณลิณ วรัทชนินทร์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 466เข้าร่วมการแข่งขัน
973sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640608เด็กชายณัฐธกรณ์ บุญธรรม ป.6อนุบาลศรีสะเกษ26 466เข้าร่วมการแข่งขัน
974sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641718เด็กหญิงวรัญญา พูทธกูล ป.6มารีวิทยา26 466เข้าร่วมการแข่งขัน
975sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641119เด็กหญิงสวิชญา สมุนไพร ป.6มารีวิทยา26 469เข้าร่วมการแข่งขัน
976sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641631เด็กหญิงธิธาดา มั่นดี ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล25 470เข้าร่วมการแข่งขัน
977sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640112เด็กชายชนาภัทร พระสว่าง ป.4อนุบาลอุทุมพรพิสัย25 471เข้าร่วมการแข่งขัน
978sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641002เด็กหญิงชญาภา เมธเมาลี ป.3สิริขุนหาญ25 471เข้าร่วมการแข่งขัน
979sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641129เด็กหญิงวินดีย์ อุ่นใจ กิบสัน ป.6มารีวิทยา25 471เข้าร่วมการแข่งขัน
980sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640607เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีเลิศ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ25 474เข้าร่วมการแข่งขัน
981sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641023เด็กหญิงรัฐษา เสนาะนำ ป.5มารีวิทยา25 474เข้าร่วมการแข่งขัน
982sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641026เด็กหญิงปุณยนุช แก้วพวง ป.5มารีวิทยา25 474เข้าร่วมการแข่งขัน
983sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641532เด็กชายกฤษนัย อำไพ ป.5อนุบาลน้ำเพชร25 474เข้าร่วมการแข่งขัน
984sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640828เด็กหญิงกมลชนก มณีรัตน์ ป.6บ้านบอนใหญ่25 478เข้าร่วมการแข่งขัน
985sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641018เด็กชายธนภัทร ชาลี ป.5มารีวิทยา25 478เข้าร่วมการแข่งขัน
986sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641534เด็กหญิงศุกัลยา ชาลี ป.5อนุบาลน้ำเพชร25 478เข้าร่วมการแข่งขัน
987sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640113เด็กหญิงพิมพ์ชญามาศ พันธ์ขาว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ25 481เข้าร่วมการแข่งขัน
988sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640639เด็กหญิงศุภิสรา สนิท ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล25 481เข้าร่วมการแข่งขัน
989sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640712เด็กชายสิรภพ พรหมประดิษฐ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ25 481เข้าร่วมการแข่งขัน
990sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641136เด็กหญิงภคพร ลำเปือย ป.6มารีวิทยา25 481เข้าร่วมการแข่งขัน
991sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641607เด็กชายสุรศักดิ์ เนื้อทอง ป.6อนุบาลน้ำเพชร25 481เข้าร่วมการแข่งขัน
992sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641705เด็กหญิงศิริดา ดวงจันทร์ ป.6บ้านแต้ประชาบำรุง25 481เข้าร่วมการแข่งขัน
993sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640735เด็กชายวุฒิภัทร เตารัตน์ ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล25 487เข้าร่วมการแข่งขัน
994sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641009เด็กชายชิติพัทธ์ ทองหลอม ป.5มารีวิทยา25 487เข้าร่วมการแข่งขัน
995sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641207เด็กหญิงกฤตยากร พวงอก ป.6มารีวิทยา25 487เข้าร่วมการแข่งขัน
996sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641208เด็กหญิงพรพัชรนันท์ ไชยโยธา ป.6มารีวิทยา25 487เข้าร่วมการแข่งขัน
997sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640505เด็กชายภูดิส อสิพงษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ25 491เข้าร่วมการแข่งขัน
998sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640634เด็กหญิงภัทรลดา มะลิ ป.6มารีวิทยา25 491เข้าร่วมการแข่งขัน
999sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641514เด็กหญิงธัญพิชชา คงชำนาญ ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล25 491เข้าร่วมการแข่งขัน
1000sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640618เด็กหญิงเบญญาภา จำปา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ25 494เข้าร่วมการแข่งขัน
1001sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641633เด็กหญิงจรรจุฬา ชูวา ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล25 495เข้าร่วมการแข่งขัน
1002sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640827เด็กหญิงกานต์พิชชา ไชยสินทร์ ป.6บ้านบอนใหญ่24 496เข้าร่วมการแข่งขัน
1003sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640633เด็กหญิงจิราพัชร พันวงศา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 497เข้าร่วมการแข่งขัน
1004sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640738เด็กหญิงฐิตาพรรษ์ เสนาสุ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ24 497เข้าร่วมการแข่งขัน
1005sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640836เด็กหญิงจิณห์วรา โรจน์ธีรวนิช ป.4อนุบาลศรีสะเกษ24 497เข้าร่วมการแข่งขัน
1006sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640527เด็กชายพลลภัตม์ ประสาร ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 500เข้าร่วมการแข่งขัน
1007sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640727เด็กหญิงจามิกร อ่อนผิว ป.4อนุบาลศรีสะเกษ24 500เข้าร่วมการแข่งขัน
1008sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641034เด็กชายธันยากร จันทร์ศรี ป.5มารีวิทยา24 500เข้าร่วมการแข่งขัน
1009sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640704เด็กชายพลภัทร บุตรวงค์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ24 503เข้าร่วมการแข่งขัน
1010sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641214เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สิงห์แก้ว ป.6มารีวิทยา24 503เข้าร่วมการแข่งขัน
1011sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641221เด็กหญิงปุนยาพร บุญทัน ป.6มารีวิทยา24 503เข้าร่วมการแข่งขัน
1012sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640104เด็กหญิงภวิตรา เมธเมาลี ป.4อนุบาลขุนหาญ (สิ)24 506เข้าร่วมการแข่งขัน
1013sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640139เด็กหญิงนภษร ปุ๋ยสูงเนิน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ24 506เข้าร่วมการแข่งขัน
1014sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640716เด็กชายอิธิกร เรืองใจ ป.4อนุบาลขุนหาญ(สิ)24 506เข้าร่วมการแข่งขัน
1015sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640916เด็กหญิงณัฐกฤตา บุดดีวงษ์ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย24 506เข้าร่วมการแข่งขัน
1016sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641709เด็กหญิงกนกนาถ เสาเวียง ป.6อนุบาลน้ำเพชร24 510เข้าร่วมการแข่งขัน
1017sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641419เด็กชายธนเดช สุปัตติ ป.6บ้านกุดเมืองฮาม24 511เข้าร่วมการแข่งขัน
1018sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641315เด็กหญิงณัฏทิชา แสวานี ป.6อนุบาลศรีสะเกษ 23 512เข้าร่วมการแข่งขัน
1019sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640123เด็กชายณัฐธกรณ์ ทิบำรุง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ23 513เข้าร่วมการแข่งขัน
1020sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640132เด็กชายศุภสิทธิ์ สมหวัง ป.6บ้านแต้ ประชาบำรุง23 513เข้าร่วมการแข่งขัน
1021sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640715เด็กชายติณณภพ เรืองใจ ป.4อนุบาลขุนหาญ(สิ)23 513เข้าร่วมการแข่งขัน
1022sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641620เด็กชายสรวิชญ์ โคกกลาง ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล23 513เข้าร่วมการแข่งขัน
1023sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641211เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วคำ ป.6มารีวิทยา23 517เข้าร่วมการแข่งขัน
1024sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641612เด็กหญิงกนกภัณฑ์ แสนโภชน์ ป.6อนุบาลน้ำเพชร23 517เข้าร่วมการแข่งขัน
1025sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641712เด็กหญิงเอมิกา ชาลี ป.5อนุบาลน้ำเพชร23 517เข้าร่วมการแข่งขัน
1026sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640805เด็กชายศักรินทร์ จุไล่ ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย23 520เข้าร่วมการแข่งขัน
1027sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640830เด็กหญิงขวัญแก้ว ทรัพย์เจริญ ป.6บ้านบอนใหญ่23 520เข้าร่วมการแข่งขัน
1028sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641131เด็กชายวิชญะ จันทร ป.6มารีวิทยา23 520เข้าร่วมการแข่งขัน
1029sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640532เด็กหญิงพัทธวรรณ ขันคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ23 523เข้าร่วมการแข่งขัน
1030sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641418เด็กชายธนภัทธ กุลดี ป.6อนุบาลอุทุมพรพิสัย23 523เข้าร่วมการแข่งขัน
1031sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640413เด็กชายศุภกร บุญยืน ป.6อนุบาลศรีสะเกษ23 525เข้าร่วมการแข่งขัน
1032sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640305เด็กหญิงจินณ์จุฑา ภูคำศักดิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 526เข้าร่วมการแข่งขัน
1033sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641306เด็กชายชวัลวิทย์ สิทธิโชคสกุลชัย ป.4อนุบาลศรีสะเกษ 22 527เข้าร่วมการแข่งขัน
1034sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641404เด็กหญิงประภาสิริ เกตษา ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย22 527เข้าร่วมการแข่งขัน
1035sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640409เด็กชายธนานัณ เจริญสุข ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 529เข้าร่วมการแข่งขัน
1036sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640832เด็กหญิงกชกานต์ กุลชาติ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ22 530เข้าร่วมการแข่งขัน
1037sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640525เด็กหญิงพัณณ์ณภัค ทองคำ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 531เข้าร่วมการแข่งขัน
1038sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640926เด็กชายคชาพันธ์ ทวีฤทธิ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ22 531เข้าร่วมการแข่งขัน
1039sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641526เด็กชายณิชพน สารสังข์ ป.5อนุบาลน้ำเพชร22 531เข้าร่วมการแข่งขัน
1040sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640838เด็กชายจิรภัทร เดิมทำรัมย์ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ22 534เข้าร่วมการแข่งขัน
1041sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640711เด็กชายธนพล พิมพ์สมาน ป.6มารีวิทยา21 535เข้าร่วมการแข่งขัน
1042sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640529เด็กหญิงณัฐธิดา สุนทรชื่น ป.6อนุบาลศรีสะเกษ21 536เข้าร่วมการแข่งขัน
1043sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640628เด็กหญิงณัฐธิดา หาญคำจันทร์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ21 536เข้าร่วมการแข่งขัน
1044sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641105เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชนิดพันธ์ ป.6มารีวิทยา21 536เข้าร่วมการแข่งขัน
1045sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640233เด็กชายณัฎฐวรรธน์ มาตยารักษ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ21 539เข้าร่วมการแข่งขัน
1046sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641218เด็กหญิงณกมล พิกุลทอง ป.6มารีวิทยา21 539เข้าร่วมการแข่งขัน
1047sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641003เด็กหญิงธาริดา คงวัฒนศักดิ์ ป.3สิริขุนหาญ21 541เข้าร่วมการแข่งขัน
1048sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641006เด็กหญิงปัญญาทิพย์ นวลศิริ ป.5มารีวิทยา21 541เข้าร่วมการแข่งขัน
1049sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641608เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยมหา ป.6อนุบาลน้ำเพชร21 541เข้าร่วมการแข่งขัน
1050sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640835เด็กหญิงญาณาธิป นนท์ศิริ ป.5อนุบาลศรีสะเกษ21 544เข้าร่วมการแข่งขัน
1051sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640127เด็กชายณกรณ์ กตะศิลา ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 545เข้าร่วมการแข่งขัน
1052sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640703เด็กชายกิตติกวิน ศิริจันทร์ ป.6มารีวิทยา ศรีสะเกษ20 545เข้าร่วมการแข่งขัน
1053sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640722เด็กหญิงพัชรพรรณ สมบัติ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี20 547เข้าร่วมการแข่งขัน
1054sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640824เด็กชายณดล อนุชลธาร ป.4บ้านสิริขุนหาญ20 547เข้าร่วมการแข่งขัน
1055sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641710เด็กหญิงธีรนาฏ แก้วภักดี ป.6อนุบาลน้ำเพชร20 547เข้าร่วมการแข่งขัน
1056sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640932เด็กหญิงนิภาพร หลอมทอง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ20 550เข้าร่วมการแข่งขัน
1057sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640721เด็กหญิงเพชรรัตน์ สมบัติ ป.4อนุบาลอุบลราชธานี20 551เข้าร่วมการแข่งขัน
1058sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641109เด็กหญิงโรจชญา สกุลศิริเลอมาน ป.6มารีวิทยา20 551เข้าร่วมการแข่งขัน
1059sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641307เด็กชายพีรณัฏฐ์ คันธิยงค์ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ 20 551เข้าร่วมการแข่งขัน
1060sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641014เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำเคน ป.5มารีวิทยา19 554เข้าร่วมการแข่งขัน
1061sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641130เด็กชายภัทรนาท ตันเรือง ป.6มารีวิทยา19 554เข้าร่วมการแข่งขัน
1062sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641234เด็กหญิงเกษมศรี ประมวล ป.5บ้านดอนหลี่19 556เข้าร่วมการแข่งขัน
1063sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640737เด็กชายกิตติ์ธเนศ วิเชียรนิธิโชติ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ19 557เข้าร่วมการแข่งขัน
1064sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641036เด็กหญิงสิดาพร สิงห์สุข ป.5มารีวิทยา19 557เข้าร่วมการแข่งขัน
1065sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641139เด็กหญิงอัญญารินทร์ แก้วภักดี ป.6มารีวิทยา19 559เข้าร่วมการแข่งขัน
1066sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641203เด็กหญิงนันท์นิชา มาลี ป.6มารีวิทยา19 559เข้าร่วมการแข่งขัน
1067sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640730เด็กชายวิรัชโชตินันท์ โพธิ์โสภา ป.4มารีวิทยา19 561เข้าร่วมการแข่งขัน
1068sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640719เด็กชายปลื้มปรีดีร์ เอื้อกฤดาธิการ ป.4อนุบาลศรีสะเกษ19 562เข้าร่วมการแข่งขัน
1069sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641030เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลี่ยมอุไร ป.5มารีวิทยา18 563เข้าร่วมการแข่งขัน
1070sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641403เด็กหญิงภัทรา ศรีราตรี ป.5อนุบาลอุทุมพรพิสัย18 564เข้าร่วมการแข่งขัน
1071sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640917เด็กชายชิตพล ประมวล ป.5บ้านนาวา18 565เข้าร่วมการแข่งขัน
1072sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641220เด็กหญิงพัทธมน ศาลางาม ป.6มารีวิทยา18 565เข้าร่วมการแข่งขัน
1073sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641024เด็กหญิงวรประภา จรัสฤทัยพงศ์ ป.5มารีวิทยา18 567เข้าร่วมการแข่งขัน
1074sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641222เด็กหญิงกัญญาณัฐ กล้ากสิกิจ ป.6มารีวิทยา18 567เข้าร่วมการแข่งขัน
1075sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641613เด็กหญิงนันทนัช อานาม ป.6อนุบาลน้ำเพชร17 569เข้าร่วมการแข่งขัน
1076sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640116เด็กหญิงพิมพิชญา มนทอง ป.4อนุบาลศรีประชานุกูล17 570เข้าร่วมการแข่งขัน
1077sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640531เด็กชายชิษณุพงศ์ ชาเกาะ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ17 571เข้าร่วมการแข่งขัน
1078sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640829เด็กหญิงเจริญรัตน์ โนนกอง ป.6บ้านบอนใหญ่17 571เข้าร่วมการแข่งขัน
1079sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641022เด็กหญิงยลพัชร์ ไชยชนะ ป.5มารีวิทยา17 573เข้าร่วมการแข่งขัน
1080sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641103เด็กหญิงกวินตรา รัตนสุข ป.6มารีวิทยา16 574เข้าร่วมการแข่งขัน
1081sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641238เด็กชายธีรรัตน์ พรหมอุ่น ป.4อนุบาลศรีสะเกษ 16 575เข้าร่วมการแข่งขัน
1082sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640905เด็กหญิงภคพร โกสะโยทิน ป.6อนุบาลวัดพระโต15 576เข้าร่วมการแข่งขัน
1083sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640528เด็กชายปิยชัย เชื้อกลาง ป.6อนุบาลศรีสะเกษ13 577เข้าร่วมการแข่งขัน
1084sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-640720เด็กชายคณพศ ศรเพ็ชร ป.6ดูนสิม13 578เข้าร่วมการแข่งขัน
1085sci01วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-641622เด็กชายวชิรวิชญ์ วงศ์ไทย ป.6อนุบาลศรีประชานุกูล11 579เข้าร่วมการแข่งขัน
1086sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345714เด็กชายศุภเดช เลขาวิวัชกุล ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย68 1ชนะเลิศ
1087sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345713นายพชรภณ พริ้งเพราะ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย65 2รองชนะเลิศอันดับ 1
1088sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345540เด็กชายวีรศรุต ทาละลัย ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย65 2รองชนะเลิศอันดับ 1
1089sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345924เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย65 4ชมเชย
1090sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345131เด็กหญิงศิรัชญากานต์ เลากิจวิรุฬห์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ65 4ชมเชย
1091sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345208เด็กหญิงณัฐชานันท์ พวงจันทร์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย64 6ชมเชย
1092sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345739เด็กชายปัญกร จินตนะกุล ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย64 7ชมเชย
1093sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345805นางสาวภคมน นาควารินทร์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย62 8ชมเชย
1094sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345907เด็กชายธนภัทร ลิขิตวรกุล ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย60 9ชมเชย
1095sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345610เด็กชายพชร ธรรมแสง ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย60 9ชมเชย
1096sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345524นางสาวจงรัก จันโท ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย60 11ชมเชย
1097sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-346008นายปภาวิน พัลวัล ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย60 12ชมเชย
1098sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-346013เด็กหญิงปณัฏฎา รัตนวงศ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย59 13ชมเชย
1099sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345509นายอรรถกฤต ศรีสุธรรม ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย59 14เข้าร่วมการแข่งขัน
1100sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345117เด็กชายวรัญญ ยุกต์วัฒนพงศ์ ป.6อนุบาลศรีสะเกษ58 15เข้าร่วมการแข่งขัน
1101sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345125เด็กหญิงนวพร วุฒิยาสาร ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย57 16เข้าร่วมการแข่งขัน
1102sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345536เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย57 17เข้าร่วมการแข่งขัน
1103sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345915นายปุณณวิศว์ พิชญ์ประเสริฐ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย57 18เข้าร่วมการแข่งขัน
1104sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345108เด็กหญิงพิชามญชุ์ นิลโชติ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย57 19เข้าร่วมการแข่งขัน
1105sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345435เด็กชายภูมินันทน์ บัวสิริพงษ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย57 20เข้าร่วมการแข่งขัน
1106sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345837เด็กหญิงกชพร พัฒนศุภวานิช ม.2สุรวิทยาคาร56 21เข้าร่วมการแข่งขัน
1107sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345636เด็กหญิงกมลพร โพธิ์ทอง ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย56 22เข้าร่วมการแข่งขัน
1108sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345918นางสาวณฐมน ทองเครือ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย55 23เข้าร่วมการแข่งขัน
1109sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345207เด็กหญิงวรัชญา ทองเบ้า ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย55 24เข้าร่วมการแข่งขัน
1110sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345436เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ฮองต้น ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย54 25เข้าร่วมการแข่งขัน
1111sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-346015เด็กชายสิริราช ต้อนรับ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย53 26เข้าร่วมการแข่งขัน
1112sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345913เด็กหญิงชลิตา โพธิ์งาม ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย51 27เข้าร่วมการแข่งขัน
1113sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345110เด็กหญิงจิรภิญญา นาคกระโทก ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย51 27เข้าร่วมการแข่งขัน
1114sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345912เด็กชายปัณณชัย แข็งขันธ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย51 29เข้าร่วมการแข่งขัน
1115sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-346009เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีมงคล ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย51 29เข้าร่วมการแข่งขัน
1116sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345802เด็กชายลภัส นามโคตร ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย51 29เข้าร่วมการแข่งขัน
1117sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345527เด็กหญิงภาพตะวัน ชิดชม ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย50 32เข้าร่วมการแข่งขัน
1118sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345305เด็กชายธนากร สุดพิบูลย์ ม.3มารีวิทยา50 33เข้าร่วมการแข่งขัน
1119sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345404เด็กหญิงข้าวขวัญ ศรีเสริม ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย50 33เข้าร่วมการแข่งขัน
1120sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345438เด็กชายจิรทีปต์ สิทธิคำ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย50 35เข้าร่วมการแข่งขัน
1121sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345439เด็กหญิงณัฐญาดา สุชัยราช ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย49 36เข้าร่วมการแข่งขัน
1122sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345732เด็กหญิงอิงฟ้า รัตนปหาด ป.6อนุบาลศรีสะเกษ49 37เข้าร่วมการแข่งขัน
1123sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345740เด็กหญิงพิชญา อินทฤทธิ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย49 38เข้าร่วมการแข่งขัน
1124sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345806นางสาวอัญชุลี ชัยชาญ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย49 39เข้าร่วมการแข่งขัน
1125sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345824นางสาวกฤตพร เสมอพิทักษ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย48 40เข้าร่วมการแข่งขัน
1126sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345440เด็กหญิงภัทรนรี สิงห์คำ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย48 41เข้าร่วมการแข่งขัน
1127sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345917เด็กชายเกียรติขจร นามวงศ์ ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย48 42เข้าร่วมการแข่งขัน
1128sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345822เด็กชายณัทภพ ธนะศรี ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย48 42เข้าร่วมการแข่งขัน
1129sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345627เด็กชายสถาปนา วงศ์ละคร ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย47 44เข้าร่วมการแข่งขัน
1130sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345812นายวโรดม พันธ์แก่น ม.3สตรีสิริเกศ47 44เข้าร่วมการแข่งขัน
1131sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345124เด็กหญิงวิศัลยา ทองปัญญา ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย47 46เข้าร่วมการแข่งขัน
1132sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345712เด็กชายพงศ์พจน์ ถาวรยุติการต์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย47 47เข้าร่วมการแข่งขัน
1133sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345219เด็กหญิงภคพร เพ็งเภา ม.2สตรีสิริเกศ47 48เข้าร่วมการแข่งขัน
1134sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345630เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์แก้ว ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย46 49เข้าร่วมการแข่งขัน
1135sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345838เด็กหญิงณัฐนันท์ สีหะวงษ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย45 50เข้าร่วมการแข่งขัน
1136sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345840นางสาวณัฐทชากานต์ สินธู ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย45 51เข้าร่วมการแข่งขัน
1137sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345909เด็กชายภาคภูมิ รัตนิจันทร์ ม.2สตรีสิริเกศ45 52เข้าร่วมการแข่งขัน
1138sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345308นางสาวศุภกานต์ หลักฐาน ม.3สตรีสิริเกศ44 53เข้าร่วมการแข่งขัน
1139sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345217เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทรวงษ์โชติ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย44 54เข้าร่วมการแข่งขัน
1140sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345126เด็กชายณฐภัทร ทองตันวรภัทร ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย44 55เข้าร่วมการแข่งขัน
1141sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345304เด็กชายรชต สัมพันธ์ประเสริฐ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย43 56เข้าร่วมการแข่งขัน
1142sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345428เด็กหญิงภัทรภร แนบเนียม ม.1ศรีรัตนวิทยา43 56เข้าร่วมการแข่งขัน
1143sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345523เด็กหญิงวรกานต์ ไชยสิทธิ์ ม.2สตรีสิริเกศ43 56เข้าร่วมการแข่งขัน
1144sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345731เด็กชายชัชวกฤษ ยงกุล ม.2ขุขันธ์42 59เข้าร่วมการแข่งขัน
1145sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345905เด็กชายธีรธรรม มีแสง ม.2ขุขันธ์42 60เข้าร่วมการแข่งขัน
1146sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345725เด็กหญิงณิชากร เดชาเลิศ ม.2กำแพง42 60เข้าร่วมการแข่งขัน
1147sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345538เด็กหญิงปุณญิศา วงศ์ใหญ่ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย42 60เข้าร่วมการแข่งขัน
1148sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345531นายวรภพ คำวัน ม.3ศรีสะเกษวิทยาลัย42 63เข้าร่วมการแข่งขัน
1149sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345904เด็กชายชวิน สุระนรากุล ม.2ขุขันธ์42 64เข้าร่วมการแข่งขัน
1150sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345810เด็กหญิงสิริกฤตา ชนานุวัฒน์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย41 65เข้าร่วมการแข่งขัน
1151sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345432เด็กหญิงญาณิศา ลิมปิโชติพงษ์ ม.2ศรีสะเกษวิทยาลัย41 66เข้าร่วมการแข่งขัน
1152sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345626เด็กชายวุฒิภัทร ชิณวงษ์ ม.1ศรีสะเกษวิทยาลัย41 66เข้าร่วมการแข่งขัน
1153sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345730นายวรปรัชญ์ พงษ์ภา ม.3สตรีสิริเกศ41 68เข้าร่วมการแข่งขัน
1154sci02วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1-345116เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน