ระบบพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2566

ลำดับรหัสวิชาชื่อ นามสกุลโรงเรียนพิมพ์
1sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกนกศรี วิลาวัลย์
2sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวกนิษฐา ส่งเสริม
3sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์
4sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกวินทรา งีเกาะ
5sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกวิสรา นาจำปา
6sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกองสี พันธ์ดี
7sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกัญญา อุทัย
8sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวกัญญานัฐ ไชยดะรุณ
9sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกัญญาพัชร เตารัตน์
10sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกัญญาภัทร อภิวัฒน์เมธากุล
11sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวกันต์ชิสา ยาศรี
12sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกันยกร ด่านสมบูรณ์
13sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกัลยาณี ไชยพิมพ์
14sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกัลยาภรณ์ เคนคำ
15sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางกาญจนา สัมพันธ์ประเสริฐ
16sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวกุลธิดา กุลพัฒน์
17sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวแก่นณภา คงชำนาญ
18sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวขนิษฐา คำวัน
19sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางขวัญใจ ใจจง
20sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายคมสันต์ ธนาอภินันทน์
21sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจงรัก เดื่อดิน
22sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวจริญญา เสวนา
23sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายจักรกฤษณ์ ดุจดา
24sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจันจิรา ตารัตน์
25sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์
26sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวจันทราพร ไชยโคตร
27sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณจำเนียร บุญมั่น
28sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจิตรลดา สังวัง
29sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณจินดามณี แสงกาญจนวนิช
30sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจินตนา พิมสิงห์
31sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวจินตนา สุรสิงห์
32sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวจินตนากร ศรีปัตเนตร
33sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจิรภา แก้วปุ่ม
34sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวจิรัชญา สุขไสว
35sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวจิรัญชยา สุขไสว
36sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณจิรา เหลืองทอง
37sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจิรา ลิขิตวรกุล
38sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจิราภรณ์ พุดดำ
39sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจิรารัตน์ ประมวล
40sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจุฑารัตน์ แก้วคำ
41sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายจุมพล นวลมณี
42sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางจุรีรัตน์ สายสิน
43sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายฉัตรชัย ศรีราตรี
44sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวฉัตราภรณ์ บุญสา
45sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณชญาภา เนื่องนอง
46sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณชนากานต์ ยนจอหอ
47sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวชไมพร นาคสุด
48sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางชยุดา ไนยะกูล
49sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวชลดา สติปัญ
50sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวชลธิชา วิยาสิงห์
51sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางชวนพิศ ศรเพ็ชร
52sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายชัยวัฒน์ ศาลา
53sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณชาญ ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์
54sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายชานุวัฒน์ พุทธา
55sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวชาลิสา เพ็งจันทร์
56sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางชิณสา พระโสภา
57sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายชินณพงศ์ โพธิ์งาม
58sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวชิรัฐฐิญา ยอดแก้ว
59sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวชุติมา ชีวะสุทธิรัตน์
60sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางโชติพัชร พิณเจริญพันธุ์
61sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางญาณิศา ภาษี
62sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวฐณิชา สาลรพันธ์
63sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณฐิตาภรณ์ บุญล้ำ
64sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวฐิตาภา ราชพิมาย
65sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณฐิติพงษ์ อุ่นใจ
66sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางณกานดา ยมศรีเคน
67sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวณฐมน สุขเฉลิม
68sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวณภัทร กรอัศวกุล
69sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายณภัทร วัฒนกุญชร
70sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางณัชชากัญญ์ สมหวัง
71sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางณัฐชา? แก้วปัตโชติ
72sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางณัฐธิดา ถาวรยุติการต์
73sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายณัฐพงษ์ พระสว่าง
74sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณณัฐภัสสรณ์ ไชยรัตน์
75sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายณัฐภูมิ แก้วพูล
76sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางณัฐรดา สนิท
77sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณณิชชา โคตรพันธ์
78sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายดนัย พันธ์ขาว
79sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์
80sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางดวงศิริ สุขประเสริฐ
81sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวดารากร นามอินทร์
82sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายดุรงค์ฤทธิ์ ทองไชย
83sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเดือนฉาย โพธิ์งาม
84sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายตระการ ชาลี
85sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวตรี ศรีสารคาม
86sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวตรี แสงสกุล
87sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวถนอม สุปัตติ
88sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6จ่าสิบเอกถิรวัฒน์? ฝ่ายเทศ
89sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวทรงศิริ อ่อนศรี
90sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวทับทิม โครตวงศ์
91sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณทัศน์ณฤทัย ณนาวีสำเภาทอง
92sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวทัศนียา ทาจันทร์
93sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวทาลินี มหาโภชน์
94sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางทิพมอญ มณีวงษ์
95sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวทิพสุคนธ์ คำเครือ
96sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6พ.ต.เทวา จันทร์แสน
97sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางธนกร แนบเนียม
98sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายธนดล ดีเลิศ
99sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายธนเดช เลขาวิวัชกุล
100sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางธนพร คำศรี
101sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางธนัญญาณ์ ฮองต้น
102sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางธนัทย์อร เหลาดี
103sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายธรรมนูญ สุนันท์
104sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางธัญชนก เจนสำโรง
105sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางธัญญธร จินดาวงศ์
106sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวธัญพิชชา ไชยพิมพ์
107sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวธัญรดี สนธิพงษ์
108sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณธิยารัศมิ์ จันทร์หอม
109sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายเธียรธาวิน พิมพ์สมาน
110sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนงนุช พรหมดี
111sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนงลักษณ์ สีหาบุตร
112sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายนพพงศ์ ไชยวงศ์
113sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนภสร เลิศศรี
114sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายนราชัย จินตนะกุล
115sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณนฤมล ขุมเงิน
116sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวนฤมล รุ่งแสง
117sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนลินญา เมืองพรม
118sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนวพร เนตรจันทร์
119sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนวพรรษ ปราสัย
120sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณนวลกมล แก้วจันทร์
121sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนวลละออง สงวนพงษ์
122sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนัยนา พวงจันทร์
123sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนารีรัตน์ อาจสามารถ
124sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวนิจภรณ์ มะณู
125sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนิชาภา เดชธนภูริภูวดล
126sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวนิตยา ผิวงาม
127sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณนิภาพร อินสุวรรณ
128sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนิภาพรรณ พลขันธ์
129sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวนิรชา สาระชาติ
130sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนิราตรี ชิดชม
131sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายนิรุต โสพัฒน์
132sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนิศาชล อายุวงศ์
133sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนิสาร พานิช
134sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวนุชจรัส พุทธรักษ์
135sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางนุชจรี ทองยวง
136sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์
137sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวนุชรัตน์ พลศักดิ์
138sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวนุชรินทร์ วงศ์ฤทธิ์
139sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวเนตรนภา สีมา
140sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6ร้อยเอกเนศน์ พันธ์ขาว
141sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายบวร ลักษมีพิเชษฐ์
142sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวบังออน จุลพล
143sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวบัวผัน ศรีบุญเรือง
144sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางบุญล้อม กุลชาติ
145sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณเบญจมาศ เต็มใจ
146sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณเบญจมาศ พรหมบุตร
147sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเบญจมาศ ไตรสนธิ
148sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวเบญจมาศ ดวงใจ
149sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร
150sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเบญจวรรณ โทจันทร์
151sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณปทุมพร พลศักดิ์
152sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางปนัดดา ลิมปิโชติพงษ์
153sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปพิชญา บัวระพา
154sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปภาดา จินาพันธ์
155sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปภาวี ศรีด้วง
156sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายประกิต คำมานพ
157sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายประดิษฐ์ พันธ์บุตร
158sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวประนอม สาธุ
159sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวประภาพรรณ แก้วสมุทร
160sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางประภาภรณ์ ไพบูลย์มั่นคง
161sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายประวิทย์ ทองเครือ
162sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณประสิท แพงยา
163sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายปรัชญา บัวหุ่ง
164sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปราณี คะติ
165sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปรานุทัย สารรักษ์
166sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปรายฟ้า ด้วงสูงเนิน
167sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางปริยาภัทร ศรีฐาน
168sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณปรียาภรณ์ อินทร์แก้ว
169sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางปวิวรา ศรีเสริม
170sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณปัฐมา อุทุมพันธ์
171sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปัณฑารีย์ ขอร่ม
172sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายปัณณทัต จันพานิช
173sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปัณดารีย์ จันดาพืช
174sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางปานทอง เบ็ญจศาสตร์
175sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปาลิตา ศรีนุเคราะห์
176sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปิยฉัตร เกตษา
177sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณปิยธิดา หล้าเเหล่ง
178sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปิยภัทร เรืองใจ
179sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายปิยวัฒน์ ประสารศิวะมัย
180sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวปิยะนาถ กันทะพันธ์
181sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
182sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางปิยะมาภรณ์ ชุ่มชื่น
183sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณปิยาภรณ์ โมฆรัตน์
184sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณปุณญดา ฉัตรอมรวุฒิ
185sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางปูริดา จิรังดา
186sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเปรมธิตา สุขโกวิท
187sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเปลี่ยน สมศักดิ์
188sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางผกาภรณ์ ยืนยงชาติ
189sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวผดุงพร ธรรมดา
190sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพงศ์พัชรา รชาลักษมี
191sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวพญอม จำปาขีด
192sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพรปวีณ์ เมธีพิสิษฐ์
193sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวพรพรรณ จำปาเรือง
194sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณพรพิมล สิมมา
195sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพรพิมล อินทนนท์
196sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพรรณพรรษ จันโท
197sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายพรสิทธิ์ พัวพิทยาเลิศ
198sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายพละศักดิ์ สีหะวงษ์
199sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพวงเพชร โพธิ์ชัย
200sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณพักตร์วิไล อนรรฆรัตน์
201sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณพัชระภรณ์ อัครดนัยพัชร์
202sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพัชรินทร์ โชติการัตน์
203sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพัชรินทร ก้านเหลือง
204sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพัทธ์ธีรา ทองเอียด
205sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพัทธนันต์ พรหมประดิษฐ์
206sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณพัทยา วันสุดล
207sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพันทิวา สารมาตย์
208sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายพันศักดิ์ ในทอง
209sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพัสตราภรณ์ คำลอย
210sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายพิชัย ศรีงามฉ่ำ
211sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายพิชัย ศรีนวล
212sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายพิเชฐ ประถมปัทมะ
213sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายพิเชษ อินทฤทธิ์
214sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายพิพัฒน์ ดวงใจ
215sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวพิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์
216sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณพิมพร เมธเมาลี
217sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวพิมพ์ลภัส อินนา
218sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพิมพ์วิไล เวียงคำ
219sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวพิมพิชญา มนทอง
220sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพิรญาณ์ พรวาปี
221sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางพุ่มพวง สำรวมใจ
222sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเพ็ง มูลจิต
223sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเพชรรุ่ง สมัญญา
224sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณเพ็ญจันทร์ กิ่งสกุล
225sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเพ็ญนภา กำทอง
226sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเพ็ญนภา. นามฤทธิ์
227sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวเพ็ญนภาพร? คงโคตร
228sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวเพ็ญประภา. ต้นวงศ์
229sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางไพรวัลย์ นิลโชติ
230sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายไพรัช อินตะนัย
231sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางไพรินทร์ ศิริอินทร์
232sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายภควัน ขุนนามวงษ์
233sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางภรภัสสรณ์ วิเชียรนิธิโชติ
234sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวภัคภร ศิลาทอง
235sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางภัทรนันท์ บุตรไชย
236sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางภัทรมัย อุ้มอุราน
237sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายภัทระ พุทธรักษา
238sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางภัทราพร ศรีวงศ์
239sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางภัทราภรณ์ เสมอพิทักษ์
240sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวภัทริน วิรารัตน์
241sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวภูริตา วงศ์ประเทศ
242sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายมงคล กระดานพล
243sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางมยุรา บุญค่ำ
244sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางมยุรี นนท์ศิริ
245sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางมลินี เสาเวียง
246sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวมะณี หอมวัน
247sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวมัลลิกา แสงสกุล
248sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางมาณิกา ศรีสุธรรม
249sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวเมธาพร บุญชิต
250sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณเมธาวรินทร์ ไพรบึง
251sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวเมธาวรินทร์ ไพรบึง
252sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวเมธาวี ซึคิโอกะ
253sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายยอดเพรช ทีฆา
254sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณยิ่งใหญ่ ชัยรัญจวนสกุล
255sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางยุพา สีดา
256sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางยุพิน คำดำ
257sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางยุวนารถ โรจน์ธีรวนิช
258sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวยุวรีย์ สิมศรี
259sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางรชยา อ่อนผิว
260sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายรสพงศ์ รัตนสุพรหมกุล
261sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางรสสุคล จรัสดำรงค์วัฒน์
262sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางรัตนาภรณ์ กองสะดี
263sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางรัตนาภรณ์ ชาลี
264sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณรัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล
265sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายราเชน ศุภโชตน์อุดม
266sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางรุ่งนภา เนตรน้อย
267sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวรุ่งราวรรณ นามวงค์
268sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางรุ่งราวรรณ? คันศร
269sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายรุจิภาส ชาญสิทธิวุฒิ
270sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่
271sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางละดาวัลย์ ศรีสุเพชรกุล
272sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวลัดดาวัลย์ บุญรัตน์
273sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางลารินา สิทธิคำ
274sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวลินดา สวัสดิไชย
275sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววนิดา เวชยันตรัตน์
276sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวรนุช ไชยรักษ์
277sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวรรณเพ็ญ ทาจันทร์
278sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์
279sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวรางคณา ปุ๋ยสูงเนิน
280sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวริศรา อินทร์งาม
281sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวลัย นามวงศ์
282sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายวัชร ทรัพย์ดก
283sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายวัชรินทร์ สัจจะวรรณคุณ
284sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวันเพ็ญ สินธู
285sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววันวิสาข์ เป้งทอง
286sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณวาสนา สีกะชา
287sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววาสนา ทองสุด ประทุมทอง
288sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววาสนา สีกะชา
289sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววิกานดา คำเทพ
290sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววิจิตรา หลักบุญ
291sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายวิเชียร จันทร์สุข
292sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววินิดา โชติจำรัส
293sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวิภาพร ศรีจักร
294sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณวิภาภรณ์ ทองเบ้า
295sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววิภาภรณ์ พันธ์ขาว
296sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวิมลทิพย์ สมัครสมาน
297sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวิรัตน์ แหวนวงษ์
298sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณวิลาสินี? พล?ศักดิ์?
299sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวิลาสินี? พลศักดิ์
300sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางวิไลวรรณ กันภัย
301sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายวีรพงษ์ โพธิ์โสภา
302sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายศรัญ จารุชัย
303sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวศรัณย์นิสา เมืองจันทร์
304sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายศราวุฒิ สมานชาติ
305sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวศรีประไพ สาลี
306sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวศศิธร ลุนพงษ์
307sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณศิริพร อินทร์แก้ว
308sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางศิริพร คำตา
309sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวศิริพร เเผ่นศิลา
310sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวศิริพร แจ่มศรี
311sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวศิริภรณ์ บุดดีวงษ์
312sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางศิริรัชฏา คงวัฒนาศักดิ์
313sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางศิริรัตน์ จันทสาร
314sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางศิริรัตน์ ดอกพอง
315sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางศิริลักษณ์ อ่อนผิว
316sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางศิริลาวรรณ จันทร์เทพา
317sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณศิวพร หาวิชิต
318sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางศีรปะไพ ใยโท
319sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์
320sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสงกรานต์ สองบุญ
321sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสนธยา แข็งขันธ์
322sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสมใจ สุคนธจินดา
323sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายสมชาย จันครา
324sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสมบัติ โพนปลัด
325sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสมพร ต้นศรีนนท์
326sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสมฤดี มุ่งหมาย
327sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสมฤดี สังภักดี
328sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสวรส นนสกุล
329sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณสายจินต์ วัฒนอมรเกียรติ
330sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสายชล บุตรวงษ์
331sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสายชลา เมธเมาลี
332sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายสายทอง ตามบุญ
333sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสารภี ชัยชาญ
334sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสำเภา บุญสมศรี
335sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสำลี บัวหยาด
336sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายสิริชัยพร บัวสิริพงษ์
337sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสิรินทรา คำมะลุน
338sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณสิริรักษ์ มั่งเรืองสกุล
339sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสิริรัชฏา? คง?วัฒนศักดิ์?
340sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุกัญญา ทีงาม
341sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุกันยา ธรรมพร
342sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุกันยา สาทำโล
343sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณสุขสาคร พงษ์ธนู
344sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุขี พบลาภ
345sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุจิตรา ชาญชิตร
346sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุชัญญา เตียวพานิชย์กิจ
347sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุณิสา ละครวงศ์
348sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุณิสา อนุชลธาร
349sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุดใจ อ่อนหวาน
350sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุดาวรรณ ยุกต์วัฒนพงศ์
351sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุติมา ทาละลัย
352sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณสุทามาศ เติมใจ
353sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุธาสินีย์ หนองกก
354sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายสุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย
355sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุธีรา บุญสม
356sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุนัน หนองเหล็ก
357sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณสุนิสา ทวีศักดิ์
358sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณสุนีย์ หุยวัน
359sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุพรรณี ร้านจันทร์
360sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุพรรษา รัตนโชติ
361sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุพัตรา สีหะวงษ์
362sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุพัตรา สมใจ
363sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุพิศ เพิ่มทรัพย์
364sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณสุภาพร พบลาภ
365sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุภาพร เกษหอม
366sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุภาพร ธิประเทศ
367sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุภาพร ภูครองทอง
368sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุภาพร แพทย์กระโทก
369sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุภาพร อัครเกศสกุล
370sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งมะณี
371sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
372sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุภาภรณ์ รักไทยแสนทวี
373sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุภาวดี วุฒิยาสาร
374sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุมาพร ศรีปัตเนตร
375sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสุมาลี นาคกระโทก
376sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณสุลาวัลย์ แสงทอง
377sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุลาวัลย์ แสงทอง
378sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณสุวรรณทัต นามวงค์
379sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุวรรณี กลิ่นสุคนธ์
380sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายสุวิจักขณ์ กระแสโสม
381sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณเสาวลักษณ์ หอมความสัตย์
382sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเสาวลักษณ์ เพี้ยบุญมาก
383sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางเสาวลักษณ์ หอมความสัตย์
384sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวแสงเดือน เดิมทำรัมย์
385sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางไสว ตันทวุทธ
386sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายหนูพูน นามทองใบ
387sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายหฤชัย บุษบงก์
388sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวหัสยา บัวแก้ว
389sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอโณทัย แสงใส
390sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายอติวรรต? ศรีเมือง?
391sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอนงค์ เวียงคำ
392sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอนงค์ลักษณ์ ปราศจาก
393sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอนัญชนา ราชอิทร์
394sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอนัณปภา ชาลี
395sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายอนุชิต อินทนนท์
396sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอภิชญา คำหล้า
397sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณอภิญญา อดทน
398sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายอภินันทน์ กสิโสภา
399sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอภิรดา หล้าธรรม
400sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอภิรดี อินทรบุตร
401sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอมราภรณ์ นาคผ่อง
402sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอรทัย ศักดิ์ซุ่ย
403sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอรอนงค์ กันทอง
404sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอรอุมา ธรรมแสง
405sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอรอุมา ศิริบูรณ์
406sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอรัญญา จันมนตรี
407sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอรัญญา สมาน
408sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณอรุณี สมาน
409sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอรุณี ส่องศรี
410sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอรุณี สังขรัตน์
411sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอรุณี สุทธิประภา
412sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอรุณี สังขรัตน์
413sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายอลงกฎ สุระนรากุล
414sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอลิศรา ศรีราตรี
415sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอลิสา เกษอินทร์
416sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอ้อยใจ บุญชู
417sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอัจฉราพรรณ ธนกิตติยานุกูล
418sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอัจฉราภรณ์ ใสยเวช
419sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายอัชฌา จันทร์งาม
420sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณอัญชลี บุญรักษ์
421sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณอัญวีณ์ โรจน์พุฒิไช
422sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณอัมพิกา โกมณเฑียร
423sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอัศวินี มีแสง
424sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายอัษฎงค์ จันธิมา
425sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอาภากร ภิรมย์
426sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอารยา พิมพ์ทอง
427sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอารยา ถวิลหวัง
428sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณอำภาพงษ์ กองทรัพย์
429sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอินทิรา ศิริเลิศ
430sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอินทิรา นามโคตร
431sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณอิสระ กุลวุฒิ
432sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายอิสระ กุลวุฒิ
433sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายอิสระ สิงห์คำ
434sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอุมาพร จักษุคำ
435sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอุมารินทร์ สีหะวงษ์
436sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6คุณอุไร คงเมือง
437sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นางอุไรวัลย์ ทองปัญญา
438sci01ประถมศึกษาปีที่ 4-6นายเอกชัย สุชัยราช
439china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
440china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6นางสาวสุภารัตน์ โยว อนุบาลศรีสะเกษ
441china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6Mr.Hu Shengjia อนุบาลศรีสะเกษ
442china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6นายวิชพล แก้วจันทร์ อุบลวิทยาคม
443china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6นางสาวสมประสงค์ สายเพ็ชร เคียวนำ
444china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6นางสาวอัญชุรี ทองหล่อ อนุบาลศรีสะเกษ
445china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6Mr.Hu sheng jia สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
446china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6นางสาวรัตนาวดี สีทับทิม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
447china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6นายสมชาย จันทร์สมุทร์ เคียวนำ
448china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6นางสาววีรยา กุลวงศ์ ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
449china01ประถมศึกษาปีที่ 1-6นางสาวณัฐธิดา ศรีสิริเสถียร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
450china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวเกศินี ปรางมาศ สตรีสิริเกศ
451china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นายอัชฌา จันทร์งาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
452china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางศตพร ภัทรธรรมปรีดา เบ็ญจะมะมหาราช
453china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางพรนภา นันทะเสน ปรางค์กู่
454china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางพันธ์ แช่มเล็ก ขุขันธ์
455china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางประภัสสร สินเติม ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
456china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวบานเย็น ภูนุภา กำแพง
457china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวนิตยา แพงศรี กำแพง
458china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวอรวรรณ จันทวี สตรีสิริเกศ
459china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางนภา พาเรือง สตรีสิริเกศ
460china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาววิลัย แก้วคันโท สตรีสิริเกศ
461china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวสุรีรัตน์ จุลกะ สตรีสิริเกศ
462china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นายสมพงษ์ หงษ์อินทร์ สตรีสิริเกศ
463china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธินันท์ สตรีสิริเกศ
464china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นายชัยยา ศรีชนะ สตรีสิริเกศ
465china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางรัชนี ศิลาขาว รัตนบุรี
466china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวปรีชญา อริพงศ์ กำแพง
467china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาววาทินี สุรนารถ สตรีสิริเกศ
468china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวณัฎฐณิชา ทองสาย สตรีสิริเกศ
469china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นายอภินันทน์ กสิโสภา สตรีสิริเกศ
470china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางวินิจ อำนวย สตรีสิริเกศ
471china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวธัญพิชชา ไชยพิมพ์ สตรีสิริเกศ
472china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวนีรบล อนุกูล เบิดพิทยาสรรค์
473china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวทัศน์ณฤทัย ณนาวีสำเภาทอง สตรีสิริเกศ
474china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวปัทมาวรรณ ลุนนาแซง สตรีสิริเกศ
475china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางเนาวรัตน์ ไฮกัญญา สตรีสิริเกศ
476china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวนีรบล อนุกูล เบิดพิทยาสรรค์
477china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ศรีสะเกษวิทยาลัย
478china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวสาวิตรี วังตะเคน เบ็ญจะมะมหาราช
479china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาววาทินี สุรนารถ สตรีสิริเกศ
480china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร
481china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นายภาณุวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์ ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
482china02มัธยมศึกษาปีที่ 1-3นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว สตรีสิริเกศ
483china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายชาญชัย พรสกุลชัย สตรีสิริเกศ
484china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวลัดดา โพธิ์ภักดี สตรีสิริเกศ
485china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวคำจันทร์ เครือแก้ว สตรีสิริเกศ
486china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายคำเภา สมพงษ์ ขุขันธ์
487china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวนันทิยา ดอกพอง ขุขันธ์
488china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางนันทวดี? ฮา?ตะ?สุ้ย? สตรีสิริเกศ
489china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางโฉมยงค์ ศรีนนท์ สตรีสิริเกศ
490china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสมฤดี ปลื้มใจ ขุขันธ์
491china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางพิราวรรณ แว่นแก้ว สตรีสิริเกศ
492china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางอรอนงค์ มณีวงษ์ สตรีสิริเกศ
493china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางแสงจันทร์ จันทร์พราว สตรีสิริเกศ
494china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายอนึ่ง อ่อนนางรอง สตรีสิริเกศ
495china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางนิตย์ กล่อมปัญญา สตรีสิริเกศ
496china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุวรรณกิจ เชื้อทอง สตรีสิริเกศ
497china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวธิดารัตน์ รัตนา สตรีสิริเกศ
498china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวมริษา พรมชาติ สตรีสิริเกศ
499china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวดวงใจ เเสงสกุล สตรีสิริเกศ
500china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวจุฬาลัย ทองหล่อ สตรีสิริเกศ
501china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวคำจันทร์ เครือแก้ว สตรีสิริเกศ
502china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางนันทวดี? ฮา?ตะ?สุ้ย? สตรีสิริเกศ
503china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสมฤดี ปลื้มใจ ขุขันธ์
504china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางอรอนงค์ มณีวงษ์ สตรีสิริเกศ
505china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางแสงจันทร์ จันทร์พราว สตรีสิริเกศ
506china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายอนึ่ง อ่อนนางรอง สตรีสิริเกศ
507china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางนิตย์ กล่อมปัญญา สตรีสิริเกศ
508china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสุวรรณกิจ เชื้อทอง สตรีสิริเกศ
509china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวธิดารัตน์ รัตนา สตรีสิริเกศ
510china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวมริษา พรมชาติ สตรีสิริเกศ
511china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวจุฬาลัย ทองหล่อ สตรีสิริเกศ
512china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางมณีรัตน์ ปูตะเลศ สตรีสิริเกศ
513china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางมนัสภร คำเหลี่ยม ขุขันธ์
514china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางพัชรี เกษร สตรีสิริเกศ
515china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายสุรชัย กำทอง สตรีสิริเกศ
516china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายอภิเดช เกษการ ไพรบึงวิทยาคม
517china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางเพียร กาบบัว ไพรบึงวิทยาคม
518china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางพัทยา กล่อมปัญญา สตรีสิริเกศ
519china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสมนา วรรณทวี สตรีสิริเกศ
520china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายกวี นันคะ สตรีสิริเกศ
521china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวธัญลักษณ์ แพงตา ขุขันธ์
522china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวธนพร ไชยโคตร ขุขันธ์
523china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสันทนา ดวงใจ ขุขันธ์
524china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางกมลวรรณ นวลใส สตรีสิริเกศ
525china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายทวีศักดิ์ เกษศรีรัตน์ สตรีสิริเกศ
526china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวพัทยา ชื่นชม สตรีสิริเกศ
527china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสนทยา ตะเคียนเกลี้ยง ขุขันธ์
528china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางวรัญญา เสนา สตรีสิริเกศ
529china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางคำเรือง สันติเวศม์ สตรีสิริเกศ
530china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววารุณี จำปาเรือง กำแพง
531china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายสดใจ ศรีบุญเรือง กำแพง
532china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววารุณี จำปาเรือง กำแพง
533china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววารุณี จำปาเรือง กำแพง
534china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางอำไพ ทองทิพที ขุขันธ์
535china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววิลาวัลย์ ยศเจริญ ขุขันธ์
536china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววารุณี จำปาเรือง กำแพง
537china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสงัด บุญร่วม ไพรบึงวิทยาคม
538china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววารุณี จำปาเรือง กำแพง
539china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางกฤตยา เลิศศรี สตรีสิริเกศ
540china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายสุวัฒน์ สงวนตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช
541china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววารุณี จำปาเรือง กำแพง
542china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววารุณี จำปาเรือง กำแพง
543china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวอัญชลี อภัยศิลา สตรีสิริเกศ
544china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางทัศนีย์ สิทธิศร ขุขันธ์
545china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววารุณี จำปาเรือง กำแพง
546china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางนันทิยา เชาว์ศิริกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย
547china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางนัล ศรีอ่อนนิ่ม สตรีสิริเกศ
548china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายทองมา ครองยุติ สตรีสิริเกศ
549china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสุปรีดา แสนขวา ศรีสะเกษวิทยาลัย
550china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางผ่องศรี สาธุ ศรีสะเกษวิทยาลัย
551china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายชำนาณ จวงพันธ์ สตรีสิริเกศ
552china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางหัตถยา ขันติวีรวัฒน์ สตรีสิริเกศ
553china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายมานะ แสงสกุล สตรีสิริเกศ
554china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางคำผิว เฉลิ?มสุข สตรีสิริเกศ
555china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางพัชรี เจตนา สตรีสิริเกศ
556china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายปกรณ์ ขันคำ สตรีสิริเกศ
557china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางยุติมา สุขะตะ สตรีสิริเกศ
558china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวพรทิพย์ มะลิวรรณ สตรีสิริเกศ
559china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางดงงจันทร์ เมืองเส สตรีสิริเกศ
560china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายวินัย วงค์นิล สตรีสิริเกศ
561china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางธนัญญาณ์ ภูมาพันธ์ธนิส สตรีสิริเกศ
562china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางรัตน์ ภาชู สตรีสิริเกศ
563china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางพัฒนา นรสิงห์ สตรีสิริเกศ
564china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวชายน ธีระภูวนัตถ์ สตรีสิริเกศ
565china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ศรีสะเกษวิทยาลัย
566china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายภาณุวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์ ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
567china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาววรพรรณ โยธี วัดหลวงวิทยา
568china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวสาวิตรี วังตะเคน เบ็ญจะมะมหาราช
569china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นายประสิทธิ์ มณฑาทิพย์ สตรีสิริเกศ
570china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสิริภรณ์ อยู่ประเสริฐ สิรินธร
571china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร
572china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6คุณณัฐญา ศรีเมือง กำแพง
573china03มัธยมศึกษาปีที่ 4-6นางพัทธนันท์ ศิริธาราสินธุ์ สตรีสิริเกศ